TÀI LIỆU XUẤT BẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG SỐ HÓA NĂM 2016 CHỦ ĐỀ: CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI

Thứ ba - 13/06/2017 21:24 1.891 0

TÀI LIỆU XUẤT BẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG SỐ HÓA NĂM 2016 CHỦ ĐỀ: CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI

 
      Quét mã QR để xem tài liệu điện tử
 1  
 1. Thông tin nhan đề: Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói giặc dốt / Vũ Quang Vinh, Thái Chí Thanh, Nguyễn Đẩu Quang biên soạn
Xuất bản, phát hành: H.: Dân trí, 2016 
Mô tả vật lý: 255tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải: Những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề diệt giặc dốt, giặc đói tại các hội nghị, các lớp bồi dưỡng cán bộ, các cuộc nói chuyện với nhân dân Việt Nam. 
Từ khóa: 1. Chính trị. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 5. Việt Nam
Phân loại: ĐC.12 B101H
 
qrcode thuviensonla com vn
 2    
2. Thông tin nhan đề: Các văn bản của Tỉnh ủy Sơn La khóa XII nhiệm kỳ 2005 - 2010: Ban hành năm 2007
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
Mô tả vật lý: 1038tr.; 24cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu hệ thống 8 loại văn bản chủ yếu: Nghị quyết, chỉ thị; quyết định, quy định; chương trình; kế hoạch; kết luận; thông báo; hướng dẫn... do Tỉnh ủy Sơn La ban hành năm 2006.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Khóa XII. 3. Nhiệm kỳ 2005 - 2010. 4. Sơn La. 5. Tỉnh ủy Sơn La. 6. Văn bản pháp quy. 7. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.211 C101V
 
qrcode thuviensonla com vn
 3    
3. Thông tin nhan đề: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La. T.3 (1976 - 2000)
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị quốc gia, 2005
Mô tả vật lý: 253tr ; 19cm
Tóm tắt/chú giải: Quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành cùng những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La từ năm 1976 cho đến 2000
Từ khóa: 1. Đảng bộ tỉnh Sơn La. 2. Đảng cộng sản. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Sơn La. 6. Việt Nam
Phân loại: ĐC.211 L302S
 
qrcode thuviensonla com vn
 4  
 
4. Thông tin nhan đề: Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La. T.1: 1939 - 1954  
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, 2014 
Mô tả vật lý: 240tr.; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Tập hợp giới thiệu những sự kiện tiêu biểu về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhà tù Sơn La, của Tỉnh ủy Sơn La trong quá trình đấu tranh giành độc lập và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1939 đến năm 1954.
Từ khóa:  1. Đảng bộ tỉnh Sơn La. 2. ĐC. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Sự kiện lịch sử. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.211(9) B305N
 
qrcode thuviensonla com vn
 5    
5. Thông tin nhan đề: Lịch sử Đảng bộ huyện Mai Sơn. T.2  
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Đảng bộ huyện Mai Sơn, 2011 
Mô tả vật lý: 271tr.; 21cm + bản đồ
Tóm tắt/chú giải: Quá trình phấn đấu xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mai Sơn; các thành tựu về văn hóa, kinh tế xã hội của huyện Mai Sơn từ năm 1976 cho đến năm 2010.
Từ khóa: 1. Đảng bộ huyện Mai Sơn. 2. Đảng cộng sản. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Mai Sơn. 6. Sơn La. 7. Việt Nam
Phân loại: ĐC.215(T2) L302S
 
qrcode thuviensonla com vn
 6    6. Thông tin nhan đề: Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã (1945 - 2010) 
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã, 2012
Mô tả vật lý: 300tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về huyện Sông Mã; quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và những thành tựu đạt được trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1945 cho đến năm 2010
Từ khóa: 1. Đảng bộ huyện Sông Mã. 2. Đảng cộng sản. 3. Địa chí. 4. Sông Mã. 6. Lịch sử. 7. Sơn La. 8. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.215(T7) L302S  
qrcode thuviensonla com vn
7
 
7. Thông tin nhan đề: Lịch sử Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La (1946 - 2005)
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia, 2010
Mô tả vật lý: 248tr.: ảnh; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về vùng đất Sơn La; chặng đường lịch sử phát triển và những thành tựu của Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La đạt được từ năm 1946 cho đến năm 2005.
Từ khóa: 1. Ban Dân vận Tỉnh ủy. 2. Địa chí. 3. Lịch sử. 4. Sơn La. 5. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.217(92) L302S
 
qrcode thuviensonla com vn
8
 
 
8. Thông tin nhan đề: Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Sơn La (1946 - 2005)   
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
Mô tả vật lý: 268tr.: ảnh; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Vài nét về tỉnh Sơn La và tình hình công tác xây dựng Đảng; quá trình hình thành, phát triển và thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Sơn La, từ năm 1946 cho đến năm 2005. 
Từ khóa: 1. Đảng bộ tỉnh Sơn La. 2. Đảng cộng sản Việt Nam. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Sơn La. 6. Việt Nam. 7. Xây dựng Đảng. 
Phân loại: ĐC.217(92) L302S
 
qrcode thuviensonla com vn
9
 
9. Thông tin nhan đề: Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững / Đặng Thị Hoa chủ biên
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2014
Mô tả vật lý: 363tr.; 24cm 
Tóm tắt/chú giải: Tổng quan tài liệu, các khái niệm và quan điểm nghiên cứu; tác động của các yếu tố truyền thống đến quản lý xã hội cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu số hiện nay; hệ thống chính trị cơ sở trong quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số...
Từ khóa: 1.Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Phát triển bền vững. 4. Quản lý xã hội. 5. Sơn La. 6. Việt Nam
Phân loại: ĐC.224 QU105L
 
qrcode thuviensonla com vn
10
 
 
10. Thông tin nhan đề: Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La (1930 - 2010)  
Xuất bản, phát hành: H.: Lao động - Xã hội, 2013
Mô tả vật lý: 279tr.; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Khái quát về miền đất và con người Sơn La; quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La từ năm 1930 cho đến năm 2010.
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Lịch sử. 3. Mặt trận Tổ quốc. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.254(9) L302S
 
qrcode thuviensonla com vn
11
 
11. Thông tin nhan đề: Biên niên sự kiện lịch sử quân sự lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La (1945 - 2010) 
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Nxb Sơn La, 2015
Mô tả vật lý: 528tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu các bài viết về sự kiện lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1945 - 1954;  xây dựng và bảo vệ miền Bắc, chi viện cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1955 - 1975; xây dựng củng cố lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La vững mạnh đánh thắng chiến tranh lấn chiếm, phá hoại nhiều mặt của địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc năm 1976 - 1989; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 1990 - 2010.
Từ khóa: 1. 1945 - 2010. 2. Biên niên sự kiện. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Lực lượng vũ trang. 6. Sơn La. 7. Việt Nam
Phân loại: ĐC.27 B305N
 
qrcode thuviensonla com vn
12

12. Thông tin nhan đề: Lịch Thái Sơn La. Q.1 / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung 
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015 
Mô tả vật lý: 375tr.: bảng, tranh vẽ; 21cm 
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu một số kiến thức chung về lịch. Vai trò của lịch trong đời sống người Thái đen Sơn La. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến lịch Thái. Giới thiệu cuốn Sổ Chong bang của người Thái đen Sơn La. 
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lịch. 4. Sơn La. 5. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.32:97 L302TH
 
qrcode thuviensonla com vn
13
13. Thông tin nhan đề: Lịch Thái Sơn La. Q.2 / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 615tr.: bảng; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu lịch của người Thái đen Sơn La từ năm 1924 đến năm 1948.
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lịch. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.32:97 L302TH

 
qrcode thuviensonla com vn
14
14. Thông tin nhan đề: Lịch Thái Sơn La. Q.3 / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung 
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015 
Mô tả vật lý: 615tr.: bảng; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu lịch của người Thái đen Sơn La từ năm 1949 đến năm 1973. 
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lịch. 4. Sơn La. 5. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.32:97 L302TH
 
qrcode thuviensonla com vn
15
15. Thông tin nhan đề: Lịch Thái Sơn La. Q.4 / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 615tr.: bảng; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu lịch của người Thái đen Sơn La từ năm 1974 đến năm 1998.
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lịch. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.32:97 L302TH

 
qrcode thuviensonla com vn
16 16. Thông tin nhan đề: Lịch Thái Sơn La. Q.5 / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 616tr.: bảng; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu lịch của người Thái đen Sơn La từ năm 1999 đến năm 2023.
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lịch. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.32:97 L302TH
qrcode thuviensonla com vn
17 17. Thông tin nhan đề: Lịch Thái Sơn La. Q.6 / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý: 615tr.: bảng; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu lịch của người Thái đen Sơn La từ năm 2024 đến năm 2048.
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lịch. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.32:97 L302TH
qrcode thuviensonla com vn
18
 

18. Thông tin nhan đề: Lịch Thái Sơn La. Q.7 / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung 
Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học Xã hội, 2015 
Mô tả vật lý: 619tr.: bảng; 21cm
Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu lịch của người Thái đen Sơn La từ năm 2049 đến năm 2073. 
Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Lịch. 4. Sơn La. 5. Việt Nam. 
Phân loại: ĐC.32:97 L302TH
 
qrcode thuviensonla com vn
19 19. Thông tin nhan đề: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2014 = SonLa Statistical Yearbook 2014 / Chủ biên: Phạm Hữu Sơn   
Xuất bản, phát hành: H.: Thống kê, 2015
Mô tả vật lý:  510tr.: bản đồ, bảng ; 25cm
Tóm tắt/chú giải: Những số liệu phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La từ năm 2010 đến năm 2014, bổ sung thêm một số phần phụ biểu như: Số liệu số hộ gia đình chia theo đơn vị hành chính, số người nghiện ma túy, hoạt động tư pháp, hoạt động bảo hiểm...
Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Niên giám. 3. Sơn La. 4. Thống kê. 5. Tỉnh Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại: ĐC.4(1) N305GI  
qrcode thuviensonla com vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phòng Địa Chí

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay6,540
  • Tháng hiện tại150,574
  • Tổng lượt truy cập15,637,628
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây