image banner

SÁCH SỐ HÓA ĐỊA CHÍ CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC - NĂM 2020
VĂN HÓA CHUNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
1 Thông tin nhan đề:Bài hát dân ca Thái / Lò Văn Lả; Vàng Thị Ngoạn sưu tầm, biên dịch
Xuất bản, phát hành: H.: Sân khấu, 2019.
Mô tả vật lý:347tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Địa chí. 3. Phiên âm. 4. Sơn La. 5. Tiếng Thái. 6. Truyện thơ. 7. Văn học dân gian. 8. Văn học hiện đại.
Phân loại:ĐC.89 B103H.
icon 1289754 340
2 Thông tin nhan đề: Bàn Hộ : Trường ca dân tộc Dao / Triệu Hữu Lý.
Xuất bản, phát hành: H.: Sân khấu, 2018.
Mô tả vật lý: 150tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Dân tộc Dao. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Trường ca. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 B105H.
icon 1289754 340
3 Thông tin nhan đề: Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ : Nghiên cứu / Nguyễn Từ Chi.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
Mô tả vật lý: 227tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Mảng cơ cấu tổ chức trong bức tranh toàn cảnh về làng Việt cổ truyền; những chiều tổ chức của làng Việt cổ truyền;…
Từ khóa: 1. Bắc Bộ. 2. Địa chí. 3. Làng xã. 4. Sơn La. 5. Truyền thống. 6. Văn hóa.
Phân loại: ĐC.547 C460C.
icon 1289754 340
4 Thông tin nhan đề: Dân ca Mường : Thơ ca dân gian. Q.2 / Bùi Thiện sưu tầm, dịch, giới thiệu.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.
Mô tả vật lý: 496tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 D121C.
icon 1289754 340
5 Thông tin nhan đề: Du lịch dựa vào cộng đồng và sự biến đổi văn hóa địa phương : Nghiên cứu trường hợp một số điểm du lịch tỉnh Hòa Bình/ Đặng Thị Diệu Trang, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Tuệ Chi, Nguyễn Thị Yến .
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
Mô tả vật lý: 335tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Khái quát về đời sống kinh tế - xã hội tộc người Thái và người Mường ở Hòa Bình; Chính sách và sự phát triển du lịch bản Lác và Giang Mỗ (Hòa Bình); Du lịch cộng đồng: hàng hóa hóa văn hóa,…
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Du lịch. 5. Du lịch cộng đồng. 6. Kinh tế du lịch. 7. Nghiên cứu. 8. Sơn La. 9. Văn hóa.
Phân loại: ĐC.547 D500L.icon 1289754 340
6 Thông tin nhan đề:Đang Vần Va : Truyện thơ dân gian Mường / Đinh Văn Ân sưu tầm, dịch, chú thích và giới thiệu.
Xuất bản, phát hành: H.: Sân khấu, 2018.
Mô tả vật lý: 223tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ dân gian. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.891 Đ106V.
icon 1289754 340
7 Thông tin nhan đề: Đặc điểm dân ca Mông, Tày, Nùng, Thái : Nghiên cứu / Tuấn Giang.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
Mô tả vật lý: 329tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Khái niệm phong cách dân ca; không gian xã hội dân ca các dân tộc; hệ thống làn điệu dân ca,…
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Mông. 3. Dân tộc Nùng. 4. Dân tộc Tày. 5. Dân tộc Thái. 6. Địa chí. 7. Nghiên cứu. 8. Sơn La. 9. Văn hóa dân gian. 10. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 Đ113Đ.


icon 1289754 340
8 Thông tin nhan đề: Đường hạnh phúc : Tập ký / Nguyễn Liên.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
Mô tả vật lý: 519tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Ký. 3. Sơn La. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) Đ561H.
icon 1289754 340
9 Thông tin nhan đề: Gió từ phía mặt trời : Tập truyện ngắn / Lục Mạnh Cường.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.
Mô tả vật lý: 141tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện ngắn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) GI-400T.
icon 1289754 340
10 Thông tin nhan đề: Huyền thoại Mường Then / Đặng Thị Oanh.
Xuất bản, phát hành: H.: Sân khấu, 2019.
Mô tả vật lý:179tr. ; 21cm.
Từ khóa:1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện kể. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 H527TH.
icon 1289754 340
11 Thông tin nhan đề: Koám chiến láng : Phương ngôn, tục ngữ Thái / Hoàng Trần Nghịch sưu tầm, dịch, biên soạn.
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2018.
Mô tả vật lý: 371tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: 834 câu phương ngôn, tục ngữ của dân tộc Thái,…
Từ khóa: 1. Chữ Thái cổ. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Phiên âm. 5. Phương ngôn. 6. Sơn La. 7. Tiếng Việt. 8. Tục ngữ. 9. Văn hóa dân gian. 10. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 KH405CH.
icon 1289754 340
12 Thông tin nhan đề: Lễ hội Khai hạ, chơi hang Vàng bản Mỏ xã Tân Lang / Lò Xuân Dừa sưu tầm, nghiên cứu.
Xuất bản, phát hành: H. : Mỹ thuật, 2017.
Mô tả vật lý: 159tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Nội dung lễ hội Khai hạ; lễ hội Khai hạ và tục chơi hang Vàng nhìn từ thực trạng,…
Từ khóa:1. Địa chí. 2. Hang Vàng. 3. Khai hạ. 4. Lễ hội. 5. Phong tục. 6. Phù Yên. 7. Sơn La. 8. Tân Lang. 9. Văn hóa dân gian. 10. Việt Nam.
Phân loại:ĐC.97 L250H.
icon 1289754 340

13 Thông tin nhan đề: Lời thần chú, bùa - chài trong dân gian, sách cổ Thái = Koãm măn muỗn Tãy. Q.1 / Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung.
Xuất bản, phát hành: H.: Sân khấu, 2019.
Mô tả vật lý: 731tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Phân loại lời thần chú, bùa - chài; nội dung lời thần chú, bùa chài của người Thái ở Việt Nam,…
Từ khóa: 1. Bùa chài. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Lễ nghi. 5. Phiên âm. 6. Phong tục. 7. Sơn La. 8. Tiếng Thái. 9. Văn hóa dân gian. 10. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 L462TH.
icon 1289754 340
14 Thông tin nhan đề: Lửa Tây Bắc : Tiểu thuyết / Huỳnh Nguyên.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
Mô tả vật lý: 575tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tiểu thuyết. 4. Văn học hiện đại. 5. Văn học Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) L551T.
icon 1289754 340
15 Thông tin nhan đề: Niên giám thống kê Việt Nam 2017 = Statistical Yearbook of Vietnam 2017.
Xuất bản, phát hành: H.: Thống kê, 2017.
Mô tả vật lý: 998tr.; 25cm.
Tóm tắt/chú giải: Trình bày những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương năm 2017.
Từ khóa: 1. An ninh. 2. Địa chí. 3. Kinh tế. 4. Quốc phòng. 5. Sách song ngữ. 6. Số liệu. 7. Sơn La. 8. Thống kê. 9. Văn hóa. 10. Việt Nam. 11. Xã hội.
Phân loại: ĐC.4(1) N305GI.
icon 1289754 340
16 Thông tin nhan đề: Niên giám thống kê Việt Nam 2018 = Statistical Yearbook of Vietnam 2018.
Xuất bản, phát hành:H.: Thống kê, 2019.
Mô tả vật lý: 1023tr.; 24cm.
Tóm tắt/chú giải: Trình bày những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương năm 2018.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Niên giám thống kê. 3. Sách song ngữ. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.4(1) N305GI.icon 1289754 340
17 Thông tin nhan đề: Nhân sinh dưới bóng đại ngàn: Những mỹ tục của người Thái Tây Bắc / Trần Vân Hạc.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
Mô tả vật lý: 179tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về người Thái ở Tây Bắc, một số nét văn hóa độc đáo trong sinh hoạt của người Thái ở Tây Bắc,…
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Phong tục. 4. Sơn La. 5. Tây Bắc. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 NH121S.
icon 1289754 340
18 Thông tin nhan đề:Nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể dân gian về thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc : Truyện dân gian / Đặng Thị Lan.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý: 295tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về nhân vật anh hùng văn hóa và truyện kể dân gian về thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc; Cấu trúc và một vòng đời của nhân vật anh hùng văn hóa trong truyện kể dân gian về thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc,…
Từ khóa: 1. Anh hùng. 2. Âu Lạc. 3. Địa chí. 4. Nhân vật văn học. 5. Sơn La. 6. Truyện dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 NH121V.
icon 1289754 340
19 Thông tin nhan đề: Quản lý phát triển xã hội Việt Nam - Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách / Phạm Quang Minh chủ biên.
Xuất bản, phát hành: H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019.
Mô tả vật lý: 219tr.; 24cm
Tóm tắt/chú giải: Phân tích khái quát cơ sở lý luận về quản lý phát triển xã hội, thực trạng quản lý phát triển xã hội của 7 tỉnh, thành phố trong cả nước trên trong các lĩnh vực như: lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phân cực giàu nghèo, phân tầng xã hội,…
Từ khóa: 1. Chính sách xã hội. 2. Địa chí. 3. Phát triển xã hội. 4. Quản lý xã hội. 5. Sơn La. 6. Xã hội học.
Phân loại:ĐC.224 QU105L.
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn (1)
20 Thông tin nhan đề: Sự tương đồng và khác biệt trong âm nhạc dân gian các tộc người Thái, Lào ở Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào / Lê Văn Toàn chủ biên.
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2019.
Mô tả vật lý: 615tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Trình bày khái quát về tộc người Thái và tộc người Lào ở vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào. Sự tương đồng, khác biệt về nhạc khí, tổ chức dàn nhạc, thể loại và hình thức sinh hoạt ca nhạc trong âm nhạc dân gian các tộc người Thái, Lào ở Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào…
Từ khóa:1. Âm nhạc. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Đông Bắc Lào. 5. Lào. 6. Sơn La. 7. Tây Bắc. 8. Văn hóa dân gian. 9. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 S550T.icon 1289754 340
21 Thông tin nhan đề: Tang ma hỏa táng người Thái đen Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
Mô tả vật lý:199tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Vài nét về tự nhiên - xã hội của người Thái Yên Châu Sơn La; Phong tục tang ma - hỏa táng của người Thái Yên Châu,…
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Hỏa táng. 4. Phong tục. 5. Sơn La. 6. Tang ma. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam. 9. Yên Châu.
Phân loại: ĐC.97 T106M.


icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn (1)
22 Thông tin nhan đề: Tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.
Xuất bản, phát hành: Sơn La : Sơn La, 2019.
Mô tả vật lý: 180tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Các bài viết giới thiệu về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018,…
Từ khóa: 1. Cá nhân. 2. Địa chí. 3. Điển hình. 4. Học tập và làm theo. 5. Sơn La. 6. Tập thể. 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phân loại: ĐC.261 T123TH.

icon 1289754 340
23 Thông tin nhan đề: Tìm hiểu gia đình và dòng họ người Việt cẩm nang ghi chép gia phả và phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt / Diệu Tuệ sưu tầm và tuyển chọn.
Xuất bản, phát hành: H.: Dân trí, 2018.
Mô tả vật lý: 366tr.; 27cm.
Tóm tắt/chú giải: Gia đình, gia tộc và dòng họ người Việt, gia phả và sự cần thiết ghi chép gia phả, phương pháp dựng bộ gia phả của dòng họ.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Dòng họ. 3. Gia phả. 4. Người Việt. 5. Sơn La. 6. Truyền thống. 7. Văn hóa.
Phân loại: ĐC.97 T310H.


icon 1289754 340
24 Thông tin nhan đề: Tỏa sáng giữa đời thường.
Xuất bản, phát hành: H.: Công an nhân dân, 2015.
Mô tả vật lý: 327tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: 70 bài viết, một số ảnh hoạt động về mô hình, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở mọi miền đất nước trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010 - 2015,…
Từ khóa: 1. An ninh. 2. Cá nhân. 3. Địa chí. 4. Điển hình. 5. Sơn La. 6. Tập thể. 7. Trật tự. 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phân loại: ĐC.261 T401S.

icon 1289754 340
25 Thông tin nhan đề: Từ điển văn hóa, lich sử Việt Nam / Nguyễn Như Ý (ch.b); Nguyễn Thành Chương.
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017.
Mô tả vật lý: 1367tr.; 24cm.
Tóm tắt/chú giải: Hệ thống mục từ các di sản văn hóa, lịch sử ở Việt Nam,…
Từ khóa:1. Di sản. 2. Địa chí. 3. Lịch sử. 4. Sơn La. 5. Từ điển. 6. Văn hóa.
Phân loại: ĐC.87 T550Đ.


icon 1289754 340
26 Thông tin nhan đề: Thế giới mộng ảo trong truyện cổ tích Việt Nam : Khảo sát, nghiên cứu / Nguyễn Thị Dung.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.
Mô tả vật lý: 199tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Trình bày các vấn đề nghiên cứu, khảo sát các truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam có thế giới mộng ảo và xây dựng một số khái niệm có liên quan đến thế giới mộng ảo…
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Nghiên cứu. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ tích. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại:ĐC.89 TH250GI.

icon 1289754 340

Thế giới mộng ảo trong truyện cổ tích Việt Nam

qrcode thuviensonla com vn
27 Thông tin nhan đề: Trên đường tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Xuân Kính.
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2019.
Mô tả vật lý: 811tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu. 4. Sơn La. 5. Sử thi. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR254Đ.

icon 1289754 340

Trên đường tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam

qrcode thuviensonla com vn (1)
28 Thông tin nhan đề: Truyện cổ Mường / Hoàng Anh Nhân, Vương Anh, Bùi Thiện sưu tầm.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội nhà văn, 2018.
Mô tả vật lý: 401tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527C.

icon 1289754 340

Truyện cổ Mường

qrcode thuviensonla com vn

29 Thông tin nhan đề: Truyện cổ tích loài vật Việt Nam : Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu . Q.3 / Triều Nguyên.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.
Mô tả vật lý: 543tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Loài vật. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ tích. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527C.

icon 1289754 340

Truyện cổ tích loài vật Việt Nam

qrcode thuviensonla com vn (1)
30 Thông tin nhan đề: Truyện kháng chiến về đề tài dân tộc miền núi từ 1945 - 1975 / Nguyễn Minh Trường.
Xuất bản, phát hành: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý:378tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Truyện kháng chiến về đề tài dân tộc miền núi trong tiến trình văn xuôi Việt Nam; sự phát triển mạnh mẽ của văn xuôi về đề tài dân tộc miền núi giai đoạn 1945 - 1957,…
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Nghiên cứu văn học. 3. Sơn La. 4. Văn học. 5. Văn học Việt Nam. 6. Văn xuôi.
Phân loại: ĐC.85(2) TR527KH.

icon 1289754 340

Truyện kháng chiến về đề tài dân tộc miền núi từ 1945 - 1975

qrcode thuviensonla com vn
31 Thông tin nhan đề: Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam.
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2018.
Mô tả vật lý: 555tr.; 21cm.
Tóm tắt/chú giải: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; dân tộc và văn hóa,…
Từ khóa: 1. Chính sách. 2. Dân tộc. 3. Dân tộc thiểu số. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6. Văn hóa.
Phân loại: ĐC.547 V115H.

icon 1289754 340

Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam.

qrcode thuviensonla com vn (1)
32 Thông tin nhan đề: Về một mảng văn học dân tộc : Phê bình - Tiểu luận / Lâm Tiến.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
Mô tả vật lý: 201tr.; 21cm.

Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Phê bình. 3. Sơn La. 4. Tiểu luận. 5. Văn học hiện đại. 6. Văn học Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) V250M.

icon 1289754 340

Về một mảng văn học dân tộc

qrcode thuviensonla com vn
33 Thông tin nhan đề: Viết tiếp bản hùng ca Tây Bắc : Ký.
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
Mô tả vật lý: 243tr.; 21cm.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Ký. 3. Sơn La. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) V308T.
icon 1289754 340

Viết tiếp bản hùng ca Tây Bắc

qrcode thuviensonla com vn (1)

 

- Bản quyền thuộc về Thư viện tỉnh Sơn La
Địa chỉ : Thư viện tỉnh Sơn La - Tổ 8 - Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
Điện thoại : 0212.3852.044 hoặc 0212.3859.418 - Fax:0212.3852.044
Email : thuviensonla@gmail.com - thuvientinhsonla418@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Thư viện tỉnh Sơn La" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này.

 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang