TÀI LIỆU XUẤT BẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG SỐ HÓA NĂM 2015

Thứ hai - 16/05/2016 18:17 2.679 0
 
01.            Thông tin nhan đề: Các văn bản của Tỉnh ủy Sơn La khóa XII nhiệm kỳ 2005 - 2010: Ban hành năm 2006
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
           Mô tả vật lý: 1272tr.; 24cm
          Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu hệ thống 8 loại văn bản chủ yếu: Nghị quyết, chỉ thị; quyết định, quy định; chương trình; kế hoạch; kết luận; thông báo; hướng dẫn... do Tỉnh ủy Sơn La ban hành năm 2006.
          Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Khóa XII. 3. Nhiệm kỳ 2005 - 2010. 4. Sơn La. 5. Tỉnh ủy Sơn La. 6. Văn bản pháp quy. 7. Việt Nam.
           Phân loại: ĐC.211 C101V
 

 

02.
            Thông tin nhan đề: Các văn bản của Tỉnh ủy Sơn La khóa XII nhiệm kỳ 2005 - 2010: Ban hành năm 2008
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
           Mô tả vật lý: 896tr.; 24cm
          Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu hệ thống 8 loại văn bản chủ yếu: Nghị quyết, chỉ thị; quyết định, quy định; chương trình; kế hoạch; kết luận; thông báo; hướng dẫn... do Tỉnh ủy Sơn La ban hành năm 2008.
           Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Khóa XII. 3. Nhiệm kỳ 2005 - 2010. 4. Sơn La. 5. Tỉnh ủy Sơn La. 6. Văn bản pháp quy. 7. Việt Nam.
            Phân loại: ĐC.211 C101V
 
 
03.              Thông tin nhan đề: Các văn bản của Tỉnh ủy Sơn La khóa XII nhiệm kỳ 2005 - 2010: Ban hành năm 2009
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
            Mô tả vật lý: 943tr.; 24cm
          Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu hệ thống 8 loại văn bản chủ yếu: Nghị quyết, chỉ thị; quyết định, quy định; chương trình; kế hoạch; kết luận; thông báo; hướng dẫn... do Tỉnh ủy Sơn La ban hành năm 2009.
           Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Khóa XII. 3. Nhiệm kỳ 2005 - 2010. 4. Sơn La. 5. Tỉnh ủy Sơn La. 6. Văn bản pháp quy. 7. Việt Nam.
            Phân loại: ĐC.211 C101V
 
 
04.               Thông tin nhan đề: Các văn bản của Tỉnh ủy Sơn La khóa XII nhiệm kỳ 2005 - 2010: Ban hành từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2010
           Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
             Mô tả vật lý: 540tr.; 24cm
           Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu hệ thống 8 loại văn bản chủ yếu: Nghị quyết, chỉ thị; quyết định, quy định; chương trình; kế hoạch; kết luận; thông báo; hướng dẫn... do Tỉnh ủy Sơn La ban hành từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2010.
            Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Khóa XII. 3. Nhiệm kỳ 2005 - 2010. 4. Sơn La. 5. Tỉnh ủy Sơn La. 6. Văn bản pháp quy. 7. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.211 C101V
qrcode thuviensonla com vn
05.  
 
          Thông tin nhan đề: Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội / Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, Cao Văn Lượng
           Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 1980
Mô tả vật lý: 287tr.; 21cm
        Tóm tắt/chú giải: Những thành tựu thắng lợi của đường lối chiến lược cơ bản của Đảng CSVN. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ
           Từ khóa: 1. Chiến tranh chống Mỹ. 2. Chủ nghĩa xã hội. 3. Đảng cộng sản Việt Nam. 4. Địa chí. 5. Kháng chiến chống Pháp. 6. Lịch sử hiện đại. 7. Sơn La. 8. Việt Nam.
            Phân loại: ĐC.21:93 N551TH
qrcode thuviensonla com vn
06.            Thông tin nhan đề: Lịch sử Đảng bộ Thị xã Sơn La: 1975-1995. T.2
           Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Sơn La, 2001
              Mô tả vật lý: 160tr.: ảnh; 19cm
             Tóm tắt/chú giải: Quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Sơn La trong suốt 20 năm cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thống nhất và thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
             Từ khóa: 1. Địa chí. 2.  Đảng bộ Thị xã Sơn La. 3. Đảng cộng sản Việt Nam. 4. Lịch sử. 5. Sơn La. 6. Việt Nam
              Phân loại: ĐC.213 L302S
 
 
qrcode thuviensonla com vn
07.

 
             Thông tin nhan đề: Lịch sử Đảng bộ xã Quang Huy (1947 - 2010)
            Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ban chấp hành Đảng bộ xã Quang Huy, 2014
                Mô tả vật lý: 134tr.: ảnh; 21cm
             Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về xã Quang Huy; Quang Huy trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Quang Huy trong công cuộc khôi phục sản xuất, xây dựng đời sống mới, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ...
             Từ khóa: 1. Đảng bộ. 2. Đảng cộng sản Việt Nam. 3. Địa chí. 4. Huyện Phù Yên. 5. Lịch sử. 6. Sơn La. 7. Xã Quang Huy.
                 Phân loại: ĐC.215(T5) L302S
 
 
08.                 Thông tin nhan đề: Lịch sử Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La (1946 - 2005)
              Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia, 2010
              Mô tả vật lý: 248tr.: ảnh; 21cm
             Tóm tắt/chú giải: Tổng quan về vùng đất Sơn La; chặng đường lịch sử phát triển và những thành tựu của Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La đạt được từ năm 1946 cho đến năm 2005.
            Từ khóa: 1. Ban Dân vận Tỉnh ủy. 2. Địa chí. 3. Lịch sử. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
               Phân loại: ĐC.217(92) L302S
 
 
qrcode thuviensonla com vn
09.              Thông tin nhan đề: Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Sơn La (1946 - 2005)
Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
                Mô tả vật lý: 268tr.: Ảnh; 21cm
             Tóm tắt/chú giải: Vài nét về tỉnh Sơn La và tình hình công tác xây dựng Đảng; quá trình hình thành, phát triển và thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Sơn La, từ năm 1946 cho đến năm 2005.
             Từ khóa: 1. Đảng bộ tỉnh Sơn La. 2. Đảng cộng sản Việt Nam. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Sơn La. 6. Việt Nam. 7. Xây dựng Đảng.
                Phân loại: ĐC.217(92) L302S
qrcode thuviensonla com vn
10.

 
               Thông tin nhan đề: Hoa văn Thái / Hoàng Lương
Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1988
               Mô tả vật lý: 105tr.; 19cm
             Tóm tắt/chú giải: Những nghiên cứu về hoa văn của dân tộc Thái, kỹ thuật thêu, dệt các loại hoa văn, ý nghĩa, giá trị văn hóa và giá trị lịch sử của hoa văn trong đời sống của người Thái.     
             Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Nghệ thuật trang trí. 4. Hoa văn. 5. Sơn La. 6. Văn hóa. 7. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.547 H401V
 
 
 
11.

 
             Thông tin nhan đề: Nghệ thuật trang phục Thái / Lê Ngọc Thắng
             Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc: Trung tâm Văn hóa Việt Nam, 1990
               Mô tả vật lý: 199tr.; 19cm
             Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu những nét đặc sắc, các giá trị thẩm mỹ, văn hóa trong trang phục của dân tộc Thái.
             Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Nghệ thuật. 4. Trang phục. 5. Sơn La. 6. Văn hóa. 7. Việt Nam.
                 Phân loại: ĐC.547 NGH250TH
 
12.

 
              Thông tin nhan đề: Tiếp cận văn hóa HMông / Mã A Lềnh, Từ Ngọc Vụ
               Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2014
               Mô tả vật lý: 671tr.: ảnh; 21cm
              Tóm tắt/chú giải: Khái quát về tộc người và người Mông trong quá khứ; giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử, xã hội người Mông ở Việt Nam...
               Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Mông. 3. Địa chí. 3. Sơn La. 6. Văn hóa. 7. Việt Nam.
               Phân loại: ĐC.547 T307C
 
 
 
13.
 


 
            Thông tin nhan đề: Trò chơi và đồ chơi dân gian Mường / Bùi Huy Vọng
             Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa Thông tin, 2014
             Mô tả vật lý: 230tr.: minh họa; 21cm
            Tóm tắt/chú giải: Khái quát về vị trí địa lý, địa hình vùng người Mường sinh sống. Giới thiệu các trò chơi dân gian trong đời sống của người Mường như: Trò đố lá, trò đánh đồng hồ, trò đè chân, đè tay, trò đi u, đánh cờ Mường, đánh mảng, đi ô, bắt còn, đánh đu... cùng một số đồ chơi dân gian phổ biến của người Mường.
           Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Đồ chơi. 4. Sơn La. 5. Trò chơi. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
            Phân loại: ĐC.541 TR400CH
qrcode thuviensonla com vn
14.

 
           Thông tin nhan đề: Thuốc cổ truyền của dân tộc Mông ở Sơn La / Cầm Thị Hương, Trần Thị Nhung, Mùa A Sềnh
             Xuất bản, phát hành: H.: Y học, 2008
             Mô tả vật lý: 83tr.; 21cm
             Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu khái quát các phương pháp chữa bệnh và một số kinh nghiệm sử dụng thuốc nam chữa bệnhh của dân tộc Mông ở Sơn La.
           Từ khóa: 1. Dân tộc Mông. 2. Địa chí. 3. Phương pháp chữa bệnh. 4. Sơn La. 5. Thuốc nam. 6. Y học.
             Phân loại: ĐC.68 TH514C
 
 
qrcode thuviensonla com vn
15.
 


 
             Thông tin nhan đề:  Miếu thờ thần Pá Giảng / Bùi Văn Tịnh
              Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1993
              Mô tả vật lý: 118tr.; 19cm
             Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện lịch sử. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.85(91) M309TH
 
16.

 
              Thông tin nhan đề: Bók púa mướng: Quám khắp
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ty Văn hóa: Ty Thương binh Xã hội, 1973
              Mô tả vật lý: 26tr.; 19cm
             Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.85(92) B000P
 
 
 
17.

 
           Thông tin nhan đề: Bông hoa ngàn đời ngát hương = Thuông bók hom báu huội / Cầm Thị Chiêu
Xuất bản, phát hành: Sơn La: Thị ủy Thị xã Sơn La, 2005
                Mô tả vật lý: 136tr ; 19cm
               Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
                 Phân loại: ĐC.85(92) B455H
 
18.
 


 
                Thông tin nhan đề: Cánh bướm bạc: Tập truyện ngắn / Hoàng Thu Thủy
                Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2009
                Mô tả vật lý: 211tr.; 19cm
               Từ khóa: 1. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện ngắn. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
                 Phân loại: ĐC.85(92) C107B
 
 
 
19.

 
            Thông tin nhan đề: Cầu vào bản: Thơ / Cầm Biêu
           Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ty Văn hóa và Thông tin, 1982
           Mô tả vật lý: 177tr.; 19cm
         Từ khóa: 1. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
           Phân loại: ĐC.85(92) C125V
 
20.
 


 
          Thông tin nhan đề: Chuyện bản mường: Truyện ngắn/ Mạc Phi, Hoàng Thao
              Xuất bản, phát hành: H.: Văn học, 1969
              Mô tả vật lý: 213tr.; 19cm
             Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện ngắn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam
              Phân loại: ĐC.85(92) CH527B
 
 
 
21.
 


 
            Thông tin nhan đề: Chuyện ở chân núi Hồng Ngài: Tập truyện ngắn / Sa Phong Ba
                 Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2005
                 Mô tả vật lý: 120tr.; 19cm
                Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện ngắn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam
                 Phân loại: ĐC.85(92) CH527Ơ
 
22.
 


 
               Thông tin nhan đề: Dưới cây đào Tô Hiệu
              Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ban Chính trị Công an nhân dân vũ trang: Ty Văn hóa, 1970
               Mô tả vật lý: 72tr.; 19cm
              Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện ngắn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam
               Phân loại: ĐC.85(92) D558C
 
 
 
23.

 
           Thông tin nhan đề: Đất bản quê cha: Tiểu thuyết / Vương Trung
             Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2007
             Mô tả vật lý: 291tr.; 19cm
           Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tiểu thuyết. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam
             Phân loại: ĐC.85(92) Đ124B
 
24.

 
             Thông tin nhan đề: Đất quê ta
            Xuất bản, phát hành: Sơn La: Tỉnh Đoàn: Ty Văn hóa, 1973
              Mô tả vật lý: 78tr.; 19cm
             Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tạp văn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam
             Phân loại: ĐC.85(92) Đ124QU
 
 
 
25.

 
           Thông tin nhan đề: Giữ bản giữ mường: Tập truyện đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. T.1
              Xuất bản, phát hành: [Kđ]: Cục Chính trị Quân khu Tây Bắc, 1966
                 Mô tả vật lý: 47tr.; 19cm
               Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện ngắn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
                 Phân loại: ĐC.85(92) GI-550B
 
26.

 
             Thông tin nhan đề: 20 truyện ngắn đặc sắc vùng cao / Nguyễn Thái Anh tuyển chọn
              Xuất bản, phát hành: H.: Thanh niên, 2009
              Mô tả vật lý: 263tr.; 21cm
            Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện ngắn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.85(92) H103M
 
 
 
27.

 
            Thông tin nhan đề: Hạt muối hạt tình = Mịt cưa - mịt nghịa: Thơ tiếng Việt, tiếng Thái / Lò Văn Cậy
              Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa, 1986
              Mô tả vật lý: 79tr.; 19cm
             Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.85(92) H110M
 
28.
 


 
             Thông tin nhan đề:  Hặc mướng: Quam khắp. T2
            Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ban Văn giáo Khu tự trị Tây Bắc, 1975
             Mô tả vật lý: 108tr.; 19cm
             Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.85(92) H113M
 
 
 
29.

 
            Thông tin nhan đề:  Hoa ban quê Thuận: Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thuận Châu (21/11/1952 - 21/11/2012). Số 3
          Xuất bản, phát hành: Sơn La: Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện Thuận Châu, 2012
             Mô tả vật lý: 102tr.; 21cm
            Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.85(92) H401B
 
30.
 

  
 
               Thông tin nhan đề:  Hương quê: Tập thơ. Số 2
              Xuất bản, phát hành: Sơn La: Trung tâm Văn hóa Thông tin: Câu lạc bộ thơ Hương Đào, 2001
              Mô tả vật lý: 68tr.; 19cm
             Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.85(92) H561QU
 
 
 
31.

 


 
            Thông tin nhan đề:  Hương rừng: Thơ
             Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Văn học - Nghệ thuật, 1996
             Mô tả vật lý: 54tr.; 19cm
            Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.85(92) H561R
 
32.
 

   
 
              Thông tin nhan đề:  Người tình cũ / Hờ A Di
              Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2005
              Mô tả vật lý: 159tr.; 19cm
            Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.85(92) NG558T
 
 
 
33.

 
           Thông tin nhan đề:  Păngx găngx tơưs = Hoa chàm nở
             Xuất bản, phát hành: Sơn La: Ban Văn giáo Khu tự trị Tây Bắc, 1975
               Mô tả vật lý: 139tr.; 19cm
               Từ khóa:  1. Dân tộc Mông. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
                Phân loại: ĐC.85(92) P000G
 
34.

 
              Thông tin nhan đề:  Phố núi tình yêu: Tập thơ / Lê Hải Trà
              Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 2006
              Mô tả vật lý: 80tr.; 19cm
             Từ khóa:  1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.85(92) PH450N
 
 
 
35.

 
             Thông tin nhan đề: Siêng péng khắp: Lời tâm tình (Thơ hát tiếng Thái)
            Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Văn nghệ: Sở Văn hóa Thông tin, 1985
              Mô tả vật lý: 110tr.; 19cm
            Từ khóa: Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
               Phân loại: ĐC.85(92) S306P
 
36.

 
             Thông tin nhan đề: Sơn La một thời để nhớ
           Xuất bản, phát hành: Nghệ An: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Nghệ Tĩnh, 2012
              Mô tả vật lý: 158tr.: ảnh; 21cm
            Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tạp văn. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.85(92) S464L
 
 
 
37.

 
             Thông tin nhan đề: Sơn La vẫy gọi / Lê An
           Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2014
             Mô tả vật lý: 176tr.; 21cm
            Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tạp văn. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.85(92) S464L
 
38.
 


 
             Thông tin nhan đề: Sông Mã - Bài ca quê hương
            Xuất bản, phát hành: Sơn La: UBND huyện Sông Mã: Hội Văn học Nghệ thuật, 1991
             Mô tả vật lý: 123tr.; 19cm
           Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Văn xuôi. 6. Việt Nam.  
             Phân loại: ĐC.85(92) S455M
 
 
 
39.
 


 
             Thông tin nhan đề: Tản hặc xắng sương: Tiếng hát tâm tình
              Xuất bản, phát hành: [Kđ]: Phân viện Nghệ thuật Tây Bắc; Sơn La: Ty Thông tin Văn hóa, 1976
               Mô tả vật lý: 202tr.; 19cm
              Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
               Phân loại: ĐC.85(92) T105H
 
40.
 


 
             Thông tin nhan đề: Tiếng hát mường hoa ban = Siêng khắp mướng bók ban (Chữ Quốc ngữ - Thái): Thơ / Hoàng Nó
             Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc; Sơn La: Hội Văn nghệ Sơn La, 1986
Mô tả vật lý: 102tr.; 19cm
               Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
                 Phân loại: ĐC.85(92) T306H
 
 
 
41.

 


 
            Thông tin nhan đề: Thơ ca Bắc Yên: Kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Bắc Yên 10/1964 - 10/1974
           Xuất bản, phát hành: Sơn La: Phòng Văn hóa Thông tin Bắc Yên, 1974
               Mô tả vật lý: 36tr.; 19cm
              Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Thơ. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.85(92) TH460C
 
42.

 
             Thông tin nhan đề: Zaos chuôr cur tuôs hangx tsil ki muôs = Nếu sai tôi chết sẽ không nhắm mắt: Thơ song ngữ Mông - Quốc ngữ/ Hùng Đình Quý
              Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1996
              Mô tả vật lý: 133tr.; 19cm
             Từ khóa: 1. Dân tộc Mông. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.  
              Phân loại: ĐC.85(92) Z000CH
 
 
 
43.

 
           Thông tin nhan đề: Từ điển Việt - Mông / Nguyễn Văn Chỉnh (chủ biên), Cư Hòa Vần, Nguyễn Trọng Báu
              Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa dân tộc, 1996
              Mô tả vật lý: 1062tr.; 21cm
             Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu hệ thống các mục, từ ngữ tiếng Việt và tiếng Mông được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt.
           Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Ngôn ngữ. 3. Sơn La. 4. Tiếng Mông. 5. Tiếng Việt. 6. Từ điển. 7. Việt Nam
              Phân loại: ĐC.87 T550Đ
 
 
 
44.            Thông tin nhan đề: Biểu tượng lanh trong dân ca dân tộc HMông / Đặng Thị Oanh
            Xuất bản, phát hành: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
            Mô tả vật lý: 186tr.: ảnh, bảng; 21cm
          Tóm tắt/chú giải: Tìm hiểu vai trò của cây lanh trong đời sống của người HMông ở Việt Nam. Giải mã biểu tượng lanh trong các tiểu loại dân ca HMông như tiếng hát tình yêu, tiếng hát mồ côi, tiếng hát cúng ma, tiếng hát cưới xin, tiếng hát làm dâu được diễn xướng trong các phong tục tập quán tín ngưỡng, lễ hội cơ bản của người HMông.
          Từ khóa: 1. Dân ca. 2. Dân tộc HMông. 3. Địa chí. 4. Nghiên cứu văn học. 5. Sơn La. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam
            Phân loại: ĐC.89 B309T
 
 
45.            Thông tin nhan đề: Khảo sát nhân vật mồ côi trong truyện cổ H'Mông / Lê Trung Vũ
            Xuất bản, phát hành: H.: Dân trí, 2010
            Mô tả vật lý: 264tr.; 21cm
         Tóm tắt/chú giải: Khảo sát nghiên cứu về những dạng nhân vật mồ côi trong truyện cổ tích HMông: Đặc điểm của từng dạng nhân vật và tính chất của cuộc đấu tranh, sự vận động của nhân vật mồ côi để đi đến chiến thắng.
           Từ khóa: 1. Dân tộc H’Mông. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu văn học. 4. Sơn La. 5. Truyện cổ tích. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam
            Phân loại: ĐC.89 KH108S
 
 
 
46.
 


 
          Thông tin nhan đề: Luk Tẩuv HMôngz (Truyện thơ Mông) / Hờ A Di sưu tầm, biên dịch
            Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa Dân tộc, 2004
            Mô tả vật lý: 183tr.; 19cm
            Từ khóa: 1. Dân tộc Mông. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
            Phân loại: ĐC.89 L000T
 
47.
 


 
           Thông tin nhan đề: Sử thi Mường / B.s: Phan Đăng Nhật (chủ biên), Vương Anh, Phạm Tố Châu... Q.2
           Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2013
           Mô tả vật lý: 541tr.: bảng; 21cm
          Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu dị bản tác phẩm “Đẻ đất Đẻ nước” trong hệ thống mo của người Mường theo văn bản tiếng Việt.
          Từ khóa: 1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Sử thi. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
            Phân loại: ĐC.89 S550TH
qrcode thuviensonla com vn
48.
 


 
           Thông tin nhan đề: Sử thi Thái / Phan Đăng Nhật chủ biên; Vi Văn Bàn, Lê Quang Chung, Lim Văn Chước,... sưu tầm, biên dịch
             Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 2013
             Mô tả vật lý: 421tr.; 21cm
           Tóm tắt/chú giải: Nghiên cứu về tác phẩm “Khủn Chưởng” của dân tộc Thái. Giới thiệu nội dụng sử thi này bằng tiếng Thái và bản dịch tiếng Việt.
            Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Sử thi. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.89 S550TH
 
 
 
49.

 
            Thông tin nhan đề: Tìm hiểu văn học dân tộc Thái ở Việt Nam / Cầm Cường
             Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 1993
             Mô tả vật lý: 226tr.; 19cm
           Tóm tắt/chú giải: Mấy vấn đề về nguồn gốc văn học và những thành tựu chính của văn học Thái Việt Nam. Văn học thành văn và đời sống xã hội dân tộc Thái. Những thành tựu và nghệ thuật của văn học Thái.
           Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học dân gian. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.89 T310H
 
50.
 


 
           Thông tin nhan đề: Khun Lú náng Ủa: Truyện thơ dân gian dân tộc Thái
            Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Văn học Nghệ thuật Sơn La, 1987
             Mô tả vật lý: 79tr ; 19cm
            Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.891 KH512L
 
 
 
51.

 
            Thông tin nhan đề: Num num tẩu tẩu / Lò Văn Cậy, Lò Vũ Vân sưu tầm, biên dịch
               Xuất bản, phát hành: Sơn La: Sở Văn hóa Thông tin, 1984
               Mô tả vật lý: 49tr.; 19cm
             Từ khóa:  1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Đồng dao. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
               Phân loại: ĐC.891 N511N
 
52.

 
             Thông tin nhan đề: Quám Ét Tú
             Xuất bản, phát hành: Sơn La: [Knxb], 1964
             Mô tả vật lý: 39tr.; 19cm
            Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.891 QU-104E
 
 
 
53.
 


 
            Thông tin nhan đề: Tóm tắt truyện thơ chữ Thái cổ / Hoàng Trần Nghịch. T.1
          Xuất bản, phát hành: Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La, 2014
             Mô tả vật lý: 296tr.; 21cm
            Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
             Phân loại: ĐC.891 T429T
 
54.

 
          Thông tin nhan đề: Xuống mường và Trông mường = Lai lông mương và Lai mổng mương / La Quán Miên sưu tầm, dịch, giới thiệu
          Xuất bản, phát hành: H.: Thời đại, 2014
          Mô tả vật lý: 143tr.; 21cm
        Từ khóa: 1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
          Phân loại: ĐC.891 X518M
 
 
 
55.    
              Thông tin nhan đề: Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam / Sưu tầm, biên soạn: Giàng Seo Phử (chủ biên), Vũ Hữu Hoạt, Lê Sơn Hải,...
               Xuất bản, phát hành: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
                Mô tả vật lý: 626tr.; 24cm
             Tóm tắt/chú giải: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; sức mạnh đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
            Từ khóa: 1. Địa chí. 2. Kháng chiến chống Mỹ. 3. Lịch sử. 4. Sơn La. 5. Sự kiện lịch sử. 6. Tổng tiến công mùa xuân 1975. 7. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.93 Đ103TH
 
 
56.
           Thông tin nhan đề: Người Mường ở Việt Nam = The Muong in Vietnam / Vũ Khánh chủ biên; Nguyễn Xuân Hồng dịch
             Xuất bản, phát hành: H.: Thông tấn, 2008
             Mô tả vật lý: 137tr.: ảnh; 20cm 
            Tóm tắt/chú giải: Giới thiệu về nguồn gốc dân cư, làng xóm và phong tục truyền thống, nhà ở, bếp, trang phục, nguồn sống, tín ngưỡng và lễ hội của người Mường ở Việt Nam.
            Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Tập quán. 5. Phong tục. 6. Sơn La. Văn hóa. 7. Việt Nam.
              Phân loại: ĐC.97 NG558M
 
 
 
57.

 
             Thông tin nhan đề: Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam / Cầm Trọng
                Xuất bản, phát hành: H.: Khoa học xã hội, 1978
                Mô tả vật lý: 597tr.; 20cm
            Tóm tắt/chú giải: Những nét đặc trưng về đời sống dân tộc, sự hình thành các nhóm Thái ở miền Tây Bắc nước ta. Về quan hệ kinh tế, xã hội, quá trình biến đổi cách mạng của người Thái từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
              Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Thái. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6. Tây Bắc. 7. Việt Nam.
                Phân loại: ĐC.97 NG558TH
 
58.
 


 

             Thông tin nhan đề: Tang lễ cổ truyền của người Mường / Bùi Huy Vọng . Q.3
               Xuất bản, phát hành: H.: Lao động, 2011
               Mô tả vật lý: 428tr.; bảng, ảnh; 21cm
             Tóm tắt/chú giải: Khái quát chung về tang lễ cổ truyền của người Mường. Trình bày về các nghi lễ, nghi thức và trình tự các công việc diễn ra trong tang lễ của người Mường, kèm theo phần lời cúng bằng tiếng Mường - Việt.
              Từ khóa: 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Mường. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Tang lễ. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
                 Phân loại: ĐC.97 T106L
 
 
 
59.          Thông tin nhan đề: Xên tống ký / Hoàng Trần Nghịch
              Xuất bản, phát hành: H.: Văn hóa Thông tin, 2014
              Mô tả vật lý: 571tr.; 21cm
             Tóm tắt/chú giải: Khái quát về Xên Tống ký cùng cách thức, nghi lễ và đặc biệt giới thiệu toàn văn nội dung Xên Tống ký với lời cúng giũ rủi, giải hạn mổ trâu và lợn.
             Từ khóa: 1. Cúng bái. 2. Dân tộc học. 3. Dân tộc Thái. 4. Địa chí. 5. Tập quán. 6. Phong tục. 7. Sơn La. 8. Việt Nam.
               Phân loại: ĐC.97 X254T
 
 
60.               Thông tin nhan đề: Anh hùng Điện Biên Phủ / Lê Hải Triều
             Xuất bản, phát hành: H.: Quân đội nhân dân, 2004
               Mô tả vật lý: 177tr.: ảnh; 19cm
              Tóm tắt/chú giải: Những câu chuyện viết về hoàn cảnh, tính cách riêng và những chiến công tiêu biểu của các Anh hùng Điện Biên Phủ như: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Trần Can, Bùi Đình Cư, Trần Đình Hùng, Phan Tư, Đặng Đình Hồ,...
           Từ khóa: 1. Anh hùng. 2. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 3. Địa chí. 4. Lực lượng vũ trang nhân dân. 5. Sơn La. 6. Việt Nam
              Phân loại: ĐC.02(92) A-107H
 
 
 
61.

 
              Thông tin nhan đề: Tinh thần Tô Hiệu
            Xuất bản, phát hành: H.: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 1998
               Mô tả vật lý: 207tr.: ảnh; 21cm
              Tóm tắt/chú giải: Tập hợp những bài viết của các cán bộ lãnh đạo cấp cao hoạt động cách mạng cùng thời, từng bị giam cùng lao tù, hoặc được đồng chí Tô Hiệu (1912-1944) dẫn dắt rèn luyện... nhân 54 năm ngày hy sinh của Tô Hiệu
              Từ khóa: 1. Địa chí. 3. Hồi ký. 4. Nhân vật lịch sử. 5. Sơn La. 6. Sự nghiệp. 7. Tiểu sử. 8. Việt Nam.
               Phân loại: ĐC.02(92) T450H
 

 

Tác giả bài viết: Hoàng Huệ (biên soạn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay6,369
  • Tháng hiện tại150,403
  • Tổng lượt truy cập15,637,457
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây