global html

unnamed (1)

CHONCUOICUNG

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc

Chủ nhật - 04/05/2014 20:54 1.242 0

ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH SƠN LA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2014/QĐ-UBND                             Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

 Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc
 theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang
uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 30/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 79/TTr-SNV ngày 21 tháng  3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về việc xử lý vi phạm uống rượu, bia, chất có nồng độ cồn trước và trong giờ làm việc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008; viên chức theo quy định tại Điều 2, Luật viên chức năm 2010; lao động hợp đồng theo Nghị định 68/200/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; người làm việc theo chế độ hợp đồng; người làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (gọi tắt là Doanh nghiệp Nhà nước); cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang công tác trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Các hành vi vi phạm bị xử lý.
Uống rượu, bia, chất có nồng độ cồn: trước giờ làm việc; trong giờ làm việc; trong các bữa ăn trưa của ngày làm việc (kể cả tổ chức hội nghị, tiếp khách, sơ kết, tổng kết); say rượu nơi công cộng.

Điều 4. Nguyên tắc xử lý vi phạm
1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng quy định.
2. Số lần vi phạm được tính để xử lý trong từng năm công tác, không tính cộng dồn giữa các năm.
3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hiện vi phạm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
4. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trong quá trình xử lý kỷ luật.

Điều 5. Xử lý vi phạm
1. Các đối tượng nêu tại Điều 2 có một trong các hành vi vi phạm, quy định tại Điều 3, quyết định này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý như sau:
a) Vi phạm lần đầu trong năm: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có văn bản nhắc nhở, phê bình trước tập thể cơ quan, đơn vị. Trường hợp người đứng đầu vi phạm, người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp có văn bản nhắc nhở, phê bình trước tập thể cơ quan, đơn vị.
b) Vi phạm lần thứ 2 trong năm: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm, phê bình trước tập thể cơ quan, đơn vị và không xem xét bình chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm. Trường hợp người đứng đầu vi phạm, người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp tổ chức kiểm điểm, phê bình.
c) Vi phạm lần thứ 3 trở lên trong năm: tùy theo tính chất mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
d. Vi phạm lần đầu hoặc lần thứ 2 trong năm mà để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đơn vị thì xử lý vi phạm như Điểm c, Khoản 1, Điều 5, quyết định này.
2. Cơ quan, đơn vị có người vi phạm quy định tại Điều 3, quyết định này: tùy theo mức độ vi phạm của cá nhân; tập thể cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách lĩnh vực công tác có cá nhân vi phạm sẽ bị cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp trên xử lý như sau:
a) Vi phạm Điểm a, b, Khoản 1, Điều 5, quyết định này thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trực tiếp quản lý có văn bản nhắc nhở, phê bình.
b) Vi phạm Điểm c, d, Khoản 1, Điều 5, quyết định này thì không được xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm. Nếu cơ quan, đơn vị nêu trên là đơn vị trực thuộc cơ quan khác thì người đứng đầu cơ quan khác (cơ quan cấp trên trực tiếp), cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách cơ quan trên không được xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm.
3. Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3, quyết định này mà không xử lý vi phạm hoặc không báo cáo cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp để xử lý vi phạm. Khi phát hiện ra thì người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu phụ trách lĩnh vực công tác có trường hợp vi phạm sẽ bị cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp kiểm điểm, phê bình trước tập thể cơ quan, đơn vị đó và không xem xét bình chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm hoặc bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
4. Cán bộ, chiến sĩ công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang nếu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3, quyết định này, ngoài việc xem xét xử lý theo quy định tại Điều 5, quyết định này, còn phải căn cứ vào các quy định quản lý của lực lượng mình và các văn bản pháp luật có liên quan để xử lý kỷ luật.
5. Đối tượng quy định tại Điều 2, quyết định này là đảng viên nếu vi phạm thì ngoài việc xử lý vi phạm theo quyết định này, phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1.Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang:
a) Triển khai, quán triệt quyết định này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức kiểm tra nội bộ thường xuyên thực hiện quyết định này.
b) Định kỳ 6 tháng (vào ngày 30 tháng 6); cuối năm (vào ngày 15 tháng 12) báo cáo tình hình thực hiện với cơ quan quản lý trực tiếp.
- Các cơ quan khối đảng, đoàn thể; các lực lượng vũ trang có trách nhiệm tổng hợp gửi báo cáo cáo về Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy.
- Các cơ quan, đơn vị khối nhà nước thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của Nhà nước theo hệ thống ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, gửi báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
2. Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của Nhà nước theo hệ thống ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện tốt quyết định này; nếu để cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 3, quyết định này, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ:
a) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra việc thực hiện quyết định này.
b) Chỉ đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tổng hợp, theo rõi cá nhân, tập thể vi phạm để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng.
c) Lập dự toán kinh phí cho công tác kiểm tra gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
4. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thành phố: ngoài trách nhiệm nêu tại Khoản 1, Điều 6, quyết định này, Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thành lập đoàn kiểm tra; quyết định kinh phí hoạt động hàng năm.
5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung quyết định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh được biết, thực hiện, đồng thời để nhân dân hưởng ứng và tham gia giám sát.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Thường trực tỉnh ủy;                                                                                                  Chủ tịch
- Thường trực HĐND;                                                                           
- Thường trực UBND tỉnh;                                                                                  Cầm Ngọc Minh 
- Cục kiểm tra VBQPPL;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 8;
- Lưu: VT, NC…

Nguồn tin: H.D sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2020
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay3,806
  • Tháng hiện tại150,794
  • Tổng lượt truy cập9,638,291
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây