global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

Báo cáo sơ kết hai năm Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ tư - 09/10/2013 22:06 10.637 0
ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HÓA, TT&DL
     CHI BỘ THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA
          Số: 158-BC/CB
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
Sơn La, ngày 04 tháng 02 năm 2013
  BÁO CÁO SƠ KT 2 NĂM
Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
I. TÌNH HÌNH THỰC HỆN CHỈ THỊ 03-CT/TVV CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI ĐƠN VỊ TRONG 02 NĂM QUA:
 1. Đặc điểm tình hình:
Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La hiện có 15 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị. Các tổ chức đoàn thể của đơn vị có: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên CSHCM.
Đơn vị Thư viện tỉnh có 5 phòng chức năng; Tổng số 22 cán bộ; Trong đó:
- Về trình độ đại học: 18 người.
- Trình độ cao đẳng: 02 người.
- Trình độ trung cấp: 02 người.
- Trình độ lý luận chính trị: 01 cử nhân chính trị; 01 cao cấp lý luận chính trị; 02 trung cấp.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Chi bộ Thư viện tỉnh có những thuận lợi và khó khăn sau:
a. Thuận li:
Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở VH,TT&DL tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị và sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị.
Chi bộ luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của Đảng ủy Sở VH,TT&DL trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
Việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị (khóa XI) phát động được cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị Thư viện tỉnh đồng lòng hưởng ứng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong mọi lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị;
Việc tổ chức tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sự chỉ đạo thống nhất từ chi bộ đến các đoàn thể, chính quyền và toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị.
b. Khó khăn:
50% đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị tuổi đời, tuổi nghề, tuổi đảng đều còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong công tác, sinh hoạt; Thu nhập kinh tế trong cuộc sống chủ yếu là dựa vào tiền lương; Mặt khác những tác động khó khăn về giá cả của thị trường trong đời sống sinh hoạt và các tiêu cực ngoài xã hội có ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và viên chức.
Cán bộ tham gia cấp ủy chi bộ và các thành viên trong Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đơn vị là các cán bộ kiêm nhiệm công tác đảng nên thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế.
 1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:
Chi bộ đã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, Ban chỉ đạo Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Thư viện tỉnh có 5 đồng chí (Bí thư chi bộ Thư viện tỉnh, Phó giám đốc đơn vị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn TNCSHCM, Chi ủy viên chi bộ Thư viện tỉnh).
Cấp ủy Chi bộ đã ban hành Quy chế Hoạt động của Ban chỉ đạo Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo hoạt động dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ, có nhiệm vụ tổ chức, theo dõi tổng hợp tiến độ, kết quả công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị Thư viện tỉnh.
Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành VH, TT&DL.
Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị xây dựng kế hoạch tự phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có đánh giá, nhận xét sửa đổi và xây dựng kế hoạch bổ sung theo từng nội dung chuyên đề cuối năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả hoàn thành các công việc đã đăng ký đối với từng cá nhân đảng viên, quần chúng.
 1. Kết quả công tác tuyên truyền thực hiện triển khai các nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chi bộ phổ biến quán triệt và triển khai tại chi bộ Hướng dẫn số 05 - HD/ĐUVHTTDL của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; Bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên quần chúng trong đơn vị và gắn với việc tổng kết đánh giá công tác của cán bộ, đảng viên năm 2011, 2012.
Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở Văn hóa, TT&DL về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đơn vị nghe giới thiệu tác phẩm “Đường Cách Mệnh” và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung nghiên cứu học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào nghị quyết hàng tháng của chi bộ, trở thành một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Nhiều bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thực hành tiết kiệm, giáo dục lề lối, tác phong công việc, đạo đức lối sống… được đơn vị, các phòng chức năng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; Qua đó đã xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng để thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã phát huy được vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt từ phó trưởng phòng trở lên trong việc nêu cao tính tiên phong, gương mẫu đi đầu để cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị học tập, noi theo trên tất cả các mặt như: Ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công đảm nhiệm; ý thức phục vụ nhân dân; phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác... Công tác tuyên truyền đã được thực hiện rộng khắp trong toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng và các tổ chức đoàn thể. Tạo thành phong trào học tập, thi đua và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên, liên tục gắn liền với công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị.
Kết quả 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đã được học tập, quán triệt các nội dung của “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đúng theo thời gian và các nội dung quy định. Nội dung làm theo về “Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, là đạo đức, là văn minh” năm 2012; Trong 2 năm (2011, 2012) thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ Thư viện tỉnh Sơn La đã tổ chức được 8 cuộc tuyên truyền, giới thiệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các chủ đề: “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”; “ Vầng dương tỏa rạng niềm tin”; “Xây gốc bền chặt”; “Hồ Chí Minh - ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”; “Hồ Chí Minh - người mang lại ánh sáng”; “Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức”; “Nhân cách Hồ Chí Minh”; “Hồ Chí Minh vĩ đại một con người”...
100% cán bộ đảng viên, quần chúng, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đã ký kết và thực hiện tốt giao ước thi đua thực hiện các nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề cụ thể, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức được cấp ủy chi bộ coi như một tiêu chí để đánh giá, biểu dương, khen thưởng hằng năm.
Trong công tác đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên và viên chức hàng năm đã căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch và bản đăng ký của từng cá nhân. Việc đánh giá, nhận xét được thực hiện công khai, dân chủ tại chi bộ, trong đơn vị và trong các tổ chức đoàn thể.
Trong 2 năm (2011, 2012), cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị đã thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; Phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.
Trong 2 năm qua, cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCSHCM đơn vị làm tốt công tác giáo dục đạo đức lối sống với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhất là đối với thế hệ trẻ nhằm hướng thế hệ trẻ vào các hoạt động có ích, tập trung học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận.
Do làm tốt công tác tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên quần chúng tạo ra sự đồng thuận ở hầu hết các lĩnh vực, nội dung, công việc của đơn vị, kết quả:
- Đã sửa đổi lề lối làm việc: Ban hành Quy chế Văn hóa công sở; Quy chế Không uống rượu, bia trong giờ làm việc; Các cuộc sinh hoạt, giao ban, họp được tổ chức đúng giờ, ngắn gọn, chất lượng.
- Đã cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký thẻ bạn đọc thư viện; Công tác phục vụ bạn đọc; Đơn giản hóa các trình tự thủ tục hành chính; Cải cách công tác quản lý điều hành hoạt động trong đơn vị; Xây dựng kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự của đơn vị...
- Đã thực hiện tốt tiết kiệm điện nước, sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm, kinh phí.
- Thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn: Năm 2011, 2012, 100% các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho đơn vị đều thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra; Chi bộ được đảng bộ cấp trên công nhận: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ năm 2011, 2012; Đơn vị được công nhận đơn vị không có ma túy; Cơ quan văn hóa...
- 100% Đảng viên của Chi bộ được xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, viên chức của đơn vị hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Cán bộ, đảng viên, quần chúng đơn vị thường xuyên tích cực tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công việc.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Kết quả đạt được:
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cấp ủy chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả tốt trong đơn vị góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể ngày càng lớn mạnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện, hầu hết cán bộ, đảng viên quần chúng đều có nhận thức đây là việc làm thiết thực, tạo ra môi trường, hiệu quả làm việc ngày càng tốt hơn trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.
Sau mỗi đợt nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về đạo đức, tấm gương Hồ Chí Minh đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị nhận thức rõ hơn, sâu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của đơn vị, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, quần chúng nhất là tính tiên phong, gương mẫu, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cán bộ đảng viên và người đứng đầu trong đơn vị.
Tạo ra sự chuyển biến rõ nét nhất trong việc: Tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên quần chúng của đơn vị; Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác quản lý điều hành; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ hiện nay.
* Nguyên nhân kết quả đạt được:
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức được ý nghĩa của việc làm theo, từ đó đã có các việc làm cụ thể gắn với các hoạt động chuyên môn cũng như nhiệm vụ trau dồi tư tưởng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn của mỗi cá nhân.
 1. Những hạn chế, khuyết điểm:
Ban chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị chưa tổ chức được nhiều cuộc thảo luận chuyên đề về học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
Một số nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị còn dàn trải, chung chung chưa đi sâu vào các việc cụ thể, không tập trung vào những vấn đề, những việc thực sự bức thiết hay những việc mà bản thân còn hạn chế cần phải khắc phục, đề ra nhiều nội dung nhưng kết quả đạt được chưa nhiều, chưa thực sự hiệu quả.
* Nguyên nhân:
Tình hình khó khăn về kinh tế - xã hội đã có những tác động, ảnh hưởng đến tâm lý, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
Cấp ủy chi bộ do bận nhiều công việc, do đó cũng đã hạn chế, ảnh hưởng đến sự đôn đốc, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong đơn vị.
Một số cán bộ, quần chúng còn chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Công tác thi đua khen thưởng chưa thực sự được chú trọng.
 1. Bài học kinh nghiệm:
Cấp ủy chi bộ, người đứng đầu nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích yêu cầu và nội dung Chỉ thị; Đã nâng cao trách nhiệm và quyết tâm của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể và các phòng chức năng.
Cấp ủy chi bộ đã bám sát định hướng, hướng dẫn của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Sơn La; Đã chủ động, sáng tạo trong cách làm như chọn vấn đề, chọn công việc tập trung chỉ đạo.
Cấp ủy chi bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị;
Cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ thành công việc thường xuyên, quan trọng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức để đánh giá cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
Thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra thông qua việc sinh hoạt giao ban, sơ kết, tổng kết.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013:
 1. Phương hướng chung:
Tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy chi bộ, đảng viên, viên chức Thư viện tỉnh Sơn La. Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về nhận thức, ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Khối.
Phát huy những kết quả, khắc phục các thời gian hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết hợp giữa việc học tập và nâng cao nhận thức; Giữa xây và chống; giữa động viên khuyến khích với đôn đốc kiểm tra trong toàn chi bộ và cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng.
 1. Nội dung công tác trọng tâm năm 2013:
2.1. Tiếp tục tổ chc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.
- Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, và quần chúng. Phối hợp với lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong các hoạt động tập thể, các chương trình phối hợp.
- Tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan.
- Xây dựng kế hoạch nội dung học tập gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, từng phòng ban trong đơn vị.
2.2 Tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng chủ động lồng ghép các tiêu chí cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này vào đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên hàng năm cho phù hợp, thiết thực, thúc đẩy tính tự giác học tập, làm theo.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại trên cơ sở các nội dung: Xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái vì cộng đồng. Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm; Xây dựng ý thức tiết kiệm, tiêu dùng đúng khả năng, thực hiện. Chống tham nhũng, lãng phí, xa hoa; Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, thực chất, làm gì cũng phải học, học suốt đời; Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, tự tin. Chống tiêu cực, bệnh thành tích trong công tác tụt hậu về trình độ, kiến thức và nhận thức xã hội; Xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, kỷ luật, chất lượng cao. Chống chây lười, thụ động, ỷ lại, thiếu sáng tạo, vô kỷ luật; Xây dựng ý thức công dân, ý thức cộng đồng, ứng xử văn hóa, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Chống tự do, tùy tiện, hành vi thiếu văn hóa, coi thường kỷ cương pháp luật.
 1. . Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên.
-  Cấp ủy chi bộ, tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động cụ thể trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
- Có kế hoạch để đưa vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên các nội dung cụ thể, trọng tâm nhằm chỉnh đốn tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.
2.4. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ, Đảng viên.
- Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Kế hoạch số 55-KH/TƯ ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 19/9/2012 về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012; Hướng dẫn số 10-HD/TƯ ngày 19/9/2012 về đưa nội dung học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các cuộc sinh hoạt trong chi bộ; Hướng dẫn số 11-HD/TU ngày 19/9/2012 về tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 12-HD/TƯ ngày 19/9/2012 về quy trình xây dựng chuẩn mực và thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh.
- Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, là tấm gương tiêu biểu cho quần chúng noi theo.
- Nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Có tinh thần trách nhiệm cao với bản thân, gia đình và cộng đồng; giao tiếp, ứng xử có văn hóa; Khiêm tốn học hỏi; quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể; không xa hoa, lãng phí; Sử dụng tài sản, kinh phí của tập thể và của bản thân một cách tiết kiệm, hiệu quả.
- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, lười biếng, nói không đi đồi với làm, nói nhiều làm ít. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, không chạy theo thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
2.5. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.
- Lồng ghép công tác tuyên truyên, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các dịp hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2013 như: 03/2, 26/3, 30/4, 19/5, 19/8, 02/9 và các hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị.
- Tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hoạt động của các phòng, ban trong đơn vị.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu tấm gương của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, lao động, và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ.
- Nắm bắt sát tình hình tư tưởng chính trị, ý thức, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên và quần chúng, kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
2.6 Thực hiện tốt công tác kim tra định kỳ, sơ kết, tng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh.
Cấp ủy chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoặc kiểm tra lồng ghép trong các cuộc giao ban, sơ kết, tổng kết về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Có các hình thức biểu dương, động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
III. KIẾN NGHỊ:
Đề nghị Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La rút kinh nghiệm trong quá trình hướng dẫn chỉ đạo các Chi bộ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một số vấn đề, nội dung cần phải có văn bản cụ thể hóa để các Chi bộ không lúng túng trong tổ chức thực hiện. Một số văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên cần kịp thời, đúng thời gian.
Trên đây là Báo cáo sơ kết 02 năm và phương hướng triển khai năm 2013 việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La. /.
 
  Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở VH,TT&DL;                                                           TM. CHI BỘ
- Lưu chi bộ.  
                                                                                    BÍ THƯ
                                                                                                            (Đã ký)
                      
                                                                                                  Nguyễn Quốc Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập45
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại218,013
 • Tổng lượt truy cập15,301,840
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây