global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

Thứ ba - 27/03/2018 09:29 1.458 0
ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO & DU LỊCH
CHI BỘ THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA
*
Số: 70- KH/CBTV
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Sơn La, ngày 05 tháng 3 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016
của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.


  Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 28.02.2018 của Đảng uỷ Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, Cấp uỷ Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 với các nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCII, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
          1.1 Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25.7.2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 27.10.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; chỉ đạo một số nội dung trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành văn hoá, thể thao và du lịch và của đơn vị Thư viện tỉnh Sơn La.
1.2 Tiếp tục triển khai có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung thực hiện thường xuyên, là hành động tự giác trong mọi lĩnh vực hoạt động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Thư viện tỉnh Sơn La.
1.3 Trong năm 2018 tiếp tục tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng, chi bộ, cơ quan Thư viện tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Sơn La lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ  XV của Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La.
2. Yêu cầu.
2.1 Cấp uỷ và đảng viên trong chi bộ phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị để xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với thực tế, đạt hiệu quả thiết thực.
2.2 Cấp uỷ chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên một cách chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, các phong trào của Đảng, của tổ chức Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên và nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU.
1. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên trong chương trình hoạt động công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị.
2. Cấp uỷ chi bộ, tổ chức Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên và Ban Giám đốc cơ quan tiến hành tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc sinh hoạt về chuyên đề “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’. Khi thực hiện phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị. Lãnh đạo chỉ đạo việc giải quyết, xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm, hạn chế (nếu có) trong cơ quan để củng cố, vun đắp niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
3. Cấp uỷ chi bộ chỉ đạo Ban Giám đốc thông qua chức năng của đơn vị để đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.
4. Nội dung đột phá để nhằm tạo ra sự chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Thực hiên nghiêm túc Quyết định số 319-QĐ-TU ngày 01.12.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển văn hoá đọc ở cơ sở để góp phần vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
5. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của cấp uỷ, Chi bộ.
- Đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ.
- Chỉ đạo, tổ chức cho các cá nhân cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan Thư viện tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 sát hợp, cụ thể, thiết thực.
6. Tiến hành sơ kết trong dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19.5.2018 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu đương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quy định số 101-QĐ/TW ngày 06.7.2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp;  Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 25 CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh Sơn La về nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, viên chức. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Cấp uỷ Chi bộ Thư viện tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch với Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La theo quy định.
2. Cấp uỷ Chi bộ Thư viện tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, các phòng chức năng, các tổ chức đoàn thể của đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
3. Cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị đăng ký với Cấp uỷ chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La thực hiện những công việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2018, theo mẫu đăng ký kèm theo (nội dung đột phá hay mô hình phải có tên gọi cụ thể, bằng những việc làm cụ thể sát hợp, dễ nhận biết, dễ kiểm tra đánh giá việc thực hiện), thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2018.
4. Các tổ chức Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên trong đơn vị tích cực tập trung chỉ đạo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua, động viên cổ vũ cán bộ đoàn viên tích cực hưởng ứng thực hiện.
Định kỳ 6 tháng và 01 năm cấp uỷ chi bộ thực hiện việc gửi báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La./.
 
Nơi nhận:                                                                                                      T/M CẤP UỶ CHI BỘ
- ĐU Sở VHTT&DL;                                                                                                   BÍ THƯ
- Lưu CB.
     
 
 
                                                                                                                           Nguyễn Quốc Vinh
 

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay3,466
  • Tháng hiện tại135,930
  • Tổng lượt truy cập14,825,561
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây