global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

Báo cáo kết quả Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La năm 2017

Thứ ba - 27/03/2018 09:26 28.239 0
ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HÓA,TT&DL
CHI BỘ THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA
*
Số 63/BC-CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 

Sơn La, ngày 24 tháng 01 năm 2018
                                                                                               
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
của Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La năm 2017

 
 
 
 
            I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI ĐƠN VỊ TRONG NĂM 2017:
Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La hiện nay có 18 đảng viên; 07 quần chúng ưu tú cảm tình đảng. Các tổ chức đoàn thể quần chúng của đơn vị gồm có: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên CSHCM. Bộ máy tổ chức của đơn vị Thư viện tỉnh có: Ban Giám đốc và 5 phòng chức năng với tổng số 31 cán bộ, viên chức, người lao động.
          Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017 Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị và sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị như sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của Đảng ủy Sở VH,TT&DL trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
          Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị (Khóa XI) phát động đã trở thành nề nếp, được cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đồng lòng hưởng ứng, trở thành những cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong mọi lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị. Việc tổ chức thực hiện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy chi bộ đến các đoàn thể, chính quyền và toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị.
           II. KẾT QUẢ:
          2. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:
          Chi bộ thường xuyên củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thành viên Ban chỉ đạo gồm 5 đồng chí (Bí thư Chi bộ Thư viện tỉnh, Phó giám đốc đơn vị, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Chi đoàn TNCSHCM, Phó bí thư chi bộ). Ban chỉ đạo Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoạt động dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức, theo dõi tổng hợp tiến độ, kết quả công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị.
          Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hằng năm tổ chức thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đánh giá, nhận xét và sửa đổi kế hoạch bổ sung theo từng chuyên đề, cuối năm tổng kết, đánh giá kết quả hoàn thành các công việc đã đăng ký đối với từng cá nhân đảng viên, quần chúng.
          3. Kết quả công tác tuyên truyền thực hiện triển khai các nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          Chi bộ tiếp tục quán triệt và triển khai tại chi bộ Kế hoạch của Đảng ủy Sở Văn hóa, TT&DL về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổng kết, đánh giá công tác của cán bộ, đảng viên năm 2017.
           Kết quả: 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đã được học tập về Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng nội dung công việc cụ thể của cá nhân.
          Năm 2017, thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, Thư viện tỉnh Sơn La đã tổ chức được các cuộc tuyên truyền giới thiệu trên Đài Truyền hình tỉnh, biên soạn các tài liệu Thông tin khoa học chuyên đề, tổ chức các cuộc triển lãm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ mãi mãi sáng soi”; “Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII – Động lực cho thời kỳ mới”; “Cách mạng Tháng Mười Nga : Những giá trị xuyên thời đại”.   Giới thiệu sách: “Hồ Chí Minh –  hành trình 79 mùa xuân”; “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia”; “Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức”; “Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”; “Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Quê hương gia quyến Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Kể chuyện xây lăng Bác Hồ và công tác bảo vệ, giữ gìn thi hài Bác”...
Năm 2017, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thực hiện các nội dung việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được cấp ủy chi bộ coi như một tiêu chí đánh giá phân loại chất lượng cán bộ viên chức hằng năm.
          Trong năm, tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị đã không ngừng phát huy và nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chọn một số nội dung chuyên môn cần đột phá, xây dựng kế hoạch để thực hiện; trách nhiệm đầu tàu gương mẫu với công việc, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Cụ thể: Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách báo; Đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc, tổ chức, hướng dẫn phong trào đọc sách trong và ngoài thư viện; Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và phát triển các chi nhánh, trạm điểm sách; Công tác quản lý kho tàng, vốn sách báo trên hệ thống phần mềm....
           Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nên đã tạo ra sự đồng thuận ở hầu hết các lĩnh vực của đơn vị. Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc như: Quy chế không uống rượu bia trong giờ làm việc; Quy chế tổ chức sinh hoạt đơn vị, các cuộc sinh hoạt giao ban được tổ chức đúng giờ, ngắn gọn, chất lượng ... ; Cải cách thủ tục hành chính trong công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ, luân chuyển sách báo, công tác quản lý điều hành hoạt động của đơn vị, luân chuyển cán bộ, xây dựng kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự của đơn vị... Đã thực hiện tốt việc tiết kiệm điện nước, sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm, kinh phí.
          100% đảng viên của chi bộ được xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 100% cán bộ, viên chức của đơn vị hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Kết quả đạt được:
          Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan ngày càng lớn mạnh.
          Trong quá trình triển khai thực hiện hầu hết cán bộ, đảng viên quần chúng đều nhận thức đây là việc làm thiết thực, tạo môi trường hiệu quả làm việc ngày càng tốt hơn.
          Sau mỗi đợt nghiên cứu học tập, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu rộng hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhất là tính tiên phong gương mẫu, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.
          Tạo ra sự chuyển biến rõ nét nhất là trong việc: Tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên quần chúng của đơn vị; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ hiện tại.
* Nguyên nhân kết quả đạt được:
          Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đồng thời đã giúp cho mỗi cán bộ trong đơn vị nhận thức được ý nghĩa của việc làm theo, từ đó đã có các việc làm cụ thể gắn với các hoạt động chuyên môn cũng như nhiệm vụ trau dồi tư tưởng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn của mỗi cá nhân.
          2. Những hạn chế, khuyết điểm:
          Ban chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị chưa tổ chức được nhiều cuộc thảo luận chuyên đề về học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
          Một số nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị còn dàn trải, chung chung chưa đi sâu vào các việc cụ thể, những công việc thực sự bức thiết hay những việc mà bản thân còn hạn chế cần phải khắc phục.
          * Nguyên nhân:
          Cấp ủy chi bộ có những hạn chế về thời gian đầu tư, đôn đốc, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong đơn vị.
          Một số cán bộ, quần chúng còn chưa nhận thức sâu sắc đầy đủ nội dung Chỉ thị.
          Công tác tuyên dương khen thưởng chưa được chú trọng.
          3. Bài học kinh nghiệm:
          Cấp ủy chi bộ, người đứng đầu có nhận thức đầy đủ về nội dung của Chỉ
thị 05 của Bộ Chính trị để từ đó nâng cao trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị và các phòng chức năng.
          Cấp ủy chi bộ đã bám sát Kế hoạch của Đảng ủy Sở Văn hóa, TT&DL; đã chủ động sáng tạo trong điều kiện của đơn vị, chọn vấn đề, chọn công việc để tập trung chỉ đạo.
          Cấp ủy chi bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
          Cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ thành công việc thường xuyên, quan trọng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức để đánh giá cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
          Thường xuyên giám sát, đôn đốc kiểm tra thông qua việc sinh hoạt giao ban, sơ kết, tổng kết.
            III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018:
          1. Phương hướng chung:
          Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ trong đơn vị, trước hết là của người đứng đầu đơn vị.
          Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XIV đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ khối.
          Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị.
          Nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp giữa việc học tập và nâng cao nhận thức; giữa xây và chống, giữa động viên khuyến khích với đôn đốc kiểm tra trong toàn chi bộ và cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.
          Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng.
          2. Nội dung công tác trọng tâm năm 2018:
          - Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tiếp tục tuyên truyền về nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng và bạn đọc của thư viện. Phối hợp lồng ghép tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ trong các hoạt động chuyên môn, các hoạt động phối hợp.Tiếp tục nghiên cứu học tập học tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan; Xây dựng kế hoạch năm 2018 với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, từng phòng chức năng trong đơn vị.
          - Tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng chủ động lồng ghép các tiêu chí cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nội dung cụ thể đã đăng ký hằng năm, đưa nội dung này vào đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, quần chúng và các tổ chức đoàn thể. Cụ thể: Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, xa hoa; xây dựng thái độ học tập đúng đắn, thực chất, học suốt đời. Xây dựng tinh thần lao động, sáng tạo cần cù, chất lượng cao, chống chây lười ỷ lại, vô kỷ luật. Xây dựng ý thức công dân, ý thức cộng đồng, ứng xử văn hóa. Cấp ủy chi bộ, tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động cụ thể trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
-  Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên: Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 319-QĐ-TU ngày 01.12.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức, trách, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện Quy định 101 – QĐ/TW ngày 06.7.2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 25/CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh Sơn La về nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
  Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện qua  những việc làm cụ thể, thiết thực, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, là tấm gương tiêu biểu cho quần chúng noi theo. Nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, lười biếng, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, mỗi cán bộ, đảng viên quần chúng phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, không chạy theo thành tích, không che giấu khuyết điểm, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
          - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước vào các hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị. Có các hình thức biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích  xuất sắc.
          Trên đây là Báo cáo kết quả Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở VH,TT&DL;
- Lưu chi bộ TV.
TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Nguyễn Quốc Vinh

Tác giả bài viết: H.D

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH VỚI: CHỦ ĐỀ SÁCH CHO TÔI CHO BẠN, HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay3,277
  • Tháng hiện tại135,741
  • Tổng lượt truy cập14,825,372
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây