global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

Sắc lệnh Số 18 ngày 31 tháng giêng năm 1946 đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm trong nước Việt Nam

Thứ năm - 11/04/2013 03:34 2.031 0
Sắc lệnh Số 18 ngày 31 tháng giêng năm 1946 đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm trong nước Việt Nam Chủ tịch chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà. Xét rằng việc tàng trữ văn hoá phẩm là một việc cần thiết cho quốc gia về phương diện văn hoá; Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục; Ra sắc lệnh
Chương thứ nhất
Cách tổ chức việc lưu chiểu văn hoá phẩm
 
Điều thứ nhất. - Trong toàn quốc Việt Nam, những văn hoá phẩm kể sau đây, hoặc phát không, hoặc bán, hoặc cho thuê, đều phải nộp theo luật lệ “ lưu chiểu văn hoá phẩm”:
1. Tác phẩm ấn loát: sách, báo, tạp chí, tranh ảnh in, ấn hoạ, khắc hoạ, thếp thư có in ảnh, địa đồ, v.v…;
2. Tác phẩm về âm nhạc (bản đàn, bản hát);
3. Những bức ảnh chụp;
4. Phim chiếu bóng;
5. Đĩa hát.
 
Điều thứ 2. - Những ấn phẩm sau này không phải theo luật nói trong điều thứ nhất:
1. Giấy thường dùng của tư gia giấy viết thư có tiêu đề và địa chỉ, danh thiếp, thiếp mời, phong thư có tiêu đề, …
2. Giấy thường dùng của nhà buôn, bán - kê giá hàng, đơn hàng, biên lai, nhãn hiệu, giấy quảng cáo, mẫu sổ sách, giấy viết thư và phong bì có in tên hiệu buôn:
3. Giấy thường dùng trong các sở công và tư: sổ sách giấy viết thư và phong bì in;
4. Phiếu bầu, ngân phiếu, vv…
Điều thứ 3. - Trong nước Việt Nam đặt một sở Lưu chiểu văn hoá phẩm toàn quốc, có những nhiệm vụ sau này:
1. Thu nạp các văn hoá phẩm kể trong điều thứ nhất;
2. Tàng trữ các phẩm vật ấy dùng để làm tài liệu cho nền văn hoá quốc gia.
Chương thứ hai
Lưu chiểu văn hoá phẩm

 
Điều thứ 4. - Những người sau này phải tuân theo luật lệ “Lưu chiểu văn hoá phẩm”
1. Nhà in hay nhà sản xuất phải nộp 2 bản văn hoá phẩm của mình đứng in hay sản xuất;
2. Nhà xuất bản phải nộp 8 bản văn hoá phẩm của mình xuất bản.
Nhà in hay nhà sản xuất và nhà xuất bản nào cũng phải có một quyển sổ trong đó ghi các văn hoá phẩm do mình in, sản xuất hay xuất bản, theo số thứ tự có chia ngày tháng ở bên cạnh.
Điều thứ 5. - Trên từng bản văn hoá phẩm đem nộp tại Sở Lưu chiểu văn hoá phẩm phải ghi:
1. Tên người in hay người sản xuất;
2. Chỗ ở của người in hay người sản xuất;
3. In, sản xuất hay xuất bản ngày tháng nào;
4. Dấu hiệu “Lưu chiểu văn hoá” bên cạnh có đề ngày nộp;
5. Số thứ tự ở quyển sổ nói ở đoạn thứ 3 trong điều thứ 4.
Người nào đứng xuất bản lấy tác phẩm của mình, không phải khai số thứ tự nói trên, nhưng phải đề thêm: “do tác giả xuất bản lấy”.
Mỗi khi một văn hoá phẩm tái bản thì trên những bản đem nộp, ngoài những điều khai kể trên, phải ghi thêm ngày tháng đem nộp lần đầu.
Những bức ảnh chụp, bất cứ loại nào, in ra để phát không, để bán hoặc cho thuê để chụp lại đều phải ghi tên hay dấu hiệu của tác giả và ngày phát hành. Các bản nộp ở sở Lưu chiểu văn hoá phẩm phải giống hệt bản chính.
Những bản phim chiếu bóng nộp ở sở Lưu chiểu văn hoá phẩm phải giống hệt những bản chiếu cho công chúng.
 
Chương thứ ba
Thể lệ nhà in hay nhà sản xuất phải tuân theo
  
Điều thứ 6. - Nhà in hay nhà sản xuất phải nộp văn hoá phẩm ngay sau khi hoàn thành. Có thể tự mình mang đến sở Lưu chiểu văn hoá phẩm nộp hoặc có thể gửi nhà Bưu điện theo lối bảo đảm mà không mất tiền tem.
Nếu một văn hoá phẩm phải cần đến nhiều nhà in hay nhiều nhà sản xuất góp sức vào, thì người phụ trách việc đem nộp Lưu chiểu văn hoá phẩm là người làm xong sau cùng, trước khi giao cho nhà xuất bản.
Điều thứ 7. - Những bản của nhà in và nhà sản xuất nộp sẽ do sở Lưu chiểu văn hoá phẩm toàn quốc ở Hà Nội, nhận và tàng trữ mà thôi.
Điều thứ 8. - Những văn hoá phẩm tái bản, những bản mỹ lệ, những ấn hoạ và khắc hoạ, in hoặc sản xuất không quá 300 bản thì nhà in hay nhà sản xuất chỉ phải nộp một bản.
Những đĩa hát, phim chiếu bóng và những bản âm nhạc cũng chỉ phải nộp một bản.
Điều thứ 9. - Nhà in hay nhà sản xuất mỗi khi nộp một văn hoá phẩm phải kèm theo một tờ khai như sau ( mẫu thứ 1);
1. Tên người in hay người sản xuất;
2. Đầu đề của văn hoá phẩm đem nộp;
3. Số bản phát hành;
4. Tên và họ tác giả, nếu có tên hiệu hay muốn giấu tên thì phải chua rõ;
5. Tên, chỗ ở và nghề nghiệp của người thuê in;
6. Ngày in xong văn hoá phẩm;
7. Số thứ tự ở quyển sổ của nhà máy in hay nhà sản xuất đã nói ở điều thứ 4.
Nếu nộp ở sở Lưu chiểu văn hoá phẩm Trung Bộ hay Nam Bộ, thì tờ khai làm 3 bản, một bản giữ lại ở sở địa phương, một bản gửi cho sở toàn quốc và một bản trả lại cho người đem nộp.
Người in báo hay tạp chí có thể nộp kèm số cuối năm một tờ khai kể gồm cả những số đã nộp trong năm vừa qua.
Những nhà điêu khắc và những nhà nhiếp ảnh in dần dần tác phẩm để bán hoặc cho thuê, thì trên tờ khai phải nói rằng số phát hành không nhất định.
 
Chương thứ tư
Thể lệ nhà xuất bản phải tuân theo

 
Điều thứ 10.- Những người, hội, liên đoàn, công ty thương mại hay kỹ nghệ, sở công hay tư, đại lý chính củ các hàng sách ngoại quốc, đứng bán, phát không hay cho thuê những văn hoá phẩm đều coi là nhà xuất bản.
Định nghĩa như thế thì tất nhiên những nhà văn hoá tự xuất bản lấy tác phẩm củ mình cũng coi là nhà xuất bản.
Những người hay cơ quan nói trên phải nộp 8 bản những văn hoá phẩm do mình xuất bản, có thể đem nộp thẳng đến sở Lưu chiểu văn hoá phẩm hay gửi nhà Bưu điện theo lối bảo đảm mà không mất tiền tem.
Việc nộp đó phải làm trước khi bán, phát không hay cho thuê. Các bản đàn có thể nộp trong một hạn 3 tháng.
Những văn hoá phẩm tái bản, những bản mỹ lệ những ấn hoạ và khắc hoạ, xuất bản không quá 300 bản chỉ phải nộp 3 bản.
Đĩa hát phải nộp phụ bản.(?)
Phim chiếu bóng phải nộp 2 bản.
Những bản đàn phát hành dưới 10 bản phải nộp 1 bản.
Điều thứ 11. - Nhà xuất bản, mỗi khi nộp một văn hoá phẩm phải kèm theo một tờ khai như sau (mẫu thứ 2):
1. Đầu đề của văn hoá phẩm đem nộp;
2. Tên tác giả, tên người in hay người sản xuất và tên người xuất bản;
3. Ngày đem bán, phát không hay cho thuê;
4. Giá tiền;
5. Số phát hành;
6. Khổ văn hoá phẩm tính bằng phân mét;
7. Số trang và tranh phụ bản;
8. Số thứ tự ở trong sổ của nhà xuất bản đã nói ở điều thứ 4.
Cách thức làm tờ khai phải theo như điều thứ 9.
Người làm xuất bản báo hay tạp chí, có thể nộp kèm với số cuối năm một tờ khai kể gồm cả những số đã nộp trong năm vừa qua, nhưng mỗi khi báo hay tạp chí mới ra đời thì khi nộp số đầu phải nộp tờ khai ngay. Mỗi khi báo hay tạp chí thay đổi gì trong hình thể (khổ, địa chỉ, nhà in, kỳ hạn, chủ nhiệm, quản lý v.v…), cũng phải khai ngay.
Điều thứ 12. - Những bản của nhà xuất bản nộp sẽ phân phát như sau này:
2 bản tàng trữ ở nhà Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc;
2 bản tàng trữ ở sở Lưu trữ công văn và Thư viện Trung Bộ;
2 bản tàng trữ ở sở Lưu trữ công văn và Thư viện Nam Bộ;
2 bản dùng trong việc trao đổi văn hoá với ngoại quốc, do Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc phụ trách.
Những văn hoá phẩm tái bản, những bản mỹ lệ, những đĩa hát, những phim chiếu bóng, chỉ tàng trữ tại sở Lưu chiểu văn hoá phẩm toàn quốc mà thôi.
 
Chương thứ năm
Hình phạt

 
Điều thứ 13. - Nếu nhà in, nhà sản xuất hay nhà xuất bản nào không nộp tác phẩm của mình, hoặc không nộp đủ số bản đã định trong điều thứ 4,8 và 10, sở Lưu chiểu văn hoá phẩm, sau khi đã viết thư bảo đảm đòi mà thấy vô hiệu, thì một tháng sau, có quyền mua số văn hoá phẩm không nộp hay nộp thiếu, phí tổn nhà in, nhà sản xuất hay nhà xuất bản phải chịu.
Sau khi mua và nhận rồi, sở Lưu chiểu văn hoá phẩm gửi đơn hàng cho các nhà in, nhà sản xuất hay nhà xuất bản để trả tiền. Nếu họ không trả thì giao cho toà án đòi theo pháp luật.
Luật lệ trên chỉ có giá trị trong một hạn 10 năm kể từ ngày phát hành văn hoá phẩm. Trong hạn đó, nếu có thư đòi, bằng cách bảo đảm, thì hạn mười năm sẽ bắt đầu từ ngày gửi thư bảo đảm. Nếu vì một lẽ gì mà việc đòi tiền các nhà in, nhà sản xuất hay nhà xuất bản không có kết quả, thì số tiền mua những văn hoá phẩm không nộp hay nộp thiếu sẽ do các cơ quan nói ở điều 12 chịu, tuỳ theo số bản đã nhận được.
Điều thứ 14. - Những người nào cố ý không nộp những văn hoá phẩm do mình in, sản xuất hay xuất bản thì phải phạt từ 100 đến 500 đồng. Nếu tái phạm thì phải phạt từ 500 đến 2.000 đồng. Ngoài số tiền phạt lại phải trả số tiền mua những bản không nộp hay nộp thiếu.
Ngoài ra, những bản văn hoá phẩm đem bán, phát không hay cho thuê trái phép có thể bị tịch thu.
Việc thi hành những hình phạt kể trên chỉ có giá trị trong một hạn 3 năm kể từ ngày tuyên bố bản án.
  
Chương thứ sáu
Những điều phụ tạp
 
Điều thứ 15.
- Luật lệ Lưu chiểu văn hoá phẩm không liên can gì đến các luật lệ khác về báo chí (kiểm duyệt, tuyên truyền).
Ngoài những bản nộp ở sở Lưu chiểu văn hoá phẩm, sách và báo chí vẫn phải theo luật lệ nộp Toà án, sở Kiểm duyệt, Tuyên truyền, ty Liêm phóng, v.v…
Điều thứ 16.
- Những người đứng khai, tác giả, nhà in, nhà sản xuất, nhà xuất bản hay những người kế quyền, có quyền đến sở Lưu chiểu văn hoá phẩm hỏi xem, xin chép lại những tờ khai đã nộp theo điều 9 và 11.
Điều thứ 17.
- Việc tổ chức các sở Lưu chiểu văn hoá phẩm đã thi hành trước sắc lệnh đều bãi bỏ.
Điều thứ 18.
- Những thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm đã thi hành trước sắc lệnh này đều bãi bỏ. Điều thứ 19.
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công chính và Giao thông và Bộ Quốc gia Giáo dục phụ trách thi hành sắc lệnh này.

                                                                                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày 31 tháng giêng năm 1946
                                                                                                                                                                                                                                                      Hồ Chí Minh 
                                                                                                                                                                                                                                                         Phó thự:
                                                                                                                                                                                                                                     Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục
                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                           Vũ Đình Hoè

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại218,013
  • Tổng lượt truy cập15,301,853
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây