global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

TÀI LIỆU XUẤT BẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG SỐ HÓA NĂM 2017

Thứ ba - 13/03/2018 04:32 2.480 0
      QUÉT MÃ QR ĐỂ XEM SƠ LƯỢC TÀI LIỆU
1   01.Thông tin nhan đề: Hỏi - Đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ban Tuyên giáo, 2016
Mô tả vật lý: 45tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải: Bao gồm 51 câu hỏi - đáp cung cấp những nội dung cơ bản về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Từ khóa: 1. Bầu cử. 2. Chính trị. 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân. 4. Đại biểu Quốc hội. 5. Địa chí. 6. Sơn La. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.229 H428Đ
 
qrcode mega nz (1)
2   02.Thông tin nhan đề: Kỷ yếu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XIII (Nhiệm kỳ 2011 - 2016) / Biên soạn: Sòi Ngọc Cương, Phạm Thị Dung, Cầm Thị Chuyên.
Xuất bản, phát hành: Sơn La: [Knxb], 2016
Mô tả vật lý: 758tr.: Ảnh; 24cm
Tóm tắt/chú giải: Những tư liệu và các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Từ khóa: 1. Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. 2. Địa chí. 3. Khóa XIII. 4. Kỷ yếu. 5. Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 6. Sơn La.
Phân loại: ĐC.229 K600Y.    
qrcode mega nz
3   03. Thông tin nhan đề: Sử thi Mường / Biên soạn: Phan Đăng Nhật (chủ biên), Vương Anh, Phạm Tố Châu,... Q.2  
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2013
Mô tả vật lý: 541tr.: Bảng; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu dị bản tác phẩm "Đẻ đất đẻ nước" trong hệ thống mo của người Mường theo văn bản tiếng Việt
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Sử thi. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam
Phân loại: ĐC.89 S550TH
qrcode mega nz
4    
03. Thông tin nhan đề: Tang tử và kiểu truyện về tình yêu, hôn nhân trong truyện thơ Tày / Hà Thị Bình, Vi Đồng Thật
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2016
Mô tả vật lý: 198tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Tày. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu văn học. 4. Sơn La. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam
Phân loại: ĐC.89 T106T
qrcode mega nz
5    
04. Thông tin nhan đề: Then Tày những khúc hát / Triều Ân sưu tầm, biên dịch, giới thiệu
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả vật lý: 639tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về thể loại hát then của dân tộc Tày như: Then và những khúc hát cầu chúc; những khúc hát lễ hội; nội dung của những khúc hát Then (Dàng) nguyên văn bằng tiếng Tày và dịch sang tiếng Việt.
Từ khóa:  1. Dân tộc Tày. 2. Địa chí. 3. Then Tày. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TH203T
qrcode mega nz
6 05. Thông tin nhan đề: Truyện cổ Thái. T.2. Q.1 / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả sưu tầm, giới thiệu
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2016
Mô tả vật lý: 543tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527C  
qrcode mega nz
7  
06.Thông tin nhan đề: Truyện thơ nôm Tày - Hai tác phẩm Bioóc Lả và Thị Đan/ Hoàng Triều Ân sưu tầm, khảo cứu và dịch
Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2016 
Mô tả vật lý: 207tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Tày. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527TH 
qrcode mega nz
8 07. Thông tin nhan đề: Truyện dân gian dân tộc Mường. Tập 1 - Văn xuôi
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2010
Mô tả vật lý: 289tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.891 TR527D
 
qrcode mega nz
9  
08. Thông tin nhan đề: Biểu tượng nước từ văn hóa đến văn học dân gian   Thái / Đặng Thị Oanh
Xuất bản, phát hành: H.: Sân khấu, 2016
Mô tả vật lý: 631tr.: bảng; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tìm hiểu vai trò của nước trên các phương diện đời sống vật chất, tinh thần của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc, đặc trưng, chức năng, thành phần... của biểu tượng nước trong văn hoá, văn học gian gian Thái. Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
Từ khóa: 1. Biểu tượng nước. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Nghiên cứu văn học. 5. Sơn La. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97:89 B309T
 
qrcode mega nz
10 09. Thông tin nhan đề: Dân tộc Kháng ở Việt Nam / Phạm Quang Hoan, Đặng Thị Hoa chủ biên
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2011
Mô tả vật lý: 320tr. : Ảnh; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, nguồn gốc lịch sử và phân bố cư trú của dân tộc Kháng ở Việt Nam. Phác họa đời sống kinh tế - xã hội; tổ chức xã hội; văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của người Kháng.
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Kháng. 3. Dân tộc thiểu số. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 D121T
qrcode mega nz
11
10.Thông tin nhan đề: 70 năm Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La Anh hùng.
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, 2016
Mô tả vật lý: 122tr.: Ảnh; 30cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Kỷ yếu. 3. Lực lượng vũ trang nhân dân. 4. Quân sự. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.27(9) B112M
 
qrcode mega nz
12
11.Thông tin nhan đề: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2015 = SonLa Statistical Yearbook 2015 / Chủ biên: Phạm Hữu Sơn 
Xuất bản, phát hành: H.: Thống kê, 2016 
Mô tả vật lý: 507tr.: bảng, bản đồ; 25cm 
Tóm tắt/chú giải: Các số liệu phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La năm 2010 - 2014 và năm 2015. 
Từ khóa: 1. Dân số. 2. Địa chí. 3. Kinh tế. 4. Sơn La. 5. Thống kê. 6. Xã hội. 
Phân loại: ĐC.4(1) N305GI 
 
qrcode mega nz
13 12.Thông tin nhan đề: Văn hóa dân gian người Kháng ở Tây Bắc
Xuất bản, phát hành: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý: 501tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Khái quát về người Kháng ở Việt Nam; Tín ngưỡng dân gian; Các nghi lễ phong tục liên quan đến chu kỳ đời người,... của người Kháng.
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Kháng. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Tây Bắc. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.547 V115H
qrcode mega nz
14 13.Thông tin nhan đề: Những vấn đề âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc trước Cách mạng Tháng Tám
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Sở Văn hóa Khu tự trị Tây Bắc, 1968
Mô tả vật lý: 103tr ; 27cm
Tóm tắt/chú giải: Vài nét khái quát về người Thái Tây Bắc; những vấn đề về làn điệu, hình thức sinh hoạt âm nhạc, nhạc cụ của người Thái ở khu vực Tây Bắc...
Từ khóa: 1. Âm nhạc. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Nghệ thuật. 5. Sơn La. 6. Tây Bắc. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.74 NH556V
qrcode mega nz
15
14.Thông tin nhan đề: Hồn đất tình thơ. T.2 / Tuyển chọn: Cao Thành (chủ biên), Thanh Mai, Trần Phiếu,...
Xuất bản, phát hành: H.: Hội Nhà văn, 2015
Mô tả vật lý: 159tr.; 20cm
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) H454Đ 
qrcode mega nz
16 14.Thông tin nhan đề: Từ điển thuật ngữ văn hóa Tày, Nùng / Hoàng Nam, Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Thị Lê Thảo sưu tầm, biên soạn
Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2016 
Mô tả vật lý: 413tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Hệ thống mục từ các thuật ngữ trong văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng
Từ khóa: 1. Dân tộc Nùng. 2. Dân tộc Tày. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Từ điển. 6. Thuật ngữ. 7. Văn hóa. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.87 T550Đ  
qrcode mega nz
17 15.Thông tin nhan đề: Dân ca Mường Sông Đà / Đinh Văn Cung sưu tầm, biên soạn, dịch
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2015
Mô tả vật lý: 447tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu gần 200 bài dân ca (Đang Mường) của đồng bào Mường sinh sống và làm ăn lâu đời bên dòng sông Đà thuộc tỉnh Sơn La.
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 D121C
qrcode mega nz
18
16.Thông tin nhan đề: Mo vía của người Mường / Bùi Văn Nợi tìm hiểu, giới thiệu
Xuất bản, phát hành: H.: Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý: 207tr.; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Tìm hiểu về quan niệm về vía và mo vía của người Mường theo trình tự vòng đời của một con người. Giới thiệu nghi lễ và văn bản của mo vía mạnh bằng tiếng Mường và tiếng Việt.
Từ khóa:  1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Mo vía. 5. Phong tục. 6. Sơn La. 7. Tín ngưỡng. 8. Văn học dân gian. 9. Văn hóa dân gian. 10. Việt Nam.
Phân loại:  ĐC.89 M400V
qrcode mega nz
19 17. Thông tin nhan đề: Tác dụng của luật tục đối với việc quản lý xã hội ở các dân tộc Thái, H'Mông - Tây Bắc Việt Nam / Bùi Xuân Trường chủ biên
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1999
Mô tả vật lý: 110tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải: Khái quát về đặc điểm tự nhiên vùng Tây Bắc; lịch sử cư trú của dân tộc Thái và H'mông ở Tây Bắc Việt Nam. Các nội dung cơ bản của luật tục; thực trạng về công tác tổ chức, tuyên truyền và thực thi pháp luật ở vùng Tây Bắc. Thực trạng kinh tế xã hội Tây Bắc; luật tục tham gia quản lý xã hội...
Từ khóa: 1. Dân tộc H'Mông. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 5. Pháp luật. 6. Quản lý xã hội. 7. Sơn La. 8. Tập quán. 9. Tây Bắc. 10. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.97 T101D
 
qrcode mega nz
20 18.Thông tin nhan đề: Lễ hội Việt Nam / Vũ Thụy An biên soạn
Xuất bản, phát hành: H.: Thanh niên, 2015
Mô tả vật lý: 414tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các lễ hội dân gian ở miền Bắc: Lễ hội đền Hùng Vương, lễ hội Lộc hoa của người Xinh Mun, Hội hoa ban trên vùng Tây Bắc,... Ở miền Trung: Lễ hội cúng cơm của người Thái Con Cuông - Nghệ An, Hội đua thuyền ở Quảng Ngãi,... và ở miền Nam: Lễ hội chùa Bà, Hội chùa Ông Bổn, Lễ hội Dinh Cô...
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Lễ hội cổ truyền. 3. Sơn La. 4. Văn hóa dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 L250H
qrcode mega nz
21 19.Thông tin nhan đề: Giải nạn / Lò Vũ Vân
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa thông tin, 2013
Mô tả vật lý: 606tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Khái quát chung về người Thái; lễ cúng giải nạn cùng phần nội dung lời ca lễ trong lễ cúng giải nạn của dân tộc Thái...
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Nghi lễ. 4. Phong tục thờ cúng. 5. Sơn La. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 GI103N 
qrcode mega nz
22 20.Thông tin nhan đề: Xên xống hơng - Kẻ khọ hướn = Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy / Lương Thị Đại
Xuất bản, phát hành: H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý: 528tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Khái quát về một số lễ cúng xên của người Thái. Tìm hiểu về những người hành nghề làm Mo Một. Giới thiệu nghi lễ và cách thức thực hiện một số loại xên ngày xưa thường làm và lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy như: Lễ giải hạn lớn, lễ cúng cởi thoát cho người ốm đau, lễ cúng cắt duyên...
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Nghi lễ. 4. Phong tục thờ cúng. 5. Sơn La. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 X254X 
qrcode mega nz
23 21. Thông tin nhan đề: Pụt chòi khảy = Bụt chữa bệnh / Hoàng Tương Lai
Xuất bản, phát hành: H. : Văn hóa dân tộc, 2016
Mô tả vật lý: 335tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Nội dung lời diễn xướng trong lễ cúng giải hạn của người Tày
Từ khóa: 1. Dân tộc Tày. 2. Địa chí. 3. Diễn xướng. 4. Phong tục. 5. Sơn La. 6. Tín ngưỡng. 7. Văn học dân gian. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 P522CH 
qrcode mega nz
24 22.Thông tin nhan đề: Xên Mường / Lường Thị Đại (chủ biên); Chu Thùy Liên, Lò Văn Hoàng
Xuất bản, phát hành: H.: Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý: 799tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về lễ hội Xên Mường; nội dung tiến trình lễ hội Xên Mường cùng phần lời xướng lễ...
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lễ hội. 4. Phong tục thờ cúng. 5. Sơn La. 6. Tín ngưỡng. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam
Phân loại: ĐC.97 X254M  
qrcode mega nz
25 23.Thông tin nhan đề: Tục thờ cúng tổ tiên của người Thái đen / Tòng Văn Hân sưu tầm, giới thiệu
Xuất bản, phát hành: H.: Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý: 320tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Trình bày kiến thức cơ bản về tục thờ cúng tổ tiên của người Thái đen như quan niệm, thủ tục đón linh hồn người chết lên nhà và các lễ thờ cúng tổ tiên của người Thái đen...
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tín ngưỡng dân gian. 5. Thờ cúng tổ tiên. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 T506TH
 
qrcode mega nz
26 24.Thông tin nhan đề: Tục cúng vía và một số bài thuốc dân gian của người Thái đen vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2016
Mô tả vật lý: 227tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về người Thái đen vùng Tây Bắc với tục cúng vía; quan niệm về tám mươi vía của con người và các bài cúng vía của người Thái đen; một số bài thuốc dân gian của người Thái đen vùng Tây Bắc.
Từ khóa: 1. Bài thuốc dân gian. 2. Cúng bái. 3. Dân tộc học. 4. Người Thái đen. 5. Địa chí. 6. Sơn La. 7. Tây Bắc. 8. Văn hóa dân gian. 9. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97:68 T506C 
qrcode mega nz
27 25.Thông tin nhan đề: Dân tộc Xinh Mun ở Việt Nam / Trần Bình
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1999
Mô tả vật lý: 282tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải: Khái quát chung về dân số, phân bố cư trú, điều kiện tự nhiên, xã hội... của người Xinh Mun; các hoạt động kinh tế, văn hóa, vật chất, xã hội, dòng hộ, gia đình, hôn nhân; các tục lệ chủ yếu trong nhu cầu đời người; tín ngưỡng văn nghệ dân gian, vấn đề văn hóa và phát triển với dân tộc Xinh Mun.
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Dân tộc Xinh Mun. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 D121T
qrcode mega nz
28 26.Thông tin nhan đề: Người Mường ở Việt Nam = The Muong in Vietnam / Vũ Khánh chủ biên; Nguyễn Xuân Hồng dịch.
Xuất bản, phát hành: H. : Thông tấn, 2008
Mô tả vật lý: 136tr.: Ảnh; 20cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về nguồn gốc dân cư, làng xóm và phong tục truyền thống, nhà ở, bếp, trang phục, nguồn sống, tín ngưỡng và lễ hội của người Mường ở Việt Nam.
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Phong tục. 5. Sơn La. 6. Tập quán. 7. Văn hóa. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 NG558M
 
qrcode mega nz
29 27. Thông tin nhan đề: 30 năm xây dựng, phát triển Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, 2013 
Mô tả vật lý: 124tr.: Ảnh; 30cm
Tóm tắt/chú giải: Khái quát về đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc từ năm 1945 đến khi thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh năm 1979; 30 năm xây dựng và phát triển Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh Sơn La 1984 - 2013. 
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật. 3. Lịch sử. 4. Sơn La.
Phân loại: ĐC.7(8) B100M
 
 
30 28. Thông tin nhan đề: 54 dân tộc Việt Nam là cây một gốc là con một nhà / Biên soạn: Đặng Việt Thủy (chủ biên), Hoàng Thị Thu Hoàn, Nguyễn Minh Thủy
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa - Thông tin, 2013
Mô tả vật lý: 191tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam; nguồn gốc, lịch sử, sự phân bố dân cư, đặc điểm kinh tế - văn hóa, xã hội của các dân tộc Việt Nam; Quan điểm chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc trong giai đoạn hiện nay. 
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.97 N114M 
qrcode mega nz
31  
29. Thông tin nhan đề: Bác Hồ với đồng bào các dân tộc
Xuất bản, phát hành: H.: Thông tấn, 2006
Mô tả vật lý: 235tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tập hợp một số bài nói và viết của Bác Hồ về đồng bào các dân tộc và những hồi ức, kỷ niệm của đồng bào các dân tộc với Bác, thể hiện tình cảm kính yêu, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ...
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.12 B101H 
qrcode mega nz
32 30. Thông tin nhan đề: Bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam / Đào Thủy Nguyên chủ biên, Dương Thu Hằng
Xuất bản, phát hành: Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2014
Mô tả vật lý: 552tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Những vấn đề lý thuyết về bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác văn học; khái luận về văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; những mạch nguồn cảm hứng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và một số phương diện nghệ thuật đặc sắc thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại...
Từ khóa: 1. Bản sắc văn hóa. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Nghiên cứu văn học. 5. Sơn La. 6. Văn xuôi. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) B105S 
qrcode mega nz
33 40. Thông tin nhan đề: Báo Sơn La 40 năm xây dựng và phát triển
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Báo Sơn La, [200?] 
Mô tả vật lý: 63tr.: Ảnh; 20cm
Tóm tắt/chú giải: Một số hình ảnh tiêu biểu phản ánh quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Báo Sơn La từ năm 1964 cho đến năm 2004 
Từ khóa: 1. Báo chí. 2. Báo Sơn La. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Sơn La.
Phân loại: ĐC.58 B100M 
 
34 31. Thông tin nhan đề: Diễn xướng nghi lễ di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường / Bùi Thiện sưu tầm, biên dịch, giới thiệu; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lý
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2015
Mô tả vật lý: 1240tr.: Ảnh; 24cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu những câu chuyện về huyền thoại, huyền tích, sử thi về nguồn gốc loài người, về cuộc chiến sinh tồn, về lao động và những cuộc chiến huyền thoại từ xưa của xứ Mường.
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Di sản văn hóa. 3. Địa chí. 4. Diễn xướng. 5. Nghi lễ. 6. Phong tục. 7. Sơn La. 8. Văn hóa dân gian. 9. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 D305X 
 
35 32. Thông tin nhan đề: Hặc mướng: Quám khắp. T.2 
Xuất bản, phát hành: Tây Bắc: Ban Văn giáo Khu tự trị Tây Bắc, 1975 
Mô tả vật lý: 108tr.; 19cm 
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sách phiên âm. 4. Sơn La. 5. Thơ. 6. Văn học hiện đại. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) H113M
qrcode mega nz
36 33. Thông tin nhan đề: Hội họa sơn dầu Việt Nam = Vietnamese oil painting
Xuất bản, phát hành: H.: Mỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý: 126tr.: Ảnh ; 30cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu một số bức tranh sơn dầu tiêu biểu của nền hội họa Việt Nam
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Hội họa. 3. Nghệ thuật. 4. Sơn La. 5. Tranh sơn dầu. 6. Việt Nam
Phân loại: ĐC.72 H452H
 
 
37 34. Thông tin nhan đề: Kỷ yếu Đại hội VI - Nhiệm kỳ 2013 - 2018
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2014
Mô tả vật lý: 111tr.: ảnh; 30cm
Tóm tắt/chú giải: Các văn bản chỉ đạo về văn học nghệ thuật; các văn bản, quy chế Đại hội cùng lý lịch trích ngang các hội viên tại Đại hội lần thứ VI của Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La...
Từ khóa: 1. Đại hội VI. 2. Địa chí. 3. Kỷ yếu. 4. Nghệ thuật. 5. Sơn La. 6. Văn học.
Phân loại: ĐC.7(8) K600Y
 
 
38 353 35. Thông tin nhan đề: Báo Sơn La 40 năm xây dựng và phát triển
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Báo Sơn La, [200?] 
Mô tả vật lý: 63tr.: Ảnh; 20cm
Tóm tắt/chú giải: Một số hình ảnh tiêu biểu phản ánh quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Báo Sơn La từ năm 1964 cho đến năm 2004 
Từ khóa: 1. Báo chí. 2. Báo Sơn La. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Sơn La.
Phân loại: ĐC.58 B100M 
 
39 36 36. Thông tin nhan đề: Lời ca tỏ tình
Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 2004
Mô tả vật lý: 271tr.; 19cm
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 L462C 
qrcode mega nz
40 37. Thông tin nhan đề: Mo mát nhà / Bùi Văn Nợi
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2016
Mô tả vật lý: 471tr.; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Trình bày tóm tắt lễ Mo và nội dung bài Mo mát nhà mời thần Khổng Trăm về giải hạn.
Từ khóa:  1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Lễ giải hạn. 4. Nghi lễ cổ truyền. 5. Sơn La. 6. Tín ngưỡng dân gian. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89: 97 M400M
 
 
41 38. Thông tin nhan đề: Mo pàn - Cáo dộ / Ma Văn Vịnh
Xuất bản, phát hành: H.: Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý: 262tr.: Ảnh; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu văn hóa, tín ngưỡng của tộc người Tày ở Việt Nam; dịch nghĩa 36 bài Mo cúng từ tiếng Tày ra tiếng Việt và một số hình ảnh minh họa.
Từ khóa: 1. Dân tộc Tày. 2. Địa chí. 3. Mo. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6.Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89: 97 M400P 
qrcode mega nz
42 39. Thông tin nhan đề: Một số nghi lễ vòng đời của người Thái Phù Yên, Sơn La/ Lò Xuân Dừa
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2016
Mô tả vật lý: 295tr.: Ảnh; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về vùng đất Phù Yên và người Thái ở Phù Yên; một số nghi lễ vòng đời của người Thái ở Phù Yên, Sơn La như: Nghi lễ cho trẻ sơ sinh, nghi lễ trong hôn nhân, nghi lễ khi làm nhà mới...
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Huyện Phù Yên. 4. Nghi lễ. 5. Phong tục. 6. Sơn La. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.97 M458S 
 
43 40. Thông tin nhan đề: Mỹ thuật dân tộc Thái ở Việt Nam = Fine Arts of the Thái in Việt Nam / Phan Ngọc Khuê
Xuất bản, phát hành: H.: Mỹ thuật, 2004 
Mô tả vật lý: 167tr.: Ảnh; 30cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về dân tộc Thái ở Việt Nam. Một số nét đặc sắc trong mỹ thuật của người Thái, từ kiến trúc cho đến những đồ tạo tác, hoa văn trên trang phục, đồ trang sức... 
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Mỹ thuật. 4. Nghệ thuật. 5. Sơn La. 6. Văn hóa. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.73 M600TH  
 
44 41. Thông tin nhan đề: Mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc 
Xuất bản, phát hành: H.: Mỹ Thuật, 2014
Mô tả vật lý: 395tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Một số bài viết, bài tham luận của các nghệ sĩ, họa sĩ đang làm việc và sáng tác ở khu vực Tây Bắc - Việt Bắc.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Mỹ thuật. 3. Nghệ thuật. 4. Nghiên cứu phê bình. 5. Sơn La. 6. Việt Nam. 7. Tây Bắc. 8. Việt Bắc
Phân loại: ĐC.72 M600TH
 
45 42. Thông tin nhan đề: Nghi lễ ngày ngày / Nguyễn Thành Phong
Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 1996
Mô tả vật lý: 78tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.  
Phân loại: ĐC.85(92) NG300L 
 
46  
43. Thông tin nhan đề: Phún phòng ngừa vận hạn = Phún tỏn khớ / Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung sưu tầm, giới thiệu
Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2016
Mô tả vật lý: 331tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tìm hiểu về loại hình cúng phòng ngừa vận hạn của dân tộc Thái; giọng điệu, loại hình, công đoạn chuẩn bị cúng phún và nội dung bài cúng. Giới thiệu một số bài cúng phún phiên âm tiếng Thái 
Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Cúng bái. 4. Sơn La. 5. Tín ngưỡng dân gian. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89: 97 PH521PH  
 
47 44. Thông tin nhan đề: Sơn La di tích và danh thắng = Son La - Relics and landscapes
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015
Mô tả vật lý:  244tr.: Ảnh; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Khái quát về 50 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh Sơn La đã được công nhận xếp hạng như: Di tích lịch sử: Nhà tù Sơn La, Văn bia Quế Lâm ngự chế, Tập đoàn cứ điểm Nà Sản, Ngã ba Cò Nòi, Đồn Mộc Lỵ, Di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào...
Từ khóa: 1. Danh lam thắng cảnh. 2. Di tích. 3. Địa chí. 4. Địa lý. 5. Lịch sử. 6. Sơn La. 7. Văn hóa.
Phân loại: ĐC.96 S464L 
 
48 45. Thông tin nhan đề: Son sắt tình quê: Tuyển tập thơ
Xuất bản, phát hành: H.: Hội Nhà văn, 2016 
Mô tả vật lý: 295tr.; 20cm
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) S430S
 
 
49 46. Thông tin nhan đề: Tây Tiến một thời và mãi mãi
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý: 431tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tập hợp những tư liệu lịch sử về sự ra đời, hoạt động trong chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Trung đoàn Tây Tiến và những hồi ức, sáng tác của những người đã từng Tây Tiến một thời...
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Hồi ký. 3. Lịch sử. 4. Sơn La. 5. Thơ. 6. Trung đoàn Tây Tiến. 7. Văn học hiện đại. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) T126T 
qrcode mega nz
50 47. Thông tin nhan đề: Then Tày lễ kỳ yên / Hoàng Triều Ân nghiên cứu, giới thiệu
Xuất bản, phát hành: H.: Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý: 267tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các bài hát then của người Tày trong lễ kỳ yên (lễ cầu yên lành, chúc phúc).
Từ khóa: 1. Dân tộc Tày. 2. Địa chí. 3. Hát then 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam
Phân loại: ĐC.89: 97 TH203T 
qrcode mega nz
51 48. Thông tin nhan đề: Truyện cổ Thái. T.2 - Q.2 / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả sưu tầm, giới thiệu
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2016
Mô tả vật lý: 562tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527C
qrcode mega nz
52 49. Thông tin nhan đề: Truyện cổ Thái. T.1 / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả sưu tầm, dịch, biên soạn
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2016
Mô tả vật lý: 526tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam
Phân loại: ĐC.89 TR527C 
qrcode mega nz
53 50. Thông tin nhan đề: Truyện cổ và dân ca nghi lễ dân tộc Tày / Vi Hồng sưu tầm và biên soạn
Xuất bản, phát hành: H.: Thanh niên, 2012
Mô tả vật lý: 590tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Một vài quan niệm về vũ trụ quan của người Tày cổ. Tìm hiểu về truyện cổ tích của người Tày. Giới thiệu về dân ca nghi lễ dân tộc Tày
Từ khóa:  1. Dân ca. 2. Dân tộc Tày. 3. Địa chí. 4. Nghi lễ. 5. Sơn La. 7. Truyện cổ. 8. Văn hóa dân gian. 9.Văn học dân gian. 10. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527C 
 
54 51. Thông tin nhan đề: Truyện cổ và thơ dân gian / Trần Mạnh Tiến
Xuất bản, phát hành: H.: Hội nhà văn, 2016
Mô tả vật lý: 335tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Truyện cổ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527C 
 
 
55        52. Thông tin nhan đề: Truyện nàng Út Lót - Đạo Hồi Liêu: Tình ca dân tộc Mường - song ngữ / Cao Hải Sơn sưu tầm, biên dịch, khảo cứu
Xuất bản, phát hành: 
           Mô tả vật lý: H.: Hội nhà văn, 2016
Tóm tắt/chú giải: 194tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sách song ngữ. 4. Sơn La. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527N 
 
 
 

 
 
   
 
   

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay3,454
  • Tháng hiện tại135,918
  • Tổng lượt truy cập14,825,549
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây