BỘ SƯU TẬP SỐ HÓA SÁCH ĐỊA CHÍ - NĂM 2021

Thứ ba - 15/02/2022 22:45 1.129 0

STT
DANH MỤC TÀI LIỆU SỐ HÓA NĂM 2021

VĂN HÓA CHUNG
QUÉT MÃ ĐỌC TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN
01
        Các dân tộc ở Việt Nam. Nhóm ngôn ngữ HMông - Dao và Tạng - Miến / Vương Xuân Tình (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật.- 24cm
         T.3.- 2018. - 907tr.
         Các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hoá của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ-Me,...

        DC6266-7                                                      ĐC.97
                                                                              C101D
qrcode thuviensonla com vn (2)
02
        Các dân tộc ở Việt Nam : Nhóm ngôn ngữ HMông - Dao và Tạng - Miến / Vương Xuân Tình (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật.- 24cm
        T.4, Q.- 2018. - 907tr.
         Các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hoá của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ H Mông - Dao và Tạng - Miến,..

           DC6266-7                                                     ĐC.97
                                                                               C101D
qrcode thuviensonla com vn
03
         Các dân tộc ở Việt Nam : Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai - Đa Đảo / Vương Xuân Tình (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật.- 24cm
         T.4, Q.2.- 2018. - 964tr.
         Tổng quan tình hình hình nghiên cứu, sự phát triển và biến đổi về kinh tế xã hội của tộc người nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai - Đa Đảo,..

         DC6268-9,                                                     ĐC.97
         DC9268-9                                                     C101D
qrcode thuviensonla com vn (1)
04          Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ Việt Nam / Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn.- 21cm
         T.2.- 2020. - 595tr.
         ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

  DC7004-5                                            ĐC.12+ĐC.85(92)
                                                                   CH500T
qrcode thuviensonla com vn
 
05
        Địa chí Sơn La/ Thào Xuân Sùng, Nguyễn Quang Ân chủ biên, Nguyễn Văn Am.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật.- 30cm
        Q.1.- 2020. - 931tr.
        ĐTTS ghi: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
        Giới thiệu tổng quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư - dân tộc, lịch sử, hệ thống chính trị - an ninh quốc phòng của tỉnh Sơn La

        DC7013-8                                                        ĐC.11
                                                                               Đ301CH
        Địa chí Sơn La/ Thào Xuân Sùng, Nguyễn Quang Ân chủ biên, Nguyễn Văn Am.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật. - 30cm
        Q.2.- 2020. - 1070tr.
        ĐTTS ghi: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Giới thiệu những thông tin về kinh tế, xã hội, văn hóa và lược chí các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

        DC7019-24                                                      ĐC.11
                                                                              Đ301C
qrcode thuviensonla com vn (1)
 
06
07
      TÒNG VĂN HÂN. Gói tình yêu : Tập thơ / Tòng Văn Hân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 479tr. ; 21cm
       ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc Thiểu số Việt Nam

       DC6994-5                                                   ĐC.85(92)
                                                                              G428T 
 
08
               HÀ THIÊM THƯƠNG. Lên đường đánh giặc = Khửn tàng tức slấc : Thơ Tày - Việt/ Hà Thiêm Thương. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 267tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

        DC6903-4                                                   ĐC.85(92)
                                                                               L254Đ
 
 
 
09         BÀN TUẤN NĂNG. Lễ cấp sắc của người Dao ở Việt Nam / Bàn Tuấn Năng. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 231tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
        Tổng quan tình hình nghiên cứu về lễ cấp sắc của người Dao ở Việt Nam; Lễ cấp sắc 3 đèn, 12 đèn trong gia đình, dòng họ của người Dao Tiền..


         DC7191                                                          ĐC.97
                                                                                L250C
10          TRẦN VÂN HẠC. Lễ thôi sưởi lửa của sản phụ người Thái đen Mường Lò, Yên Bái / Trần Vân Hạc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 199tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
        Khái quát về người Thái đen Mường Lò, phần nội dung bài cúng lễ thôi sưởi lửa của sản phụ người Thái Đen Mường Lò, Yên Bái,..

   
        DC6964-5                                                        ĐC.97
                                                                               L250TH
11         Lời có vần ông cha truyền lại : Song ngữ: Việt - Thái / Hoàng Trần Nghịch sưu tầm và biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2005. - 449tr. ; 21cm
        Giới thiệu những câu tục ngữ có nội dung răn dạy về: Làm người; Kinh nghiệm đường đời; Gia đình; Vợ chồng; Nuôi con; Lời răn dạy; Những điều không nên; Lời nói vần thông dụng...

        DC5161                                                             ĐC.89
        DC6763                                                             L462C
12          Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc / Nguyễn Hằng Phương, Phạm Văn Vũ (ch.b). - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016. - 700tr. ; 21cm    

        DC6285-6                                                          ĐC.89
                                                                                  M458S
13        Một thời là chiến sĩ : Thơ. - Sơn La: Hội văn nghệ - Hội cựu chiến binh, 2002. - 108tr.; 19cm

        DC4750                                                      ĐC.85(92)
        DC5145                                                       M458TH
14          HÀ THỊ THU HƯƠNG. Mối quan hệ văn hóa Tày - Việt dưới góc độ thẩm mỹ qua một số kiểu truyện kể dân gian / Hà Thị Thu Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 545tr. ; 21cm
       ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
       Vấn đề nghiên cứu so sánh văn hóa các dân tộc ở Việt Nam và nghiên cứu so sánh văn hóa Tày - Việt; cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu quan hệ văn hóa Tày - Việt qua truyện kể dân gian,...

        DC6907-8                                                     ĐC.89
                                                                            M452QU
15         Những bài ca tín ngưỡng của người Thái Đen ở Điện Biên / Lò Đặng Thếm sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 927tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thiểu số Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
         Những bài ca trong lễ vào nhà mới; những bài ca trong lễ cầu sức khỏe, cúng vía,...

        DC6962-3                                                       ĐC.97
                                                                              NH556B
16         HOÀNG KIM NGỌC. Những đóng góp của thơ trẻ thời kỳ chống Mỹ cứu nước / Hoàng Kim Ngọc. - H.: Đại học Quốc gia, 1998. - 130tr.; 19cm
        Sự xuất hiện, trưởng thành và một số nét đặc sắc, tiêu biểu nghệ thuật của thơ trẻ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước...

         DC4397-400                                               ĐC.83(92)
                                                                              NH556Đ
17         NGUYỄN THỊ HUẾ. Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 583tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
        Giới thiệu một số nét tiêu biểu trong văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần như: nhà cửa, trang phục, ẩm thực, tín ngưỡng, phong tục tập quán, nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết., văn học dân gian... của các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam và xu hướng biến đổi văn hóa ở một số dân tộc như Thái, Mường, H'mông, Dao, Tày, Nùng, Hà Nhì, Pu Péo, Lô Lô...


        DC7198-9                                                       ĐC.547
                                                                               NH556X
18         Ngữ pháp tiếng HMông / Nguyễn Văn Lợi, Tạ Văn Thông, Hoàng Văn Ma,... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2018. - 471tr. ; 21cm
        Khái quát về dân tộc Hmông và tiếng Hmông; ngữ âm, chữ viết, từ, ngữ và danh ngữ trong tiếng Hmông; về động ngữ, tính ngữ và câu trong tiếng Hmông,...

         DC6595-6                                                      ĐC.87
                                                                             NG550PH
19         HÀ LONG. Nghi lễ lấy vợ lấy chồng của người Thái đen Mường La xưa = Hịt khõng au phua au mĩa phủ Tãy đăm Mưỡng La pang chạu / Hà Long. - H. : Lao động, 2020. - 256tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La
        Tổng quan về người Thái đen ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La; nghi lễ, luật tục, các hình thức cưới xin của người Thái đen ở Mường La,...

         DC6911-2                                                      ĐC.97
         DC6968-71                                                 NGH300L
20         NGUYỄN THỊ THU HOÀI. Phát triển bền vững văn hóa của người Khơ Mú ở Điện Biên / Nguyễn Thị Thu Hoài. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 234tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
        Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa, phát triển bền vững văn hóa tộc người; khái quát về người Khơ Mú ở Điện Biên; thực trạng văn hóa của người Khơ Mú ở Điện Biên hiện nay trên quan điểm phát triển bền vững,...
         DC6909-10                                                     ĐC.97
                                                                              PH110TR
21         HOÀNG VIỆT THẮNG. Rừng chiều : Tập văn - thơ / Hoàng Việt Thắng. - H. : Sân khấu, 2019. - 291tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc Thiểu số Việt Nam

        DC6990                                                        ĐC.85(92)
                                                                               R556CH
22          BÀN QUỲNH GIAO. Tang ca của người Dao tuyển / Bàn Quỳnh Giao. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 215tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
        Khái quát diện mạo văn hóa tâm linh và tang ca của người Dao Tuyển; diễn trình các bài tang ca trong thực hành nghi lễ tang ma của người Dao Tuyển; thế giới biểu tượng trong tang ca của người Dao Tuyển,...


        DC7135                                                            ĐC.89
        DC7148                                                            T106C
23          LÒ XUÂN DỪA. Tang ma của người Thái quy trình nghi lễ để tạo cuộc sống mới cho người chết : Trường hợp người Thái Phù Yên, Sơn La / Lò Xuân Dừa. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 362tr. ; 21cm
        Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu; quy trình chuẩn bị trong tang ma Thái,...

         DC6271                                                            ĐC.97
         DC7127                                                           T106M
24          ĐÀO QUANG TỐ. Tang ma hỏa táng người Thái đen Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 199tr. ; 21cm
         ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
         Vài nét về tự nhiên - xã hội của người Thái Yên Châu Sơn La; Phong tục tang ma - hỏa táng của người Thái Yên Châu,...

 
         DC6727-8                                                        ĐC.97
                                                                                 T106M
25         TRẦN BÌNH. Tây Bắc vùng văn hóa giàu bản sắc / Trần Bình. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 467tr. : ảnh, bảng; 21cm
         ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
         Khái quát vùng lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng thành phần tộc người của Tây Bắc Việt Nam; hình thức mưu sinh của các dân tộc Tây Bắc; sự đa dạng loại hình truyền thống; hình thức tổ chức truyền thống của các dân tộc và vùng văn hoá vật thể đa sắc màu,...

        DC6244                                                           ĐC.571
        DC6259                                                           T126B
        DC7197
26         NGUYỄN VĂN HÒA. Tục cúng vía và một số bài thuốc dân gian của người Thái đen vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hòa. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 227tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
        Giới thiệu về người Thái đen vùng Tây Bắc với tục cúng vía; quan niệm về tám mươi vía của con người và các bài cúng vía của người Thái đen; một số bài thuốc dân gian của người Thái đen vùng Tây Bắc,...

        DC6157                                                        ĐC.97:68
        DC6945                                                           T506C
27         NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC. Tục lệ hôn nhân của người H'mông Hoa / Nguyễn Thị Bích Ngọc. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 251tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
        Vài nét về người H'Mông ở Việt Nam; Đời sống văn hóa của người H'Mông Hoa ở Mù Cang Chải; Tục lệ hôn nhân truyền thống của người H'Mông Hoa...

        DC6946                                                              ĐC.97
                                                                                   T506L
28         Tuyển tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam : Giai đoạn trước 1945 -1995. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 855tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

        DC6644-5                                                   ĐC.85(92)
                                                                                T527T
29         HOÀNG QUYẾT. Từ điển văn hóa cổ truyền dân tộc Tày / Hoàng Quyết. - H. : Thanh niên, 2012. - 260tr. ; 21cm
        Tập hợp những đơn vị từ phản ánh những khái niệm về phong tục, cúng bái, ma chay cưới xin, tập quán, sinh hoạt, lễ hội, quan hệ tình yêu, gia đình, quan hệ xã hội... Giới thiệu những đơn vị từ về văn hóa cổ truyền, chùa chiền, đền miếu, văn hóa, nghệ thuật và sự tích ... của dân tộc Tày

        DC6095                                                            ĐC.87
                                                                                 T550Đ
30         Thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn, Tày - Nùng : Song ngữ: Tày, Nùng - Việt / (ch.b.) Hoàng Nam; (S.t., giải nghĩa) Hoàng Tuấn Cư, Mã Thế Vinh,.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 223tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

        DC6905-6                                                     ĐC.89
                                                                           TH107NG
31        Trông về Việt Bắc : Tuyển thơ 1945 - 2015 / Gia Dũng biên soạn. - H. : Nxb Thông tin và Truyền thông, 2014. - 1799tr. ; 24cm

       DC5613                                                         ĐC.85(92)
                                                                               TR455V
32         Truyện cổ Thái : Song ngữ Thái - Việt / Quán Vi Miên, Vi Khăm Mun sưu tầm và dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 571tr. ; 21cm
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

        DC6975                                                           ĐC.89
                                                                               TR527C
33         Truyện cổ Thái / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả sưu tầm, dịch, biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc.- 21cm
         T.1.- 2016. - 526tr.

         DC6139                                                         ĐC.89
         DC6973                                                        TR527C
34         Truyện cổ Thái / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả sưu tầm, giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc.- 21cm
        T.2 - Q.2 : 2016. - 562tr.

        DC6140                                                           ĐC.89
        DC6974                                                          TR527C
35         Truyện cổ tích thế tục Việt Nam / Triều Nguyên sưu tập, giới thiệu. - H. : Sân khấu,; 21cm
        Q.3 : 2016. - 495tr.
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

        DC6920                                                            ĐC.89
                                                                                TR527C
36         TRIỀU NGUYÊN. Truyện cổ tích loài vật Việt Nam / Triều Nguyên : Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb Hội Nhà văn. - 21cm
        Q.3 : 2017. - 543tr.

        DC6281                                                            ĐC.89
                                                                                TR527C
37         Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Xuân Kính chủ biên.- H. : Khoa học xã hội.- 21cm
Q.4 : 2014. - 491tr.
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

        DC6999                                                          ĐC.89
                                                                             TR527TH
38          LỘC BÍCH KIỆM. Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận đặc thù của văn học Việt Nam : Tiểu luận, phê bình / Lộc Bích Kiệm. - H. : Văn hóa dân tộc, 2019. - 487tr. ; 21cm
         ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

         DC6640-1                                                  ĐC.85(92)
         DC6981                                                        V115H
39          HOÀNG KIM NGỌC. Văn học Sơn La 1930 - 2018 : Nghiên cứu / Hoàng Kim Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 433tr. ; 21cm
         ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

         DC6901-2                                                        ĐC.85
                                                                                 V115H
40          HOÀNG KIM NGỌC. Viết về miền yêu thương : Tiểu luận, phê bình / Hoàng Kim Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 237tr. ; 21cm
         ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

         DC6899-900                                                 ĐC.85(92)
                                                                                 V308V

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay5,894
  • Tháng hiện tại149,928
  • Tổng lượt truy cập15,636,982
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây