global html
 
dangkythechonsua
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

HƯỚNG DẪN thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp

Thứ tư - 09/10/2013 23:30 9.426 0
      TỈNH ỦY SƠN LA                                                                                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   *
          Số: 09-HD/TU                                                                                                                                   Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2012
 
HƯỚNG DẪN
thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012
của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp

 
          Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện như sau:
            I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành, của chính quyền các cấp.
           Tạo phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
           II - ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:
           1 - Cán bộ, đảng viên toàn tỉnh.
           2 - Cán bộ chủ chốt các cấp gồm:
          2.1 - Đối với cấp ủy và hệ thống tố chức đảng từ tỉnh đến cơ sở: Đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ trở lên; trưởng, phó các ban đảng và tương đương cấp huyện trở lên; trưởng, phó phòng của các ban đảng tỉnh ủy và các đơn vị tương đương trở lên.
           2.2 - Đối với hệ thống cơ quan chính quyền từ tỉnh đến cơ sở: Trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; trưởng, phó phòng, ban và tương đương cấp huyện trở lên;
           2.3 - Đối với lực lượng vũ trang: Lực lượng công an gồm đội trưởng, trưởng, phó phòng và tương đương trở lên; lực lượng quân đội gồm thủ trưởng, chính ủy (chính trị viên) các đơn vị, trưởng, phó các phòng, ban trở lên; lực lượng biên phòng gồm đội trưởng, đồn trưởng, đồn phó, chính trị viên, chính trị viên phó, trưởng, phó các phòng, ban chức năng và tương đương trở lên.
           2.4 - Đối với các đơn vị sự nghiệp: Thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị cấp cơ sở; trưởng, phó phòng trở lên đối với các đơn vị cấp huyện, tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học.
         2.5 - Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Chù lịch, phó chù tịch Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chỉnh trị - xã hội; trưởng và phó các phòng, ban chuyên môn cấp tỉnh; trưởng, phó các đoàn thể từ cấp xã trở lên.
           2.6 - Đối với doanh nghiệp: Chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành víên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, trưởng và phó các phòng chuyên môn của các doanh nghiệp.
              III - NỘI DUNG:
            1 - Đối với cán bộ, đảng viên: Căn cứ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư, hàng năm mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký việc tự giác gương mẫu thựe hiện với chi bộ, cơ quan, đơn vị, yêu cầu nội dung đăng ký phải cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.
            2 - Đối với cáa bộ chủ chốt các cấp: Căn cứ Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư, từng cá nhân đăng ký nội dung công việc tự giác gương mẫu thực hiện, yêu cầu nội dung làm gương phải toàn diện, tạo sức đột phá và có sức lan toả đối với cán bộ dưới quyền và quần chúng nhân dân.
             2.1 - Về tư tưởng chính trị.
             2.1.1 - Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sống.
             - Tin tưởng, trung thành, kiên định với đường lốí đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc vả chủ nghĩa xã hội.
             - Tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức cách mạng.
             - Thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin mới cho cán bộ, đảng viên.
             - Đi đầu, chủ động trong việc đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cơ quan, đơn vị,
            2.1.2 - Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
               - Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tường, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá thường xuyên.
              - Đi đầu, gương mẫu trong việc bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
              - Chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt, việc tốt để lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực.
               2.2 - Về đạo đức, lối sống, tác phong:
               2.2.1 - Thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngàv 01.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.
              2.2.2 - Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
             - Sử dụng xe công theo đúng Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07.5.2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước: Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30.9.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07.5.2007 của Thủ tướng Chính phủ.
              - Quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị hiệu quả, không để thất thoát lãng phí.
               - Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi tiêu tài chính công sai quy định, có lợi cho cá nhân.
               - Có thái độ kiên quyết chống các hành vi tham nhũng, phát hiện sớm để kịp thời ngăn chặn biểu hiện có thể dẫn đến tham nhũng.
             2.2.3 - Nêu gương về. đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.
             - Sống khiêm tốn, giản dị, gần gũi, chan hòa với quần chúng nhân dân.
             - Thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc (nếu có) ở cơ quan, đơn vị và cơ sở.
             - Đi đầu thực hiện văn hóa ứng xử; văn hóa giao thông; văn hóa công sở, gia đình và khu dân cư.
             2.2.4 - Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.
             2.3 - Về tự phê bình, phê bình:
             2.3.1 - Phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.
             - Tự kiểm điểm thường xuyên, nội dung, kiểm điểm liên hệ theo chức trách nhiêm vụ được giao, gắn với xem xét việc thực hiện các quy chế, quy định; việc giải quyết những vấn đề về tổ chức, cán bộ; về giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành, đơn vị, địa phương.
             - Phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc chân thành,
             2.3.2 - Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.
            2.3.3 - Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.
              2.4 - Về quan hệ với nhân dân:
             2.4.1 - Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.
             - Quan tâm, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị và nhân dân.
            - Sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ cấp dưới, trả lời phỏng vấn của báo chí về những vấn đề liên quan công việc được giao thực hiện.
             2.4.2 - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
           - Thực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15.6.2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
            - Đi đầu trong việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
            2.4.3 - Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.
            2.5 - Về trách nhiệm trong công tác:
           2.5.1 - Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác.
            - Tích cực, chủ động tự học tập để nâng cao năng lực lãnh đạo và nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện ứng dụng và chỉ đạo có hiệu quả việc ứng dụng tri thức khoa học, công nghệ vào lao động, sản xuất, công tác.
            - Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và địa phương.
             2.5.1 - Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm:
             - Khuyến khích việc nghiên cứu và áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công việc.
             - Đi đầu trong việc tìm tòi cách làm hay, sáng tạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
             - Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của cán bộ và nhân dân, những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực phụ trách kịp thời và đúng quy định.
            2.5.2 - Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua vả các tiêu cực khác.
              - Việc giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo công tâm, khách quan đúng quy định hiện hành.
             - Liên đới chịu trách nhiệm khi để các hiện tượng tiêu cực xảy ra tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.
            2.5.3 - Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ. bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”; công khai, bàn bạc dân chủ trước khi quyết định các vấn đề:
             -  Quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm, tuyển dụng và điều động cán bộ.
            - Việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí.
             - Việc thực hiện các chương trình, dự án... trên địa bàn.
             - Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật
            2.6 - Về ý thức tổ chức kỷ luật:
            2.6.1 - Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị:
             - Gương mẫu thực hiện nguyên, tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
             - Tích cực chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, các quy trình và quy định của cơ quan, đơn vị; quy ước, hương ước ở bản, tiểu khu, tổ dân phố.
             2.6.2 - Gương mẫu chấp hành nghị quỵết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị:
             - Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị; nghị quyết... của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
             - Thực hiện có nền nếp, thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt đảng cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.
              2.7 - Về đoàn kết nội bộ:
            2.7.1 - Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chât, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.
              2.7.2 - Chân thành. giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.
              2.7.3 - Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tồ quốc và các đoàn thể nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoản kết nội bộ và trong nhân dân.
              IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
             1 - Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn này và cụ thể hoá cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng nâm báo cáo kết quả thực hiện vói cấp ủy cấp trên.
             2 - Mỗí cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với cấp ủy, chi bộ nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ và giám sát việc thực hiện. Đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng bộ, đảng viên cuối năm. Thực hiện theo các bướ sau:
             * Bước 1: Cán bộ thuộc các đối tượng nêu trên tiến hành đăng ký nội dung tự giác đì đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
              - Lựa chọn đăng ký nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ được phân công (theo mẫu gửi kèm).
             - Thông báo công khai trước chi bộ và cơ quan, đơn vị hoặc bản, tiểu khu, tổ dân phố (chi bộ, cơ quan, đơn vị hoặc bản, tiểu khu, tổ dân phố tham gia ý kiến bổ sung) theo dõi giúp đỡ.
             * Bước 2: 6 tháng, 01 năm cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt báo cáo kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký trước chi bộ, cơ quan, đơn vị hoặc bản, tiểu khu, tổ dân phố để tham gia, đóng góp ý kiến.
              * Bước 3: Kết quả việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp được công bố công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dàn biết và làm theo, đồng thời là một trong các căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.
               3 - Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành đánh giá, sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác.
                4 - Ban Tổ chức Tính ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các ban đảng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Hướng dẫn này. định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy,/.
 
Nơi nhận:                                                                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                                                               PHÓ BÍ THƯ
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ phận chuyên trách CT 03 TW;
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy;
- Các đảng đoàn, BCS đảng;                                                                                       (Đã ký)
- Văn phòng và các ban đảng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                               
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Thành viên bộ phận giúp việc cấp tỉnh;                                                            Hoàng Văn Chất
- Bộ phận chyên trách giúp việc cấp ủy.
- Lưu.

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay1,827
  • Tháng hiện tại42,419
  • Tổng lượt truy cập15,342,852
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây