global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

TÀI LIỆU XUẤT BẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG SỐ HÓA NĂM 2016 CHỦ ĐỀ: VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT - VĂN HỌC

Thứ ba - 13/06/2017 22:33 2.845 0
 1    1. Thông tin nhan đề: Bước đầu tìm hiểu văn hóa người Dáy / Lò Ngân Sủn
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1998
Mô tả vật lý: 93tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về dân tộc Dáy; một số nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Dáy: Ăn tết, ăn cưới, tục ngữ Dáy,...
Từ khóa: 1. Dân tộc Dáy. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn hóa. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.547 B557Đ
qrcode thuviensonla com vn
 2    
2. Thông tin nhan đề:  Tìm về cội nguồn văn hóa núi / Trúc Thanh  
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa thông tin, 2014
Mô tả vật lý: 491tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về văn hóa lễ hội, trò chơi dân gian, làng nghề thủ công cùng các phong tục độc đáo của vùng đồng bào dân tộc miền núi ở Việt Nam. 
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Miền núi. 4. Sơn La. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.547 T310
qrcode thuviensonla com vn
 3    3. Thông tin nhan đề: Tổng quan văn hóa dân gian các vùng miền / Phạm Thảo
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa thông tin, 2014
Mô tả vật lý: 379tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về văn hóa lễ hội, trò chơi dân gian và làng nghề truyền thống của các vùng miền ở Việt Nam.
Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Văn hóa dân gian. 4. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.547 T455QU
qrcode thuviensonla com vn
 4    
4. Thông tin nhan đề: Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Q.2 / Hoàng Nam 
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa thông tin, 2013 
Mô tả vật lý: 675tr.; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của một số dân tộc ở Việt Nam như: Thái, Tày, Xinh Mun, Lào, La Chí, Lô Lô, Mảng, Mạ,.. 
Từ khóa:  1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn hóa dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.547 T455QU
 
qrcode thuviensonla com vn
 5    
5. Thông tin nhan đề: Trang phục cổ truyền và hoa văn trên vải các dân tộc Việt Nam     
Xuất bản, phát hành:  H. : Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả vật lý: 907tr.: ảnh ; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Khái quát về trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam và hoa văn trên vải của các dân tộc như: Kinh, Thái, Mường, Tày - Nùng, Dao và các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Bắc Bộ Việt Nam; nghề dệt cổ truyền của người Chăm thực trạng và các giải pháp thúc đẩy ngành dệt may trong giai đoạn hiện nay
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Hoa văn. 4. Sơn La. 5. Trang phục truyền thống. 6. Văn hóa dân gian. 
Phân loại: ĐC.547 TR106PH  
 
qrcode thuviensonla com vn
 6    6. Thông tin nhan đề: Văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi
Xuất bản, phát hành: H.: Nxb Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý: 179tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải: Một số văn bản của Đảng và Nhà nước, các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà Nước về văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi.
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Miền núi. 4. Sơn La. 5. Văn bản pháp quy. 6. Văn hóa. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.547 V115B
qrcode thuviensonla com vn
   7. Thông tin nhan đề: Văn hóa các tộc người nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến / Hoàng Tuấn Cư chủ biên; Ngô Văn Doanh, Má Thị Thu Hà 
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2008
Mô tả vật lý: 326tr.: ảnh; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn nghệ dân gian của các dân tộc: Cống, Hà Nhì, La Hủ, Lô Lô, Phù Lá, Si La...; Giới thiệu một số hình ảnh về văn hóa các tộc người nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến
Từ khóa: 1. Dân tộc Tạng - Miến. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn hóa. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.547 V115H                           
qrcode thuviensonla com vn
 8    8. Thông tin nhan đề: Văn hóa dân gian Mường / Bùi Thiện sưu
tầm, biên dịch, giới thiệu
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2010
Mô tả vật lý:  701tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về thiên nhiên, đất nước, con người và huyền thoại, vũ trụ quan, thế giới quan truyền thống dân tộc Mường. Vài nét về văn hóa vật chất và một số phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian của dân tộc Mường.
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn hóa dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.547 V115H
 
 9    9. Thông tin nhan đề: Văn hóa dân tộc, văn hóa Việt Nam /$cHoàng Nam
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2014
Mô tả vật lý: 266tr.; 24cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu văn hóa Việt Nam từ góc nhìn địa lý, lịch sử, ngôn ngữ dân tộc, cuộc sống tinh thần và phong tục tập quán dân tộc...
Từ khóa:  1. Dân tộc. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn hóa dân tộc. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.547 V115H
qrcode thuviensonla com vn
 10    
10. Thông tin nhan đề: Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam. T.1 / Nguyễn Khắc Tụng
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 522tr.: ảnh, hình vẽ; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Đôi nét về địa lý - khí hậu Việt Nam. Sơ lược về tình hình phân bố cư dân và các dân tộc ở Việt Nam. Nhà ở cổ truyền các dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái, Mèo - Dao, Tạng - Miến, Hán.
Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Địa chí. 3. Nghệ thuật kiến trúc. 4. Nhà ở cổ truyền. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.71 NH100Ơ
 
qrcode thuviensonla com vn
 11    11. Thông tin nhan đề: Nhạc lễ của người Mường và người Thái Phù Yên tỉnh Sơn La / Đinh Văn Ân sưu tầm
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý: 86tr.: ảnh màu; 19cm 
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu nhạc khí, việc chế tác một số nhạc khí và sử dụng các nhạc khí ấy trong các lễ hội của người Phù Yên (Sơn La); vai trò của phường Clùm trong lễ tang...; một số bản nhạc kèn lễ tang như: Kèn nhập quan, kèn phúng, kèn khổ ải, kèn nắng vàng, khua chiêng gõ đuống...
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4.  Nhạc lễ. 5. Sơn La. 6. Phù Yên. 7. Văn hóa dân gian.
Phân loại: ĐC.741 NH101L
qrcode thuviensonla com vn
12   
 
12. Thông tin nhan đề: Bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam / Đào Thủy Nguyên chủ biên, Dương Thu Hằng.
Xuất bản, phát hành: Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2014
Mô tả vật lý: 552tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Những vấn đề lý thuyết về bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác văn học; khái luận về văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; những mạch nguồn cảm hứng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và một số phương diện nghệ thuật đặc sắc thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại.
Từ khóa: 1. Bản sắc văn hóa. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Nghiên cứu văn học. 5. Sách chuyên khảo. 6. Sơn La. 7. Văn xuôi. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) B105S
 
qrcode thuviensonla com vn
13     
13. Thông tin nhan đề: Một thời là chiến sĩ    
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Văn nghệ: Hội Cựu chiến binh, 2002 
Mô tả vật lý: 108tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.85(92) M458TH

 
qrcode thuviensonla com vn
 14  
 

 14. Thông tin nhan đề: Tuyển tập thơ song ngữ các dân tộc Sơn La (2005 - 2015) 
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2015
Mô tả vật lý: 604tr.; 21cm
Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Song ngữ. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.85(92) T527T
 
qrcode thuviensonla com vn
 15    
15. Thông tin nhan đề: Thơ ca dân tộc H'Mông từ truyền thống đến hiện đại / Nguyễn Kiến Thọ 
Xuất bản, phát hành: Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2014
Mô tả vật lý: 479tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu tổng quan về dân tộc H'Mông, đời sống văn hóa – “tâm hồn và tiếng hát H'Mông”. Quá trình vận động của thơ ca H'Mông nhìn từ phương diện nội dung phản ánh và cấu trúc nghệ thuật...
Từ khóa: 1. Dân tộc H'Mông. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu văn học. 4. Sơn La. 5. Thơ. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) TH460C
qrcode thuviensonla com vn
16
16. Thông tin nhan đề: Thơ văn Sơn La / Tuyển chọn: Cầm Hùng, Đinh Hữu Xanh, Sa Phong Ba,..
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia, 2005
Mô tả vật lý: 935tr.; 21cm
Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tạp văn. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.85(92) TH460V  

 
qrcode thuviensonla com vn
17 17. Thông tin nhan đề: Truyện thơ Inh - Éng / Vương Trung   
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Sơn La, 2012
Mô tả vật lý: 148tr.; 19cm
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam
Phân loại:  ĐC.85(92) TR527TH
qrcode thuviensonla com vn
18 18. Thông tin nhan đề: Câu đố các dân tộc thiểu số Việt Nam / Trần Thị An chủ biên; Vũ Quang Dũng biên soạn 
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2013
Mô tả vật lý: 741tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Câu đố. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 C125Đ
qrcode thuviensonla com vn
19 19. Thông tin nhan đề: Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca nghi lễ và phong tục. Q.1 / Biên soạn: Trần Thị An (chủ biên), Vũ Quang Dũng
Xuất bản, phát hành:  H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 619tr.; 21 
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục như: Lễ  Nghi lễ nông nghiệp, cầu tự, đám cưới... của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 D121C  
qrcode thuviensonla com vn
20 20. Thông tin nhan đề: Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca nghi lễ và phong tục. Q.2 / Biên soạn: Trần Thị An (chủ biên), Vũ Quang Dũng
Xuất bản, phát hành:  H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 691tr.; 21 
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục như: Lễ  cưới, lễ cầu cúng sức khỏe, lễ cấp sắc... của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 D121C  
qrcode thuviensonla com vn
21
 
21. Thông tin nhan đề: Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca nghi lễ và phong tục. Q.3 / Biên soạn: Trần Thị An (chủ biên), Vũ Quang Dũng 
Xuất bản, phát hành:  H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 519tr.; 21  
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục như: Lễ cấp sắc, tang ma... của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 D121C  
 


 
qrcode thuviensonla com vn
22 22. Thông tin nhan đề: Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca nghi lễ và phong tục. Q.4 / Biên soạn: Trần Thị An (chủ biên), Vũ Quang Dũng
Xuất bản, phát hành:  H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 491tr.; 21 
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục như: Lễ đặt tên, lễ giải hạn, cúng tổ tiên, mừng nhà mới... của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 D121C  
qrcode thuviensonla com vn
 23  
 23. Thông tin nhan đề: Đang - Dân ca Mường / Đinh Văn Phùng sưu tầm; Đinh Văn Ân biên dịch   
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 279tr.; 21cm  
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các bài dân ca được sử dụng nhiều trong lễ cưới và lễ mừng nhà mới của người Mường như Đang Nếp, Đang Ty Du, Đang Tồn Nhà...
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 Đ106D
 
qrcode thuviensonla com vn
24 24. Thông tin nhan đề: Huyền thoại Mường Then / Cầm Trọng    
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2007
Mô tả vật lý: 146tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Hệ thống lại quá trình hình thành vùng đất và con người Mường Then (Mường Thanh), các huyền thoại như truyện “Loài người sinh ra từ quả bầu mẹ”; về sự phân chia thành Mường Đàn Bà, Mường Đàn Ông và chiến tranh giữa 2 giới nam nữ; các thần thoại như chuyện kể về ông bà So Công tạo Trời, tạo Đất...
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Mường Then. 3. Sơn La. 4. Truyện kể. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 H527TH  
qrcode thuviensonla com vn
25
 
 
58. Thông tin nhan đề: Mo Mường. T.3 / Bùi Văn Nợi sưu tầm, biên dịch, giới thiệu 
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa Thông tin, 2013 
Mô tả vật lý: 549tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Sử thi. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.89 M400M
 
qrcode thuviensonla com vn
26 26. Thông tin nhan đề: Mo Tha Khả Lêng Plời / Sưu tầm, dịch: Đinh Văn Ân, Đinh Xuân Hạnh    
Xuất bản, phát hành: H.: Lao động , 2011 
Mô tả vật lý: 700tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về Mo và trình tự diễn xướng Mo Tha Khả Lêng Plời trong đám tang của dân tộc Mường ở Bản Thải, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Từ khóa:  1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Mo. 4. Sơn La. 5. Tang lễ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại:  ĐC.89 M400TH
qrcode thuviensonla com vn
27 27. Thông tin nhan đề: Sử thi thần thoại Mường / Trương Sĩ Hùng
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa thông tin, 2014
Mô tả vật lý: 395tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Sử thi. 5. Thần thoại. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 S550TH
qrcode thuviensonla com vn
28
 

28. Thông tin nhan đề: Tục ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Q.1 / Biên soạn: Trần Thị An (chủ biên), Vũ Quang Dũng 
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2013  
Mô tả vật lý: 595tr.; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Trình bày tổng quan về tục ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tập hợp những câu tục ngữ hay của các dân tộc thiểu số Việt Nam quan niệm về các giá trị, nhận định về các tương quan và kinh nghiệm ứng xử...
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tục ngữ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 T506NG
 
qrcode thuviensonla com vn
29
 
29. Thông tin nhan đề: Tục ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Q.2 / Biên soạn: Trần Thị An (chủ biên), Vũ Quang Dũng 
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2013  
Mô tả vật lý: 599tr.; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Tập hợp những câu tục ngữ hay của các dân tộc thiểu số Việt Nam được sắp xếp theo chủ đề: Về tính cách con người, quan niệm số mệnh, tín ngưỡng...
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tục ngữ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 T506NG
 
qrcode thuviensonla com vn
30
30. Thông tin nhan đề: Tục ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Q.3 / Biên soạn: Trần Thị An (chủ biên), Vũ Quang Dũng
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2013 
Mô tả vật lý: 786tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tập hợp những câu tục ngữ hay của các dân tộc thiểu số Việt Nam được sắp xếp theo chủ đề về con người, quê hương đất nước; các hiện tượng tự nhiên, thời tiết và kinh nghiêm lao động, làm ăn; đời sống vật chất; quan hệ gia đình, xã hội và các hiện tượng xã hội...
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tục ngữ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 T506NG
qrcode thuviensonla com vn
31

31. Thông tin nhan đề: Tục ngữ - câu đố - đồng dao Mường / Bùi Thiện dịch và sưu tầm  
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc., 2004
Mô tả vật lý: 235tr.; 19cm 
Từ khóa: 1. Câu đố. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Đồng dao. 5. Sơn La. 6. Tục ngữ. 7. Văn học dân gian. 8. Việt Nam
Phân loại: ĐC.89 T506NG
 
qrcode thuviensonla com vn
32 32. Thông tin nhan đề: Tuyển tập truyện thơ dân gian Mường / Bùi Thiện sưu tầm, biên soạn và dịch  
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1995
Mô tả vật lý: 440tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu 12 truyện thơ dân gian dân tộc Mường như: Dạ Dần trồng hoa; Đón bông cơm trái lúa; Đẻ núi trọc; Chàng Thông Đế Thông Đền; Tráng Đồng...
Từ khóa:  1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 T527T  
qrcode thuviensonla com vn
33
 

33. Thông tin nhan đề: Thành ngữ Mường / Cao Sơn Hải    
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa Thông tin, 2013 
Mô tả vật lý: 215tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: 
Từ khóa:  1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thành ngữ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TH107NG  
 
qrcode thuviensonla com vn
34
 
34. Thông tin nhan đề: Thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam. Q.1 / Nguyễn Thị Huế chủ biên 
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2013
Mô tả vật lý: 408tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thần thoại. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TH121TH  
qrcode thuviensonla com vn
35

35. Thông tin nhan đề: Thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam. Q.2 / Nguyễn Thị Huế chủ biên 
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2013
Mô tả vật lý: 455tr.; 21cm
Từ khóa: 1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thần thoại. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TH121TH  
qrcode thuviensonla com vn
36
 
36. Thông tin nhan đề:  Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam: Truyện cổ tích sinh hoạt / Biên soạn: Nguyễn Thị Yên (chủ biên), Trần Thị An 
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2014
Mô tả vật lý: 605tr.; 21cm
Từ khóa:  1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ tích. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527C
 
qrcode thuviensonla com vn
37 37. Thông tin nhan đề: Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam: Truyện cổ tích thần kỳ. Q.3 / Biên soạn: Nguyễn Thị Yên (chủ biên), Trần Thị An    
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2014
Mô tả vật lý: 423tr.; 21cm
Từ khóa:  1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện cổ tích. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.89 TR527C
qrcode thuviensonla com vn
38

38. Thông tin nhan đề: Xường trai gái dân tộc Mường / Bùi Chí Hăng sưu tầm, dịch 
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả vật lý: 203tr.; 21cm 
Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.  
Phân loại: ĐC.89 X561TR
 
qrcode thuviensonla com vn

Tác giả bài viết: Phòng Địa Chí

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay5,683
  • Tháng hiện tại138,147
  • Tổng lượt truy cập14,827,778
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây