global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

BỘ SƯU TẬP SỐ - SÁCH ĐỊA CHÍ THEO CHỦ ĐỀ NĂM 2019

Thứ ba - 27/07/2021 04:27 1.004 0
        
SÁCH THEO CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT LIÊN KẾT ĐẾN TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
1
1
           Thông tin nhan đề: Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc.
         Xuất bản, phát hành: H.: Mỹ thuật. 2017.
         Mô tả vật lý: 166tr.:hình vẽ; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Trình bày đại cương về người Thái Tây Bắc; hình thức sinh hoạt âm nhạc, những làn điệu dân ca và nhạc cụ dân gian, các loại múa và âm nhạc cho múa... của người Thái Tây Bắc. Giới thiệu một số tư liệu về các ghi âm Thái; lời ca, âm điệu và nhịp điệu đặc trưng trong âm nhạc Thái Tây Bắc,...
         Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Nhạc dân gian. 5. Sơn La. 6. Tây Bắc. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 Â120NH.
  
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
2
2
         Thông tin nhan đề: Ba truyện thơ dân gian Thái: Truyện nàng Hai, chàng Xông Ca nàng Xi Cay, Cái Đăm Cái Đón / Tòng Văn Hân.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 2018.
         Mô tả vật lý: 462tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3 Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 B100TR.
 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn (1)
3  
3
         Thông tin nhan đề: Các vùng văn hóa Việt Nam / Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận chủ biên.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2018.
         Mô tả vật lý: 334tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Đại cương về tiến trình văn hóa Việt Nam; vùng văn hóa Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội; Văn hóa vùng đồng bằng miền Bắc Việt Nam,...
         Từ khóa:  1. Đặc trưng văn hóa. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Thiết chế văn hóa. 6. Văn hóa. 7. Vùng đồng bằng. 8. Vùng văn hóa.

         Phân loại: ĐC.547 C101V.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
4
4
         Thông tin nhan đề: Cài thép vào lá gan: Truyện / Hờ A Di.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2019.
         Mô tả vật lý: 263tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện. 5. Văn học hiện đại. 6. Văn học Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85.(92) C103TH.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
5
5
         Thông tin nhan đề: Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam: Dân tộc Kinh (Việt). T.4, Quyển 1 / Ngô Văn Ban.
         Xuất bản, phát hành: H.: Mỹ thuật, 2017.
         Mô tả vật lý: 575tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam; chân dung con người qua cái nhìn các dân tộc ít người Việt Nam,..
         Từ khóa: 1. Dân tộc Kinh. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu văn hóa. 4. Sơn La. 5. Văn hóa.

         Phân loại: ĐC.89 CH121D.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
6
6
         Thông tin nhan đề: Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam: Dân tộc Kinh (Việt). T.4, Quyển 2 / Ngô Văn Ban.
         Xuất bản, phát hành: H.: Mỹ thuật, 2017.
         Mô tả vật lý: 559tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Chân dung con người qua cái nhìn các dân tộc ít người Việt Nam,..
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Nghiên cứu văn hóa. 3. Sơn La. 4. Văn hóa. 5. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 CH121D.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
7
7
         Thông tin nhan đề: Chung dãy Trường Sơn / Võ Đình Hường.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017.
         Mô tả vật lý: 257tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Mối quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt qua thơ văn cách mạng Việt Nam và Lào (1945 - 1998); Một số tác phẩm văn thơ tiêu biểu về mối quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt (1945 - 1980),...
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Lào. 3. Quan hệ quốc tế. 4. Sơn La. 5. Thơ văn. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.24 CH513D.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
8
8
         Thông tin nhan đề: Dân ca HMông / Doãn Thanh, Hoàng Thao, Chế Lan Viên sưu tầm.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 191tr.; 19cm.
         Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Mông. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 D121C.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn (1)
9
9
         Thông tin nhan đề: Dân ca Mường: Thơ ca dân gian. Q.1 / Bùi Thiện sưu tầm, dịch, giới thiệu.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 483tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 D121C.

 
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn

 
10
10
         Thông tin nhan đề: Dân ca Mường: Thơ ca dân gian. Q.2 / Bùi Thiện sưu tầm, dịch, giới thiệu.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 496tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 D121C.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
11
11
         Thông tin nhan đề: Dân ca Tày - Nùng / Mông Ky Slay, Lê Chí Quế, Hoàng Huy Phách,... sưu tầm.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 791tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Nùng. 3. Dân tộc Tày. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6 Văn học dân gian. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 D121C.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
12
12
         Thông tin nhan đề: Dân tộc H'Mông và thế giới thực vật / Diệp Đình Hoa.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 274tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải:Tổng quan về môi trường sinh thái và thế giới thực vật của người H'Mông; tính đa dạng của rừng nhiệt đới qua cây trồng của người H'Mông; tiêu chí kinh tế nhằm đảm bảo cuộc sống; từ kinh tế nương rẫy lên kinh tế thị trường. Vài nét về y học, dược học và chuyển đổi cơ cấu kinh tế của dân tộc H'Mông.
         Từ khóa: 1. Dân tộc H'Mông. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu. 4. Sơn La. 5. Thực vật. 6 Văn hóa. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.547 D121T.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
13
13
         Thông tin nhan đề: Di sản múa dân gian vùng Tây Bắc / Bùi Chí Thanh, Cầm Trọng.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 559tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Di sản múa dân gian vùng Tây Bắc; tổng quan về nguồn gốc, sự hình thành và phát triển múa dân gian vùng Tây Bắc; những điều kiện quyết định sự hình thành và phát triển nghệ thuật múa dân gian,...
         Từ khóa: 1. Di sản. 2. Địa chí.3. Múa. 4. Múa dân gian. 5. Nghệ thuật. 6. Sơn La. 7. Xòe Thái.

         Phân loại: ĐC.75 D300S.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
14
14
         Thông tin nhan đề: Đất trời chung đúc ngàn năm: Mỹ tục của người Thái Tây Bắc/ Trần Vân Hạc.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 2018.
         Mô tả vật lý: 255tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Nghệ thuật trang trí của người Thái ở Tây Bắc; khái lược nền móng sự sống của người Thái Tây Bắc; khái lược vòng đời của người Thái đen Tây Bắc,...
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Phong tục. 4. Sơn La. 5. Tập quán. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.97 Đ124TR.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
15
15
         Thông tin nhan đề: Đi theo con đường của Bác: Hồi ức/ Văn Tiến Dũng.
         Xuất bản, phát hành: H.: Quân đội nhân dân, 2004.
         Mô tả vật lý: 394tr.; 21cm. 
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Hồi ký. 3. Sơn La. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85(92) Đ300TH
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
16
16
         Thông tin nhan đề: Đi tìm một bản sử thi Khun Chương đầy đủ / Quán Vi Miên sưu tầm, biên soạn, giới thiệu.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội nhà văn, 2016.
         Mô tả vật lý: 407tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Sử thi. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 Đ300T.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
17
17
         Thông tin nhan đề: Đồng dao dân tộc Tày: Nghiên cứu / Hoàng Thị Nhuận, Nông Thị Huệ.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2017.
         Mô tả vật lý: 270tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Khái quát về tộc người Tày, văn học dân gian và đồng dao Tày ở Việt Nam; nội dung của đồng dao Tày,..
         Từ khóa: 1. Dân tộc Tày. 2. Địa chí. 3. Đồng dao. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 Đ455D
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
18
18
         Thông tin nhan đề: Giới thiệu tác giả, tác phẩm Lai Châu / Phùng Hải Yến.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 2018
         Mô tả vật lý: 114tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật của các tác giả đang sinh sống tại vùng đất Lai Châu như: “Gió qua đèo Khau Phạ”, “Em từ mùa ban nở”, “Vượt qua dãy Hoàng Liên”,...
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Lý luận. 3. Nghiên cứu. 4. Phê bình. 5. Sơn La. 6. Tác phẩm Văn học. 7. Văn học. 8. Văn học hiện đại. 9. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.83(92) GI462TH.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn (1)
19
19
         Thông tin nhan đề: Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên biên soạn, Q.1, Âm nhạc Then - Lời hát Then các dân tộc Nùng, Thái.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2018.
         Mô tả vật lý: 1080tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Cung cấp những kiến thức cơ bản về then, âm nhạc then. Lời hát then dân tộc Nùng, Thái ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Điện Biên và Lai Châu.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Nùng. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Hát Then. 5. Sơn La. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 H110TH.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn

20
20
         Thông tin nhan đề: “Hảy súng khon” bản trường ca khát vọng vô tận : Giới Thiệu / Lê Thuý Quỳnh.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2017.
         Mô tả vật lý: 447tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Vài nét sơ lược về người Thái Trắng Tây Bắc; cấu trúc văn bản; các yếu tố nghệ thuật của lời tiễn hồn,...
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lời hát. 4. Phong tục. 5. Sơn La. 6. Tang ma. 7. Thái Trắng. 8. Tiễn hồn. 9. Văn hóa dân gian. 10. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.97 H112S.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
21
21
         Thông tin nhan đề: Hoa bưởi đỏ : Truyện / Hờ A Di.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2019.
         Mô tả vật lý: 285tr.; 21cm.
         Từ khóa:1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học hiện đại. 5. Văn học Việt Nam.  

         Phân loại: ĐC.85(92) H401B.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn (1)
22
22
         Thông tin nhan đề: Hoa hậu xứ Mường: Tiểu thuyết/ Phượng Vũ.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 703tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tiểu thuyết. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.  

         Phân loại: ĐC.85(91) H401H.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
23
23
         Thông tin nhan đề: Hoa nở muôn Mường = Pông đớ khắp Quêl: Thơ Song ngữ Mường - Việt / Đinh Văn Liễn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 122tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sách song ngữ. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Tiếng Mường. 6. Tiếng Việt. 7. Văn học hiện đại. 8. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85(92) H401N.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
24
24
        Thông tin nhan đề: Hội hè lễ tết của người Việt / Nguyễn Văn Huyên; Đỗ Trọng Quang, Trần Đình dịch.
         Xuất bản, phát hành: H.: Thế giới, 2018.
         Mô tả vật lý: 243tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Những nghiên cứu của Nguyễn Văn Huyên về lễ, Tết, hội, về tín ngưỡng, tâm thức tôn giáo của người Việt trong xã hội truyền thống,...
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Hội. 3. Lễ. 4. Sơn La. 5. Tết. 6. Văn hóa. 7. Văn hóa dân gian.

         Phân loại: ĐC.97 H452H.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
25
25
         Thông tin nhan đề: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân tộc thiểu số: Tuyển tập thơ văn. Q.1 / Nông Quốc Chấn, Nông Minh Châu, Mạc Phi,... biên soạn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 747tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Hợp tuyển. 4. Sơn La. 5. Thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Văn học hiện đại. 8. Văn xuôi. 9. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85(92) H466T.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
26
26
         Thông tin nhan đề:Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân tộc thiểu số : Tuyển tập thơ văn. Q.2 / Nông Quốc Chấn, Nông Minh Châu, Mạc Phi,... biên soạn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 491tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học dân gian. 5. Văn học hiện đại.

         Phân loại: ĐC.89 H466T.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
27
27
        Thông tin nhan đề: Ké Nàm / Lâm Ngọc Thụ, Vương Trung, Lương Thanh Nghĩa,...
         Xuất bản, phát hành: H.: Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 231tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3 Truyện ngắn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85(92) K200N
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn (1)
28
28
          Thông tin nhan đề: Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện thơ Tày / Hoàng Thị Nhuận, Mông Thị Bạch Vân.
         Xuất bản, phát hành: H.: Sân khấu, 2018.
         Mô tả vật lý: 147tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Tày. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu 5. Sơn La. 6. Truyện thơ. 7. Văn học dân gian. 8. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 KH455GI.                
 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
29
29
         Thông tin nhan đề: Khôồng voái ló = Gọi hồn lúa / Đinh Văn Cung.
         Xuất bản, phát hành: Sơn La : Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2018.
         Mô tả vật lý: 189tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu toàn văn nội dung bài khấn "gọi hồn lúa" của dân tộc Mường...
         Từ khóa: 1. Bài khấn. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.97 KH456V.

 
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
30
30
 
         Thông tin nhan đề: “Khun Chương” khảo dị / Quán Vi Miên.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 899tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu. 4. Sơn La. 5. Sử thi. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 KH512CH
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
31
31
         Thông tin nhan đề: Mo lên trời:  Bài ca đưa hồn của người Mường. Q.1 / Hoàng Anh Nhân, sưu tầm, phiên âm, dịch thơ và chú thích.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 579tr.; 21cm.
          Tóm tắt/ chú giải: Nội dung bài Mo tiễn hồn người chết lên trời của dân tộc Mường.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Lễ nghi. 4. Mo. 5. Phong tục. 6. Sơn La. 7. Tang ma. 8. Tiễn hồn. 9. Văn hoá dân gian. 10. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 M400L.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
32
32
         Thông tin nhan đề: Mo lên trời: Bài ca đưa hồn của người Mường. Q.2 / Hoàng Anh Nhân, sưu tầm, phiên âm, dịch thơ và chú thích.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 423tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Nội dung bài Mo tiễn hồn người chết lên trời của dân tộc Mường.

         Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Lễ nghi. 4. Mo. 5. Phong tục. 6. Sơn La. 7. Tang ma. 8. Tiễn hồn. 9. Văn hoá dân gian. 10. Việt Nam.
         Phân loại: ĐC.89 M400L.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
33
33
         Thông tin nhan đề: Nàng Cống Căm Đanh / Cà Văn Chung.
         Xuất bản, phát hành: Sơn La : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2018.
         Mô tả vật lý: 184tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 N106C.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
34
34
        Thông tin nhan đề: Nụ cười các dân tộc thiểu số Việt Nam / Hà Văn Thư, Sa Phong Ba sưu tầm.
         Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 327tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện tiếu lâm. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89. N500C.
 
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
35
35
         Thông tin nhan đề: Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (Từ 1960 đến nay) / Cao Thị Thu Hoài.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018
         Mô tả vật lý: 307tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Miền núi phía Bắc. 3. Nghiên cứu văn học. 4. Sơn La. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.  

         Phân loại: ĐC.85(92) N551TH.
 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
36
36
Thông tin nhan đề: Nhà sàn cổ người Thái Việt Nam / Vương Trung.
         Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 243tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về nhà sàn cổ của người Thái ở Việt Nam, các lễ tục khi dựng nhà, những vấn đề về sinh hoạt trong ngôi nhà sàn của người Thái,...
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 4. Kiến trúc. 5. Nhà ở. 6. Nhà sàn cổ. 7. Phong tục. 8. Sơn La. 9. Văn hóa.

         Phân loại: ĐC.71 NH100S. 
 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
37
37
         Thông tin nhan đề: Nhà sàn Thái / Hoàng Nam, Lê Ngọc Thắng biên khảo.
         Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 153tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Nhà sàn Thái - sản phẩm Văn hóa dân tộc; nhà sàn - nơi hội tụ các sinh hoạt văn hóa,..
         Từ khóa: 1. Dân gian. 2. Địa chí. 3. Kiến trúc. 4. Sơn La. 5. Văn hóa. 6. Xây dựng.

         Phân loại: ĐC.71 NH100S.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
38
38
         Thông tin nhan đề: Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam đời và văn. Q.1, Thơ - Văn / Hà Lý, Lò Ngân Sủn, Nông Quốc Bình, Nguyễn Thị Chính,...
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 491tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Văn xuôi. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.83(92) NH100V
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
39
39
         Xuất bản, phát hành: Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam đời và văn: Thơ - Văn. Q.2 / Hà Lý, Lò Ngân Sủn, Nông Quốc Bình,...biên soạn.
         Mô tả vật lý: 495tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Văn xuôi. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.83(92) NH100V.
 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
40
40
         Thông tin nhan đề: Những bước tiến trong tiến trình văn học để khẳng định độc lập dân tộc của Lào và Việt Nam / Nguyễn Phương Liên ch.b; Tạ Hồng Hạnh, Đặng Quang Phúc.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017
         Mô tả vật lý: 352tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Những thông tin cơ bản, những đặc trưng về lịch sử, văn hóa, quân sự của đất nước Lào, Việt Nam; mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và triển vọng kết nối trong tất cả các lĩnh vực,...
         Từ khóa: 1. Chính trị. 2. Địa chí. 3. Hợp tác. 4. Kinh tế. 5. Lào. 6. Lịch sử. 7. Quan hệ quốc tế. 8. Sơn La. 9. Văn hóa. 10. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85 NH556B.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
41
41
                  Thông tin nhan đề: Những câu chuyện về tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào / Hà Nguyên.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017.
         Mô tả vật lý: 193tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Ghi chép. 3. Lào. 4. Quan hệ quốc tế. 5. Sơn La. 6. Truyện kể. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.24 NH556C.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
42
42
         Thông tin nhan đề: Quám khắp tản chụ = Chuyện bản mường: Mạc Phi, Hoàng Thao.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 618tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện Thơ. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89+ĐC.85(92) QU104KH.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
43
43
         Thông tin nhan đề: 60 năm Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ anh hùng: Tuyển chọn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Giao thông Vận tải, 2014.
         Mô tả vật lý: 299tr.; 21cm.
         Từ khóa:1. Địa chí. 2. Hồi ký. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Văn học Việt Nam.  

         Phân loại: ĐC.85(92) S111M.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
44
44
         Thông tin nhan đề: So sánh Xú - pha - xít Lào với ca dao Việt Nam / Nguyễn Hoài Phương chủ biên; Lý Hoài Thu, Tạ Hồng Hạnh.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017.
         Mô tả vật lý: 296tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: So sánh nội dung xú - pha - xít Lào với phương ngữ Việt Nam; so sánh nghệ thuật xú - pha - xít Lào với phương ngữ Việt Nam;...
         Từ khóa: 1. Ca dao. 2. Địa chí. 3. Lào. 4. So sánh. 5. Sơn La. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam. 8. Xú - pha - xít.

         Phân loại: ĐC.89 S400S.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
45
45
         Thông tin nhan đề: Sóng Nặm Rốm / Vương Trung.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 335tr.; 21cm.
         Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sách phiên âm. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Tiếng Thái. 6. Tiếng Việt. 7. Văn học hiện đại. 8. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85(92) S431N
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
46
46

        Thông tin nhan đề: Sống; Anh với giấc mơ: Tiểu thuyết / Mạc Phi
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 419tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tiểu thuyết. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85(92) S455.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
47
47
         Thông tin nhan đề: Sự tương đồng về tư tưởng trong văn hóa dân gian Việt Nam - Lào / Nguyễn Phương Liên chủ biên; Trần Thúc Việt.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017.
         Mô tả vật lý: 344tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Nhưng điểm tương đồng về tư tưởng trong văn hóa dân gian Việt Nam - Lào như: tín ngưỡng, phong tục, tri thức dân gian, lễ hội dân gian,...
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Lào. 3. Phong tục. 4. Sơn La. 5. Tín ngưỡng. 6. Tương đồng. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.512 S550T.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
48
48
        Thông tin nhan đề: Tìm điệu xòe hôm qua: Thơ / Phùng Hải Yến.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 2018.
         Mô tả vật lý: 139tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85(92) T310Đ.

 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
49
49
                 Thông tin nhan đề: Tìm hiểu Văn hóa - Lịch sử đất nước Lào / Hà Nguyễn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017.
         Mô tả vật lý: 348tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về đất nước Lào; những đặc trưng về văn hóa, xã hội Lào,...
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Kinh tế. 3. Lào. 4. Lịch sử. 5. Sơn La. 6. Văn hóa.

         Phân loại: ĐC.97 T310H.
 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
50
50
                 
         Thông tin nhan đề: Tìm hiểu gia đình và dòng họ người Việt cẩm nang ghi chép gia phả và phong tục thờ cúng tổ tiên của người việt/ Diệu Tuệ sưu tầm và tuyển chọn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Dân trí, 2018.
         Mô tả vật lý: 366tr.; 27cm.
         Tóm tắt/chú giải: Gia đình, gia tộc và dòng họ người Việt, gia phả và sự cần thiết ghi chép gia phả, phương pháp dựng bộ gia phả của dòng họ.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Dòng họ. 3. Gia phả. 4. Người Việt. 5. Sơn La. 6. Truyền thống. 7. Văn hóa.

         Phân loại: ĐC.97 T310H
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
51
51
         Thông tin nhan đề: Tục ngữ Thái / Hà Văn Năm, Cầm Thương, Lò Văn Sĩ,... sưu tầm, biên dịch.
         Xuất bản, phát hành: H.: Sân khấu, 2018.
         Mô tả vật lý: 199tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tục ngữ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 T506NG.
 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
52
52
        Thông tin nhan đề: Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam / Lư Thị Thanh Lê sưu tầm, tuyển chọn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.
         Mô tả vật lý: 577tr.; 24cm.
         Từ khóa: 1. Các dân tộc. 2. Địa chí. 3. Huyền thoại. 4. Nguồn gốc. 5. Sơn La. 6. Truyện kể. 7. Văn học dân gian. 8. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.891 T527T.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
53
53
       Thông tin nhan đề: Tư tưởng phật giáo trong văn hóa Lào - Việt Nam một cơ sở kiến tạo tình đoàn kết / Nguyễn Phương Liên chủ biên; Đỗ Thu Hiền.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Thông tin và Truyền thông, 2017.
         Mô tả vật lý: 252tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Khái quát về lịch sử phật giáo Việt Nam và Lào; vai trò của phật giáo trong chính thể, phật giáo trong quá trình hoà nhập với tín ngưỡng bản địa,...
         Từ khóa: 1. ĐC. 2. Địa chí. 3. Lào. 4. Nghệ thuật. 5. Phật giáo. 6. Sơn La. 7. Tôn giáo. 8. Văn học. 9. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.593 T550T.
 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
54
54
         Thông tin nhan đề: Thơ / Lương Quy Nhân, Hoàng Nó.
         Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 447tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Phiên âm. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Tiếng Thái. 6. Văn học hiện đại. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.85(92) TH460.

 
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
55
55
        Thông tin nhan đề: Thơ ca dân tộc HMông từ truyền thống đến hiện đại / Nguyễn Kiến Thọ.
         Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 483tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về dân tộc HMông; quá trình vận động của thơ ca HMông nhìn từ phương diện nội dung; quá trình vận động của thơ ca HMông nhìn từ phương diện cấu trúc nghệ thuật,..
         Từ khóa: 1. Dân tộc Mông. 2. ĐC. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Thơ. 6 Văn học dân gian. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89+ ĐC.97 TH460C.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
56
56
        Thông tin nhan đề: Truyện cổ 3 dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì. Q.1 / Chu Thùy Liên, Lương Thị Đại sưu tầm.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 903tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Hà Nhì. 2. Dân tộc Khơ Mú. 3. Dân tộc Thái. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6. Truyện cổ. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.

          Phân loại: ĐC.89 TR527C.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
57
57
         Thông tin nhan đề: Truyện cổ 3 dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì. Q.3 / Chu Thùy Liên, Lương Thị Đại sưu tầm.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 187tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Hà Nhì. 2. Dân tộc Khơ Mú. 3. Dân tộc Thái. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6. Truyện cổ. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 TR527C.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
58
58
         Thông tin nhan đề: Truyện cổ Dao / Tẩn Kim Phu sưu tầm, biên soạn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 2018.
         Mô tả vật lý: 123tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Dao. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 TR527C.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
59
59
         Thông tin nhan đề: Truyện cổ dân tộc Mông / Mùa A Tủa Sưu tầm, biên soạn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 2018.
         Mô tả vật lý: 375tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Mông. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại:  ĐC.89 TR527C.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
60  
60
         Thông tin nhan đề: Truyện cổ dân tộc Thái / Lò Văn Sỹ, Đinh Văn Lành, Tòng Ín sưu tầm, biên dịch, giới thiệu.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội Nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 193tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện cổ. 4. Văn học dân gian. 5. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 TR527C
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
61
61
         Thông tin nhan đề: Truyện cổ Mường / Hoàng Anh Nhân, Vương Anh, Bùi Thiện sưu tầm.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 401tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 TR527C.
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
62
62


        Thông tin nhan đề: Truyện nàng Nga - Đạo Hai Mối: Bản tình ca tiêu biểu của dân tộc Mường / Cao Hải Sơn sưu tầm, biên dịch, giới thiệu.
         Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015.
         Mô tả vật lý: 246tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 TR527N.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
63
63
         Thông tin nhan đề: Truyện nàng Út Lót - Đạo Hồi Liêu: Tình ca dân tộc Mường - song ngữ / Cao Sơn Hải sưu tầm, biên dịch, khảo cứu.
         Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2016.
         Mô tả vật lý: 194tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sách song ngữ. 4. Sơn La. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 TR527N.
 
icon 1289754 340
qrcode thuviensonla com vn
64
64
         Thông tin nhan đề: Truyện thơ cổ Tày - Nùng: Tần Chu - Lương Nhân / Nông Phúc Tước, Lương Đức Tưởng, Lương Bèn sưu tầm.
         Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hội nhà văn, 2018.
         Mô tả vật lý: 545tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Nùng. 2. Dân tộc Tày. 3. Địa chí. 4. Phiên âm. 5. Sơn La. 6. Truyện thơ. 7. Văn học dân gian. 8. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 TR527TH

icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
65
65
Thông tin nhan đề: Truyện thơ phỏng tác dân gian Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam / Lò Thanh Hoàn. T.2.
         Xuất bản, phát hành: Sơn La : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Sơn La, 2018.
         Mô tả vật lý: 607tr.; 21cm.
        Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
         Phân loại: ĐC.891 TR527TH.

icon 1289754 340

qrcode thuviensonla com vn
66
66
         Thông tin nhan đề: Truyện thơ xống chụ xon xao (tiễn dặn người yêu) của người Thái Tây Bắc nhìn từ góc độ thi pháp / Lò Bình Minh, Cà Chung.
         Xuất bản, phát hành: H.: Sân khấu, 2019.
         Mô tả vật lý: 285tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu. 4. Sơn La. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.89 TR527TH.

icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
67
67
         Thông tin nhan đề: Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc / Trần Hữu Sơn.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2017.
         Mô tả vật lý: 538tr.; 24cm.
         Tóm tắt/chú giải: Tổng quan nghiên cứu về người Dao và ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao ở Việt Nam và vùng Tây Bắc. Môi trường tự nhiên và địa bàn cư trú của người Dao vùng Tây Bắc. Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc phản ánh qua các hoạt động sinh kế truyền thống; cách ăn, mặc; lập làng, dựng nhà ở, giữ rừng “thiêng”, giữ nguồn nước; tín ngưỡng, tôn giáo và những biến đổi trong ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc cùng định hướng phát triển bền vững.
         Từ khóa: 1. Dân tộc Dao. 2. Địa chí. 3 Môi trường sinh thái. 4. Sơn La. 5. Tây Bắc. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.97 Ư-556X.

 
icon 1289754 340

qrcode thuviensonla com vn
68
68
         Thông tin nhan đề: Viết từ miền hoa Ban / Trần Đại Tạo
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 2018.
         Mô tả vật lý: 239tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Lý luận. 3. Nghiên cứu. 4. Sơn La. 5. Thơ. 6. Văn học hiện đại. 7. Văn xuôi. 8. Việt Nam.
          Phân loại: ĐC.85(92) V308T
 
icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
69
69
         Thông tin nhan đề: Xuôi dòng Nậm Na / Xuân Thêm.
         Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 2018.
         Mô tả vật lý: 114tr.; 21cm.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.

          Phân loại: ĐC.85(92) X515D

icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
70
70
         Thông tin nhan đề: Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La. T.2, 1955 – 2005.
         Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia. Sự thật, 2018.
         Mô tả vật lý: 743tr.; 24cm.
         Tóm tắt/chú giải: Các sự kiện tiêu biểu, qua trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh Sơn La từ năm 1955 cho đến 2005,...
         Từ khóa: 1. Đảng cộng sản. 2. Địa chí. 3. Lịch sử. 4. Sơn La. 5. Sự kiện. 6. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.211(9) B305N.

icon 1289754 340

qrcode thuviensonla com vn
71
71
           Thông tin nhan đề: Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Tây Bắc / Ngô Thị Thanh Quý, Nguyễn Chí Hòa, Nguyễn Thị Thu Thủy...
         Xuất bản, phát hành: Thái Nguyên.: Nxb Đại học Thái Nguyên, 2018.
         Mô tả vật lý: 1.175tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của giảng dạy tiếng Việt nói chung và giảng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Tây Bắc nói riêng. Cung cấp bộ tiêu chuẩn và các bộ đề tham khảo cho 5 lớp tiểu học phục vụ công tác giảng dạy và kiểm tra, đánh giá tiếng Việt định hướng phát triển năng lực dành cho học sinh dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.
         Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3 Học sinh. 4. Ngôn ngữ. 5. Sơn La. 6. Tây Bắc. 7. Tiếng Việt. 8. Tiểu học. 9. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.87 N122C.

icon 1289754 340

qrcode thuviensonla com vn
72
72
         Thông tin nhan đề: Ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam / Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng.
         Xuất bản, phát hành: Thái Nguyên.: Nxb Đại học Thái Nguyên, 2017.
         Mô tả vật lý: 726tr.; 21cm.
         Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu những bài viết nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam theo các chủ đề ngữ âm - tiếng địa phương - chữ viết, lịch sử - so sánh, ngữ pháp và ngôn ngữ - xã hội.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Phương ngữ. 3. Sơn La. 4. Thổ ngữ. 5. Tiếng dân tộc. 6. Tiếng Việt. 7. Việt Nam.

         Phân loại: ĐC.87 NG454NG.

icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
73
73
         Thông tin nhan đề: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2017 = Sonla Statiscal Yearbook 2017.
         Xuất bản, phát hành: H.: Thống kê, 2018.
         Mô tả vật lý: 598tr.; 24cm.
         Tóm tắt/chú giải: Số liệu thống kê về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh,... tỉnh Sơn La năm 2017.
         Từ khóa: 1. An ninh. 2. Địa chí. 3. Kinh tế. 4. Quốc phòng. 5. Số liệu. 6. Sơn La. 7. Thống kê. 8. Văn hóa. 9. Xã hội.

         Phân loại: ĐC.4(1) N305GI.

icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
74
74
         Thông tin nhan đề: Nghị quyết kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
         Xuất bản, phát hành: Sơn La.: Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, 2019.
         Mô tả vật lý: 216tr.; 27cm.
         Tóm tắt/chú giải: 14 Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV.
         Từ khóa: 1. Chuyên đề. 2. Địa chí. 3. Hội đồng nhân dân. 4. Lần thứ ba. 5. Nghị quyết. 6. Sơn La.

         Phân loại: ĐC.21 NGH300QU.

icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn
75
75
         Thông tin nhan đề: Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
         Xuất bản, phát hành: Sơn La.: Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, 2019.
         Mô tả vật lý: 616tr.; 27cm.
         Tóm tắt/chú giải: 31 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La tại kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
         Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Hội đồng nhân dân. 3. Nghị quyết. 4. Sơn La. 5. Văn bản pháp quy.

         Phân loại: ĐC.21 NGH300QU.

icon 1289754 340
 
qrcode thuviensonla com vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay3,075
  • Tháng hiện tại169,621
  • Tổng lượt truy cập14,859,252
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây