global html

unnamed (1)

CHONCUOICUNG

KẾ HOẠCH Phòng, chống mại dâm và thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014

Thứ hai - 03/03/2014 21:59 1.198 0
    UBND TỈNH SƠN LA                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          VÀ DU LỊCH

 Số: 193 /KH-VHTTDL                                                                     Sơn La, ngày  20 tháng 2 năm 2014

KẾ HOẠCH
Phòng, chống mại dâm và thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014
 
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Sơn La về Phòng, chống mại dâm năm 2014;
Kế hoạch số 07/KH ngày 12 tháng 2 năm 2014 của Ban chỉ đạo 2968 - UBND tỉnh Sơn La thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Phòng, chống mại dâm và thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống mại dâm và Luật phòng, chống tội phạm mua bán người; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho người dân về các chính sách phòng, chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là phòng, chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục góp phần bảo vệ danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm, tội phạm mua bán người đối với đời sống xã hội.
Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, phối họp giữa các cơ quan, ban ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm và thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp quần chúng nhân dân các dân tộc, nhất là ở xã, phường, tổ, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Huy động ngày càng nhiều hơn sự tham gia của cá nhân, gia đình và toàn xã hội vào các hoạt động phòng, chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người.
2. Yêu cầu:
Các hoạt động tuyên truyền luôn được chú trọng đổi mới phương pháp sát thực với cơ sở, thực hiện tốt phương châm: đưa thông tin về cơ sở.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:
1. Nội dung:


Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, về tác hại và các biện pháp phòng, chống mại dâm; Luật phòng, chống tội phạm mua bán người thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của hệ thống thiết chế văn hoá các cấp góp phần thay đổi hành vi lối sống cá nhân, gia đình, cộng đồng để tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người.
Tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và quan điểm đổi mới trong công tác phòng, chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người; nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh; phòng, ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục; gương người tốt, việc tốt và những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống mại dâm và thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người.

2. Hình thức:
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng qua hệ thống loa phát thanh của xã, phường; cổ động mặt đường bằng xe Văn hóa - Thông tin ở nơi công cộng, các cụm dân cư đông người, các trục đường giao thông và các đầu mối giao thông. Sáng tác mẫu tranh cổ động gửi cơ sở; Căng treo băng rôn khẩu hiệu; phóng tác pa nô.
Tổ chức chương trình thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động, giao lưu văn nghệ, tổ chức hội thi về chủ đề phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS. Gắn việc tuyên truyền về phòng chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người với việc thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình – Sở VHTT&DL:

Tham mưu xây dụng Kế hoạch Phòng, chống mại dâm và thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014 của ngành.
Tổng hợp, xây dựng báo cáo 6 tháng, năm của ngành.
2. Thanh tra Sở và phòng Nghiệp vụ Du lịch:
Phối hợp với các ban, ngành liên quan quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành trong việc thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi lưu hành các văn hóa phẩm đồi trụy hoặc lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm; mở các lớp tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm, các ấn phẩm văn hóa độc hại.
Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm túc quy định về việc kê khai và báo cáo thông tin về khách lưu trú.
 
3.Trung tâm Văn hóa tỉnh:

Sáng tác và lựa chọn mẫu tranh cổ động gửi cơ sở.
Phóng tác tranh cổ động tại cụm cố định của Trung tâm.
Chỉ đạo các đội TTLĐ lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người tại các buổi phục vụ tuyên truyền ở cơ sở; Tổ chức tuyên truyền cổ động bằng xe Văn hóa - Thông tin về phòng, chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người tại các cụm dân cư đông người, các trục đường giao thông quan trọng.
Phối hợp với ngành chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi về chủ đề phòng, chống mại dâm, gắn với tuyên truyền về phòng, chống mại dâm.
 4. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh:
Chỉ đạo các đội chiếu bóng lưu động tuyên truyền trước mỗi buổi chiếu phim tại cơ sở.
 5. Thư viện tỉnh:
Khai thác tư liệu, biên tập và phát hành Thông tin khoa học chuyên đề về phòng, chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người.
Tổ chức giới thiệu sách báo chuyên đề về công tác phòng, chống mại dâm đến độc giả.

6. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố:
Cắt dán, căng treo băng rôn khẩu hiệu vượt đường.
Phóng tác pa nô tranh cổ động.
Tuyên truyền cổ động bằng xe Văn hóa - Thông tin ở nơi công cộng, cụm dân cư đông người, các trục đường giao thông chính.
Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức các hoạt động: mít tinh, ra quân, tuyên truyền cổ động, biểu diễn văn nghệ tuyên truyền phòng, chống mại dâm; thực hiện tốt công tác quản lý thiết chế văn hoá cơ sở; thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch... tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người; không để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động phạm tội.
7. Các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL:
Tăng cường tuyên truyền trong cán bộ công chức, nghệ sỹ, diễn viên, học sinh về phòng, chống mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người.
IV. KINH PHÍ:
Thực hiện theo Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán, thu chi ngân sách năm 2014 cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống mại dâm và thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông qua Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình, để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Nơi  nhận:                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC
- TT UBND tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc sở;
- Phòng VH&TT, T.tâm VH-TT các huyện, T.P; 
-  Lưu VT, NSVHGĐ (36b).                                                                                             Nguyễn Huy Hoàng

 

Tác giả bài viết: H.D sưu tầm

Nguồn tin: Thư viện tỉnh Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2020
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay5,885
  • Tháng hiện tại8,554
  • Tổng lượt truy cập9,656,144
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây