global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Chủ nhật - 02/03/2014 21:40 25.467 0
 ĐẢNG BỘ SỞ VH,TT&DL SƠN LA                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
        CHI BỘ THƯ VIỆN TỈNH  
                         *

          Số: 226-KH/CBTV                                                             Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2014


KẾ HOẠCH  
HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 
   
 
Căn cứ Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05-12-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
2. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, hàng tháng; gắn việc tiếp tục triển khai  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành và nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.
3. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và cán bộ viên chức toàn đơn vị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ:
1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm được thực hiện trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày đối với nhân dân, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.
2. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng, hướng phấn đấu học tập và làm theo, chú ý mối liên hệ với nhân dân, nói đi đôi với làm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy định về những điều Đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.
3. Các tổ chức đoàn thể xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN:
1. Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch:
Chi bộ Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2014.
Cấp ủy chi bộ, Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai nội dung Kế hoạch đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị.
Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2014.
Các cá nhân cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu và làm theo.
Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2014.
2. Tổ chức học tập thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt trong tổ chức Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại đơn vị.
Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu được Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ khối cơ quan tỉnh cung cấp, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, quần chúng, đảng viên trong đơn vị. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm đúng.
2.1. Chủ đề quý I năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, gắn với những quy định về những điều Đảng viên không được làm.
Thực hiện ôn lại Quy định Những điều đảng viên không được làm, yêu cầu đảng viên phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc.
Cá nhân và tập thể thảo luận, liên hệ với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị; rà soát, bổ sung nội dung đăng ký làm theo của từng cá nhân gắn với nội dung chuyên đề năm 2014.
2.2. Chủ đề quý II, quý III năm 2014: Học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) trong sinh hoạt chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; chỉ rõ những trường hợp học tập, làm theo kém hiệu quả, chưa đạt yêu cầu), thảo luận tìm biện pháp khắc phục những hạn chế của cá nhân.
Tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trọng tâm phần V tác phẩm Sửa đổi lối làm việc và tác phẩm Đạo đức cách mạng).
2.3. Chủ đề quý IV năm 2014: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo; Quần chúng tự kiểm điểm trước tập thể đơn vị những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo (gắn kết quả thực hiện với việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm).
Trong sinh hoạt định kỳ, cấp ủy chi bộ chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể thảo luận và bàn biện pháp khắc phục.
 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Ban Chi ủy chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc học tập; đưa nội dung kế hoạch vào các buổi sinh hoạt định kỳ thường xuyên chi bộ.
Ban Chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đơn vị Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai việc học tập, chủ trì việc triển khai kế hoạch cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện, sớm phát hiện những tồn tại để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp.
Cán bộ, đảng viên, quần chúng căn cứ Kế hoạch này để thực hiện việc đăng ký học tập, làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chính trị của đơn vị mình.
Chi ủy chi bộ Thư viện tỉnh giao cho Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Thư viện tỉnh Sơn La đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                       TM. CẤP ỦY CHI BỘ
- Đảng ủy Sở VHTTDL;                                                                                                           BÍ THƯ
- Lưu CBTV + BCĐ


                                                                                                                                            Nguyễn Quốc Vinh
 
 
 
 

Tác giả bài viết: H.D sưu tầm

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay5,106
  • Tháng hiện tại137,570
  • Tổng lượt truy cập14,827,201
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây