global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
71dd9b48ff8928e726d4d21a5af243f3
 

Sách xuất bản phẩm

Chủ nhật - 25/05/2014 23:49 1.849 0


 
Thông tin nhan đề:        50 năm hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam
Xuất bản, phát hành:      H. : Sự thật, 1982
Mô tả vật lý:                      318tr. ; 19cm
Tóm tắt/chú giải:        Đảng cộng sản Việt Nam ra đời; quá trình lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất...
Từ khóa :                         1. Đảng cộng sản. 2. Địa chí. 3. Lịch sử. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại:                        ĐC.21:93 N114M


 
 
Thông tin nhan đề:             Bác Hồ với Sơn la
Xuất bản, phát hành:          Sơn La: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, 1986
Mô tả vật lý:                           207tr.: Nhiều ảnh; 19cm
Tóm tắt/chú giải:             Gồm những bức thư, bức điện, những bài nói, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn la
Từ khóa:                               1. Địa chí. 2. Hồ Chủ tịch. 3. Sơn La.
Phân loại:                             ĐC.12 B101H


 
Thông tin nhan đề:             Bài nói của Hồ Chủ tịch tại hội nghị cán bộ miền núi
Xuất bản, phát hành:          [H.]: [Sự thật], 1963
Mô tả vật lý:                           32tr.: Nhiều ảnh; 13cm
Tóm tắt/chú giải:                  Bài nói của Hồ Chí Minh tại Hội nghị cán bộ miền núi...
Từ khóa:                          1. Địa chí. 2. Hồ Chủ tịch. 3. Hội nghị. 4. Miền núi. 5. Sơn La. 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phân loại:                              ĐC.12 B103N


 
 
Thông tin nhan đề:       Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
Xuất bản, phát hành:     Sơn La: Tỉnh ủy Sơn La, 2000
Mô tả vật lý:                      48tr.; 25cm
Tóm tắt/chú giải:            Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình đại hội XI Đảng bộ tỉnh
Từ khóa:                          1. Báo cáo chính trị. 2. Chính trị xã hội. 3. Địa chí. 4. Sơn La.
Phân loại:                         ĐC.21 B108C


 
 
Thông tin nhan đề:        Báo cáo của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX trong 3 năm qua (1991-1993) và phương hướng nhiệm vụ trong 2 năm tới (1994-1995)
Xuất bản, phát hành:        Sơn La: Đảng bộ tỉnh Sơn la, 1994
Mô tả vật lý:                         38tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:               Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX trong 3 năm qua (1991-1995) và phương hướng nhiệm vụ của năm tới(1994-1995)
Từ khóa:                          1. Báo cáo. 2. Chính trị xã hội. 3. Đảng bộ. 4. Địa chí. 5. Khoá IX. 6. Sơn La.
Phân loại:                           ĐC.211 B108C


 
Thông tin nhan đề:          Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Xuất bản, phát hành:       Sơn La: [Knxb], 2000
Mô tả vật lý:                       12tr. ; 25cm
Tóm tắt/chú giải:              Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Từ khóa:                           1. Chính trị. 2. Đảng Cộng sản. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại:                         ĐC.21 B108C


 
Thông tin nhan đề:       Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
Xuất bản,phát hành:     H.: Văn hóa, 1980
Mô tả vật lý:                    109tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:           Các dân tộc đoàn kết để cùng nhau tiến bộ, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến..
Từ khóa:                        1. bình đẳng. 2. dân tộc. 3. đoàn kết. 4. Hồ chí Minh. 5. tiến bộ.
Phân loại:                      ĐC.12 C101D


 
Thông tin nhan đề:               Các dân tộc ít người ở Việt Nam: Các tỉnh phía bắc
Xuất bản,phát hành:             H.: Khoa học xã hội, 1983
Mô tả vật lý:                             454tr.; 26cm
Tóm tắt/chú giải:                  Khái quát điều kiện tự nhiên, lịch sử tộc người, đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội, ngôn ngữ của các dân tộc ít người phía Bắc Việt Nam. Đặc điểm của các dân tộc theo từng nhóm ngôn ngữ
Từ khóa                                 1. Dân tộc học. 2. Dân tộc ít người. 3. Địa chí. 4. Phía Bắc. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại:                              ĐC.97 C101D


 
,
Thông tin nhan đề:             Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sơn La
Xuất bản, phát hành:           H.: Chính trị Quốc gia, 2000
Mô tả vật lý:                          108tr. ; 19cm
Tóm tắt/chú giải:                 Giới thiệu truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Sơn La, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với nhân dân cả nước đã giành được chính quyền trong toàn tỉnh Sơn La..
Từ khóa:                              1. Cách mạng tháng Tám 1945. 2. Đảng cộng sản. 3. Đấu tranh. 4. Địa chí. 5. Giành chính quyền. 6. Khởi nghĩa. 7. Lịch sử. 8. Sơn La. 9. Việt Nam.
Phân loại:                            ĐC.916 C102M


 
Thông tin nhan đề:          Các văn bản về chính sách bồi thường, di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La
Xuất bản, phát hành:          Sơn La: [Knxb] , 2005
Mô tả vật lý:                          180tr ; 29cm
Tóm tắt/chú giải:             Hệ thống các văn bản về chính sách bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La
Từ khóa:                            1. Chính sách. 2. Di dân. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Tái định cư. 6. Thủy điện. 7. Văn bản pháp luật.
Phân loại khác:                  ĐC224 C102V


 
Thông tin nhan đề:          Cẩm nang chính sách nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số Việt Nam
Xuất bản, phát hành:           H. : Văn hóa dân tộc, 2006
Mô tả vật lý:                           631tr ; 24cm
Tóm tắt/chú giải:              Hệ thống các văn bản về chính sách nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Từ khóa :                         1. Chính sách dân tộc. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Miền núi. 5. Sơn La. 6. Văn bản pháp quy.
Phân loại:                             ĐC.24 C120N


 
Thông tin nhan đề:       Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội (2001-2010) phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2001-2005)
Xuất bản, phát hành:           Sơn La: Tỉnh ủy Sơn La, 2000
Mô tả vật lý:                           60tr.; 27cm
Tóm tắt/chú giải:               Tình hình thực hiện nhiệm vụ chiến lược ổn định, phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (1991-2000) và một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ba vùng chỉ đạo chiến lược 2001 - 2005 và năm 2010
Từ khóa:                              1. Chính trị xã hội. 2. Địa chí. 3. Kinh tế. 4. Sơn La.
Phân loại khác                   ĐC.21 CH305L

Thông tin nhan đề:               Chính sách dân tộc thiểu số của Đảng hiện nay
Xuất bản, phát hành:             Sơn La.: Ban tuyên huấn, 1954
Mô tả vật lý:                             26tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:                   Một số chính sách đoàn kết dân tộc thiểu số của Đảng và nhà nước ta
Từ khóa:                                1. Chính sách. 2. Chính trị xã hội. 3. Dân tộc thiểu số. 4. Đảng cộng sản. 5. Địa chí. 6. Sơn La.
Phân loại:                              ĐC.24 CH312S

Thông tin nhan đề:       Cộng đồng dân tộc Tây Bắc Việt Nam và thủy điện / Diệp Đình Hoa; Cộng tác viên: Trần Văn Hà, Phạm Minh Bảo
Xuất bản, phát hành:        H.: Khoa học xã hội, 1996
Mô tả vật lý:                        198tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:            Giới thiệu một phần của đề tài Nghiên cứu và dự báo các biến động của môi trường, đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã hội tại vùng thượng lưu và hạ lưu của công trình thủy điện Hòa Bình như: Khái quát vài nét về vùng lãnh thổ được nghiên cứu; Sinh thái nhân văn 3 tỉnh Tây Bắc với môi trường; Xây dựng các công trình thủy điện và môi trường...
Từ khóa:                         1. Công trình thủy điện. 2. Dân cư. 3. Dân tộc. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6. Tây Bắc. 7. Việt Nam. 8. Xây dựng.
Phân loại:                         ĐC.117 C455Đ
Thông tin nhan đề:         Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Tây Bắc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng
Xuất bản, phát hành:         H.: Chính trị quốc gia, 1998
Mô tả vật lý:                          126tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:             Chính sách dân tộc của Đảng trong giai đoạn cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội; Tây Bắc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng; Giải pháp cơ bản về vấn đề dân tộc ở tây bắc hiện nay...
Từ khóa:                             1. Chính sách. 2. Đảng cộng sản. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Tây Bắc. 6. Việt Nam.
Phân loại:                             ĐC.24 Đ106B
 
Thông tin nhan đề:             Dân số Việt Nam 1-10-1979
Xuất bản, phát hành:          H.: Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương, 1983
Mô tả vật lý:                           322tr.; 22cm
Tóm tắt/chú giải:                 Hệ thống số liệu kết quả cuộc tổng điều tra dân số nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 1/10/1979
Từ khóa:                                1. Dân cư. 2. Dân số. 3. Địa chí. 4. Điều tra. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại:                              ĐC.117 D121S
Thông tin nhan đề:               Đất nước Việt Nam qua một chặng điều tra cơ bản
Xuất bản, phát hành:            H.: Khoa học và kỹ thuật, 1985
Mô tả vật lý:                             171tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:                   Vài nét về lịch sử điều tra cơ bản và tài nguyên thiên nhiên ở nước ta
Từ khóa:                                1. Địa chí. 2. Địa lý. 3. Điều tra. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại:                               ĐC.3 Đ124N
Thông tin nhan đề:          Đồng bào miền núi quyết tâm chống mỹ cứu nước thắng lợi xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công
Xuất bản, phát hành:          H.: Phổ thông, 1966
Mô tả vật lý:                           23tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:                  Nghĩa vụ, quyền lợi của nhân dân các dân tộc miền núi trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Từ khóa:                          1. Chính trị xã hội. 2. Chủ nghĩa xã hội. 3. Địa chí. 4. Kháng chiến chống Mỹ. 5. Miền núi. 6. Sơn La.
Phân loại:                              ĐC.24 Đ455B
Thông tin nhan đề:                 Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân . T.8
Xuât bản, phát hành:              H.: Quân đội nhân dân, 2002
Mô tả vật lý:                               437tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:                    Những đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang trong các cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ đổi mới
Từ khóa:                                 1. Địa chí. 2. Đơn vị anh hùng. 3. Lực lượng vũ trang. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại:                                  ĐC.27 Đ464V
Thông tin nhan đề:         Hình ảnh Tây Bắc
Xuất bản, phát hành:       H.: Tây Bắc, 1970
Mô tả vật lý:                       71tr. : ảnh ; 26cm
Tóm tắt/chú giải:              Tình hình chính trị, xã hội kinh tế của Tây bắc qua những bức ảnh
Từ khóa:                           1. Chính trị xã hội. 2. địa chí. 3. hình ảnh. 4. Sơn La. 5. Tây Bắc.
Phân loại:                         ĐC.24 H312A
Thông tin nhan đề:          Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khoa XI 2002 - 2007
Xuất bản, phát hành:       Sơn La : [Knxb], 2007
Mô tả vật lý:                        504tr. ; 24cm
Tóm tắt/chú giải:              Tổng quan về tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La; Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XI 2002 - 2007
Từ khóa:                           1. Địa chí. 2. Chính trị xã hội. 3. Đoàn Đại biểu Quốc hội. 4. Sơn La.
Phân loại:                         ĐC.22 H411Đ

 
Thông tin nhan đề:                  Hỏi và đáp về chính sách dân tộc của Đảng
Xuất bản, phát hành:                H.: Sự thật, 1983
Mô tả vật lý:                                 47tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:                 Vấn đề dân tộc ở Việt Nam. Nội dung chính sách dân tộc của Đảng và việc thực hiện chính sách...
Từ khóa:                                      1. Chính sách. 2. Dân tộc. 3. Địa chí. 4. Sơn La.
Phân loại khác                           ĐC.24 H428V
Thông tin nhan đề:               Kỷ yếu kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Sơn La
Xuất bản, phát hành:            Sơn La: Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 2005
Mô tả vật lý:                             595tr.: Ảnh; 27cm
Tóm tắt/chú giải:                   Các thông tin diễn biến và nội dung của kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Sơn La khóa XII về an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội...
Từ khóa:                              1. An ninh quốc phòng. 2. Địa chí. 3. Hội đồng nhân dân. 4. Khóa XII. 5. Kinh tế xã hội. 6. Kỳ họp thứ ba. 7. Kỷ yếu. 8. Sơn La.
Phân loại:                               ĐC.222 K600Y
Thông tin nhan đề:                   Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001 - 2005
Xuất bản, phát hành:               Sơn La: NXb Sơn La, 2006
Mô tả vật lý:                                264tr.; 27cm
Tóm tắt/chú giải:                    Giới thiệu tổng thể và hệ thống các đề tài giai đoạn 2001 - 2005 như: Tổ chức quy hoạch xây dựng bản dân tộc Thái Sơn La trong thời kỳ CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn; Nghiên cứu nội dung chương trình phát thanh truyền hình tiếng Mông tỉnh Sơn La...
Từ khóa:                                 1. Địa chí. 2. Dự án. 3. Khoc học công nghệ. 4. Kỷ yếu. 5. Nghiên cứu. 6. Sơn La.
Phân loại:                                ĐC.512 K600Y
Thông tin nhan đề:                 Kỷ yếu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La : 1946 - 2002
Xuất bản, phát hành:              Sơn La : Nxb Sơn La, 2002
Mô tả vật lý:                              335tr.: Ảnh; 21cm
Tóm tắt/chú giải:                   Gồm danh sách các đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La từ khóa I đến khoá X; Hoạt động của đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp; Lời tâm huyết của các đại biểu Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La..
Từ khóa:                                 1. Đại biểu Quốc hội. 2. Địa chí. 3. Kỷ yếu. 4. Quốc hội. 5. Sơn La.
Phân loại:                               ĐC.222 K600Y
Thông tin nhan đề:                 Kỷ yếu HĐND thị xã qua các nhiệm kỳ (1961 - 2004)
Xuất bản, phát hành:              Sơn La : [Knxb], 2006
Mô tả vật lý:                               102tr.: ảnh ; 27cm
Tóm tắt/chú giải:                Khái quát về vị trí, chức năng vai trò của HĐND Thị xã. Nêu bật những mục tiêu, thành tựu đạt được trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành của HĐND, UBND và nỗ lực của cán bộ, nhân dân thị xã trên các lĩnh vực hoạt động..
Từ khóa:                               1. Chính trị xã hội. 2. Địa chí. 3. Hội đồng nhân dân. 4. Kỷ yếu. 5. Sơn La.
Phân loại:                                   ĐC.223 K600Y
Thông tin nhan đề:           Kỷ yếu Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phối hợp công tác giữa HĐND với Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh
Xuất bản, phát hành:       Sơn La: Thường trực HĐND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Sơn la, 2002
Mô tả vật lý:                        99tr.; 24cm
Tóm tắt/chú giải:             Những giải pháp để thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban MTTq Việt Nam với HĐND Tỉnh
Từ khóa:                           1. Chính trị xã hội. 2. Địa chí. 3. Kỷ yếu. 4. Sơn La.
Phân loại khác:                ĐC.222 K600Y,


 

Thông tin nhan đề:           Kỷ yếu kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Sơn La
Xuất bản, phát hành:        Sơn La: Văn phòng HĐND - UBND, 2001
Mô tả vật lý:                         407tr.: Ảnh; 27cm
Tóm tắt/chú giải:           Các thông tin về diễn biến và nội dung của kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Sơn La khóa XI như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2000. Phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu những giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005) và năm 2001...
Từ khóa:                           1. An ninh quốc phòng. 2. Địa chí. 3. Khóa XI. 4. Kinh tế xã hội. 5. Kỳ họp thứ ba. 6. Kỷ yếu. 7. Sơn La.
Phân loại:                             ĐC.222 K600Y


 
Thông tin nhan đề:            Kỷ yếu kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Sơn La T.2
Xuất bản, phát hành:        Sơn La: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, 2008
Mô tả vật lý:                         495tr.: Ảnh; 27cm
Tóm tắt/chú giải:               Các thông tin về diễn biến và nội dung của kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Sơn La khóa XII như: Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các tổ đại biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII...
Từ khóa:                         1. An ninh quốc phòng. 2. Địa chí. 3. Hội đồng nhân dân. 4. Kinh tế xã hội. 5. Kỳ họp thứ chín. 6. Kỷ yếu. 7. Sơn La.
Phân loại:                           ĐC.222 K600Y


 
Thông tin nhan đề:           Kỷ yếu kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Sơn La
Xuất bản, phát hành:        Sơn La : Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 2008
Mô tả vật lý:                         643tr.: Ảnh ; 27cm
Tóm tắt/chú giải:             Các thông tin diễn biến và nội dung của kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Sơn La khóa XII về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng...
Phân loại:                            ĐC.222 K600Y,


 
Thông tin nhan đề:               Kỷ yếu kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Sơn La
Xuất bản, phát hành:            Sơn La: Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, 2002
Mô tả vật lý:                            355tr.: Ảnh; 27cm
Tóm tắt/chú giải                 Các thông tin diễn biến và nội dung của kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Sơn La khóa XI về an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội..
Từ khóa:                              1. An ninh quốc phòng. 2. Địa chí. 3. Hội đồng nhân dân. 4. Khóa XI. 5. Kinh tế xã hội. 6. Kỳ họp thứ năm. 7. Kỷ yếu. 8. Sơn La.
Phân loại:                 :            ĐC.222 K600Y


 
Thông tin nhan đề:           Kỷ yếu kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Sơn La (Từ ngày 17 - 19/12/1999)
Xuất bản, phát hành:        Sơn La: Văn phòng HĐND - UBND, 2000
Mô tả vật lý:                        150tr.: Ảnh; 27cm
Tóm tắt/chú giải:               Các thông tin về diễn biến và nội dung của kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Sơn La khóa XI như: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt nam Tỉnh Sơn La về kết quả tổ chức tiếp xúc giữa ứng cử viên HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004 với cử tri và tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Đảng, chính quyền của tỉnh..
Từ khóa:                            1. An ninh quốc phòng. 2. Địa chí. 3. Hội đồng nhân dân. 4. Khóa XI. 5. Kinh tế xã hội. 6. Kỳ họp thứ nhất. 7. Kỷ yếu. 8. Sơn La.
Phân loại:                             ĐC.222 K600Y


 
Thông tin nhan đề:             Kỷ yếu kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Sơn La
Xuất bản, phát hành:          Sơn La: Văn phòng HĐND tỉnh, 2006
Mô tả vật lý:                           763tr.: Ảnh ; 27cm
Tóm tắt/chú giải:              Các thông tin diễn biến và nội dung của kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng..
Từ khóa:                             1. An ninh quốc phòng. 2. Địa chí. 3. Hội đồng nhân dân. 4. Khóa XII. 5. Kinh tế xã hội. 6. Kỳ họp thứ sáu. 7. Kỷ yếu. 8. Sơn La.
Phân loại:                             ĐC.222 K600Y


 
Thông tin nhan đề:              Kỷ yếu kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Sơn La
Xuất bản, phát hành:           Sơn La: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 2008
Mô tả vật lý:                            583tr.: Ảnh; 27cm
Tóm tắt/chú giải:              Các thông tin diễn biến và nội dung của kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Sơn La khóa XII về an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội..
Từ khóa:                              1. An ninh quốc phòng. 2. Địa chí. 3. Hội đồng nhân dân. 4. Khóa XII. 5. Kinh tế xã hội. 6. Kỳ họp thứ tám. 7. Kỷ yếu. 8. Sơn La.
Phân loại:                             ĐC.222 K600Y


 
Thông tin nhan đề:            Kỷ yếu kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Sơn La
Xuất bản, phát hành:         Sơn La: Văn phòng HĐND - UBND, 2001
Mô tả vật lý:                          295tr.: Ảnh; 27cm
Tóm tắt/chú giải:            Các thông tin về diễn biến và nội dung của kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Sơn La khóa XI như: Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong 6 tháng đấu năm 2001; Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2001..
Từ khóa:                             1. An ninh quốc phòng. 2. Địa chí. 3. Hội đồng nhân dân. 4. Khóa XI. 5. Kinh tế xã hội. 6. Kỳ họp thứ tư. 7. Kỷ yếu. 8. Sơn La.
Phân loại:                            ĐC.222 K600Y


 
Thông tin nhan đề:            Kỷ yếu lớp cao đẳng toán - lý khoá 1
Xuất bản, phát hành:         Sơn La: Trường cao đẳng sư phạm Sơn La, 2002
Mô tả vật lý:                          20tr.; 19cm
Từ khóa:                              1. Địa chí. 2. Giáo dục. 3. Sơn La. 4. Văn hóa.
Phân loại:                            ĐC.25 K600Y


 
Thông tin nhan đề:           Kỷ yếu thi đua 10 năm đổi mới (1990 - 2000)
Xuất bản, phát hành:        Sơn La: [Knxb] , 2000
Mô tả vật lý:                         80tr.; 27cm
Tóm tắt/chú giải:               Báo cáo tổng kết công tác thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới của phong trào phụ nữ tỉnh Sơn La (1990 - 2000) phương hướng thực hiện phong trào thi đua yêu nước 6 tháng cuối năm 2000 và 5 năm (2001 - 2005)
Từ khóa:                             1. Địa chí. 2. Kỷ yếu. 3. Sơn La. 4. Thi đua. 5. Văn hóa xã hội.
Phân loại:                           ĐC.255 K600Y


 
Thông tin nhan đề:            Lịch sử phong trào cách mạng phụ nữ tỉnh Sơn La (1940 - 1995)
Xuất bản, phát hành:         H. : Chính trị Quốc gia, 1999
Mô tả vật lý:                          288tr. ; 19cm
Tóm tắt/chú giải:              Lịch sử phong trào phụ nữ Sơn La trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, khôi phục phát triển kinh tế, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của Đảng giai đoạn 1940 - 1995
Từ khóa:                            1. Địa chí. 2. Hội phụ nữ. 3. Lịch sử. 4. Phụ nữ. 5. Sơn La.
Phân loại:                          ĐC.25 L302S


 
Thông tin nhan đề:              Lịch sử Công an nhân dân Sơn La. T.2 (1945 - 1975)
Xuất bản, phát hành:           Sơn La : [Knxb]
Mô tả vật lý:                            216tr. ; 19cm
Tóm tắt/chú giải:                Bảo vệ vững chắc ANTT, phục vụ công cuộc cải tạo kinh tế - xã hội ở địa phương, chủ động đối phó với âm mưu gây chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1945 - 1964); Giữ vững ANTT thời chiến, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn
Từ khóa:                                1. Công an nhân dân. 2. Địa chí. 3. Lich sử. 4. Sơn La.
Phân loại:                               ĐC.226 L302S


 
Thông tin nhan đề:      Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945 - 2000)
Xuất bản, phát hành:   H.: Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả vật lý:                    310tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:       Hệ thống những chặng đường vẻ vang chiến đấu và chiến thắng, xây dựng và phát triển của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc ở Bắc Yên qua các thời kỳ lịch sử oanh liệt.
Từ khóa:                         1. Chính trị xã hội. 2. Địa chí. 3. Bắc Yên. 4. Lịch sử Đảng bộ. 5. Sơn La.
Phân loại:                       ĐC.215(T1) L302S


 
Thông tin nhan đề:       Lịch sử Đảng bộ xã Chiềng Cang (1945 - 2005)
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: [Knxb], 2005
Mô tả vật lý:                    208tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Tổng quan về xã Chiềng Cang; quá trình phấn đấu, phát triển và những thành tựu đạt được của Đảng bộ xã Chiềng Cang huyện Sông Mã, Sơn La từ năm 1945 cho đến năm 2005.
Từ khóa:                      1. Sơn La. 2. Chiềng Cang. 3. Đảng cộng sản. 4. Đia chí. 5. Lịch sử. 6. Sông Mã.
Phân loại:                       ĐC.215(T7) L302S


 
Thông tin nhan đề:    Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Sơn La (1940 - 1945). T.1
Xuất bản, phát hành:    Sơn La: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng, 1983
Mô tả vật lý:                    180tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:           Lịch sử ra đời, quá trình phát triển, trưởng thành cùng những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Sơn La từ năm 1940 cho đến năm 1945
Từ khóa:                      1. Chính trị. 2. Đảng cộng sản. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại:                        ĐC.211(9) L302S


 
Thông tin nhan đề:       Lịch sử đảng bộ huyện Mai Sơn. T1 (1940 - 1975)
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: Ban chấp hành đảng bộ huyện Mai Sơn, 1996
Mô tả vật lý:                    272tr.; 20cm
Tóm tắt/chú giải:         Khái quát sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng bộ huyện Mai Sơn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc trong huyện cùng cả nước đứng lên khởi nghĩa giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN
Từ khóa:                       1. Chính trị xã hội. 2. Địa chí. 3. Mai Sơn. 4. Lịch sử Đảng. 5. Sơn La.
Phân loại khác:            ĐC.215(T2) L302S


 
Thông tin nhan đề:         Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Yên (1940 - 1975)
Xuẩt bản,phát hành:       H.: Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả vật lý:                       251tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Quá trình đấu tranh gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Phù Yên nhằm tổng kết thực tiễn rút ra những bài học kinh nghiệm về lý luận cách mạng một cách kịp thời, đồng thời cổ vũ, động viên các thế hệ tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng trong sự nghiệp cách mạng hiện nay cùng với nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước
Từ khóa:                        1. Chính trị xã hội. 2. Địa chí. 3. Phù Yên. 4. Lịch sử đảng bộ. 5. Sơn La.
Phân loại:                       ĐC.215(T5) L302S


 
Thông tin nhan đề:       Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã (1945 - 2010)
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: Sơn La, 2012
Mô tả vật lý:                    300tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Tổng quan về huyện Sông Mã. Quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và những thành tựu đạt được trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1945 cho đến năm 2010.
Từ khóa:                    1. Chính trị. 2. Đảng cộng sản. 3. Địa chí. 4. Sông Mã. 5. Lịch sử. 6. Sơn La.
Phân loại:                      ĐC.215(T7) L302S


 
Thông tin nhan đề:         Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Châu (1945 - 2000)
Xuất bản, phát hành:      H.: Chính trị quốc gia, 2002
Mô tả vật lý:                       305tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Khái quát sự ra đời và trưởng thành của Đảng bộ huyện Thuận Châu qua các thời kỳ, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm quý báu góp phần giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau
Từ khóa:                          1. Chính trị xã hội. 2. Địa chí. 3. Thuận Châu. 4. Lịch sử Đảng bộ. 5. Sơn La.
Phân loại:                           ĐC.215(T9) L302S
Thông tin nhan đề:       Lịch sử Đảng bộ huyện Mộc Châu. T.1 (1945 - 2000)
Xuất bản, phát hành:    H.: Chính trị Quốc gia, 2002
Mô tả vật lý:                    323tr ; 22cm
Tóm tắt/chú giải:         Khái quát về tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu; Quá trình ra đời, phát triển và những thành tựu đạt được của Đảng bộ huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La từ năm 1945 cho đến năm 2000.
Từ khóa:                       1. Đảng cộng sản. 2. Địa chí. 3. Mộc Châu. 4. Lịch sử. 5. Sơn La.
Phân loại:                      ĐC.215(T3) L302S
Thông tin nhan đề:       Lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai (1945 - 1995)
Xuất bản, phát hành:   H.: Chính trị quốc gia, 2000
Mô tả vật lý:                    263tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Những chặng đường đấu tranh cách mạng kiên cường bất khuất, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quỳnh Nhai. Đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm bổ ích quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng bộ.
Từ khóa:                      1. Chính trị xã hội. 2. Địa chí. 3. Quỳnh Nhai. 4. Lịch sử đảng bộ. 5. Sơn La.
Phân loại:                     ĐC.215(T6) L302S
Thông tin nhan đề:       Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La (1939 - 1954). T.1
Xuất bản, phát hành:   Tái bản, có chỉnh lý và bổ sung.- H.: Chính trị quốc gia, 2002
Mô tả vật lý:                    294tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:          Tổng quan về tỉnh Sơn La. Quá trình đấu tranh các mạng của quân và dân Sơn La trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Từ khóa:                       1. Chính trị. 2. Đảng cộng sản. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Sơn La.
Phân loại:                     ĐC.211(9) L302S
Thông tin nhan đề:          Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La. T.2, 1954 - 1975
Xuẩt bản, phát hành:      H.: Chính trị quốc gia, 1994
Mô tả vật lý:                      187tr.; Nhiểu ảnh; 19cm
Tóm tắt/chú giải:          Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng bộ tỉnh, quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ cùng phong trào cách mạng sôi nổi, hào hùng của nhân dân các dân tộc Sơn La, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Khu ủy Tây Bắc và Đảng bộ tỉnh Sơn La trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Từ khóa:                       1. Chính trị. 2. Đảng bộ. 3. Đảng cộng sản. 4. Địa chí. 5. Lịch sử. 6. Sơn La.
Phân loại:                          ĐC.211(9) L302S
Thông tin nhan đề:        Luật  tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Sửa đổi
Xuất bản, phát hành:    Sơn La: [Knxb], 1994
Mô tả vật lý:                     47tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:            Nội dung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Từ khóa:                     1. Địa chí. 2. Hội đồng nhân dân. 3. Luật. 4. Sơn La. 5. Ủy ban nhân dân. 6. Văn bản pháp luật.
Phân loại:                       ĐC.222 L504T


 
Thông tin nhan đề:      Mai Sơn tiềm năng - đầu tư - phát triển
Xuất bản, phát hành:   [Kđ] : [Knxb], [1999?]
Mô tả vật lý:                12tr.; Ảnh; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Tập sách ảnh giới thiệu về quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Từ khóa:                       1. Địa chí. 2. Mai Sơn. 3. Kinh tế. 4. Sơn La. 5. Xã hội.
Phân loại:                      ĐC.11 M103S


 
Thông tin nhan đề:      Một số hình ảnh Bác Hồ với nông dân
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 1986
Mô tả vật lý:                207tr.: Nhiều ảnh; 19cm
Từ khóa:                      1. Hồ Chí Minh  2. Địa chí. 3. Sơn La.
Phân loại:                    ĐC.12 B101H


 
Thông tin nhan đề:      Một số văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về công tác phòng, chống ma túy. T.3
Xuẩt bản,phát hành:    Sơn La, 2006
Mô tả vật lý:                    212tr.; 27cm
Tóm tắt/chú giải:         Hệ thống các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy tại tỉnh Sơn La.
Từ khóa:                     1. Địa chí. 2. Ma túy. 3. Phòng chống ma túy. 4. Sơn La. 5. Văn bản pháp quy.
Phân loại:                        ĐC.217 M458S


 
Thông tin nhan đề:          Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính dân đảng lần thứ IV (nhiệm kỳ 1996 - 2000)
Xuất bản, phát hành:      Sơn La: Đảng bộ Chính dân đảng tỉnh, 1996
Mô tả vật lý:                       8tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:             Toàn văn Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Chính dân đảng tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 1996 - 2000
Từ khóa:                          1. Đảng cộng sản. 2. Chính trị. 3. Đại hội. 4. Địa chí. 5. Sơn La.
Phân loại:                         ĐC.212 NGH300QU


 
Thông tin nhan đề:          Những bài viết và nói của Hồ Chủ tịch với các dân tộc Tây Bắc
Xuất bản, phát hành:       Tây Bắc: Ban Tuyên giáo khu Tây Bắc, 1996
Mô tả vật lý:                        63tr.: ảnh; 19cm
Tóm tắt/chú giải:             Những bài viết và nói của Hồ Chủ tịch đối với các dân tộc Tây Bắc, từ ngày 1 tháng 10 năm 1952 đến tháng 6 năm 1965.
Từ khóa:                      1. Bài viết. 2. Địa chí. 3. Hồ Chủ tịch. 4. Sơn La. 5. Tây Bắc. 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phân loại:                           ĐC.12 NH556B


 
Thông tin nhan đề:          Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội /Văn Tạo, Phạm Xuân Nam, Cao Văn Lượng
Xuẩt bản, phát hành:       H.: Khoa học xã hội, 1980
Mô tả vật lý:                        287tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Những thành tựu thắng lợi của đường lối chiến lược cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Từ khóa:                     1. Chủ nghĩa xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam. 3. Kháng chiến chống Mỹ. 4. Kháng chiến chống Pháp. 5. Lịch sử hiện đại. 6. Việt Nam.
Phân loại:                          ĐC.21:93 N551TH


 
Thông tin nhan đề:       Quy chế làm việc của Ủy ban nhân tỉnh Sơn La khóa X (1994 - 1999)
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, 1995
Mô tả vật lý:                    48tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:          Quy chế làm việc của Ủy ban nhân tỉnh Sơn La khóa X (1994 - 1999)
Từ khóa:                    1. Chính trị xã hội. 2. Địa chí. 3. Quy chế. 4. Sơn La. 5. Ủy ban nhân dân.
Phân loại:                      ĐC.224 QU-600CH


 
Thông tin nhan đề:       Quy định về bảo vệ môi trường đô thị
Xuẩt bản, phát hành:   Sơn La: [Knxb], 2003
Mô tả vật lý:                    20tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Toàn văn nội dung Quy định về bảo vệ môi trường đô thị cùng phần phụ lục.
Từ khóa:                       1. Bảo vệ môi trường. 2. Địa chí. 3. Quy định. 4. Sơn La. 5. Văn bản pháp luật.
Phân loại:                        ĐC.21 QU-600Đ


 
Thông tin nhan đề:      Quy định về phân công phân cấp công tác tổ chức và cán bộ
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, 2002
Mô tả vật lý:                    56tr.; 30cm
Tóm tắt/chú giải:         Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la về việc phân công, phân cấp công tác tổ chức và cán bộ và nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành.
Từ khóa:                     1. Cán bộ. 2. Chính trị xã hội. 3. Công tác tổ chức. 4. Địa chí. 5. Sơn La. 6. Văn bản pháp quy.
Phân loại:                    ĐC.222 QU-600Đ


 
Thông tin nhan đề:       Sơn La đất nước - con người - tiềm năng đầu tư và phát triển = Sonla country - people - potentials and opportunities for investment and development
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: Sơn La, 1994
Mô tả vật lý:                        48tr.: Ảnh; 27cm
Tóm tắt/chú giải:           Giới thiệu tổng quan về kinh tế - xã hội, tiềm năng và những dự án đầu tư phát triển của tỉnh Sơn La.
Từ khóa:                          1. Đầu tư. 2. Địa chí. 3. Kinh tế. 4. Phát triển. 5. Sơn La. 6. Xã hội.
Phân loại:                       ĐC.11 S464L


 
Thông tin nhan đề:      Sơn La đất nước - con người & tiềm năng = Sonla Province - Lan, people & potential
Xuẩt bản, phát hành:    H.: Thông tấn, 2005
Mô tả vật lý:                    110tr.: Ảnh; 25cm
Tóm tắt/chú giải:          Tập sách ảnh phản ánh về quá trình chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ, xây dựng và phát triển trong 110 năm (1895 - 2005) của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.
Từ khóa:                     1. Địa chí. 2. Kinh tế. 3. Lịch sử. 4. Quá trình phát triển. 5. Sơn La. 6. Văn hóa xã hội.
Phân loại:                       ĐC.11 S464L


 
Thông tin nhan đề:        Sơn La lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)
Xuẩt bản, phát hành:     H.: Quân đội nhân dân, 2004
Mô tả vật lý:                      343tr.: Ảnh; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Những đóng góp lớn lao về sức người, sức của cho tiền tuyến, về cuộc chiến đấu đánh thắng không quân Mỹ, chi viện cho cách mạng Lào, bảo vệ vững chắc hậu phương Sơn La - Tây Bắc suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La.
Từ khóa:                       1. Đế quốc Mỹ. 2. Địa chí. 3. Kháng chiến. 4. Lịch sử. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại:                         ĐC.93 S464L


 
Thông tin nhan đề:      Táy pú xấc / Vương Trung sưu tầm và dịch
Xuẩt bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 2003
Mô tả vật lý:                    337tr.; 19cm
Từ khóa:                      1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Sử thi. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.891 T112P


 
Thông tin nhan đề:      Âm nhạc dân tộc H'Mông / Hồng Thao
Xuẩt bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 1997
Mô tả vật lý:                    254tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:        Vài nét về nguồn gốc, quê hương và đời sống dân tộc H’Mông. Địa bàn trung tâm nghiên cứu sưu tầm. Âm nhạc với đời sống và vốn âm nhạc dân tộc H’Mông. Nhạc khí và một số đặc điểm dân tộc H’Mông.
Từ khóa:                         1. Âm nhạc. 2. Dân tộc H'Mông. 3. Địa chí. 4. Nghệ thuật. 5. Sơn La.
Phân loại:                       ĐC.74 A-120NH


 
Thông tin nhan đề:      Dân tộc và văn hóa / Nông Quốc Chấn
Xuẩt bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 1993
Mô tả vật lý:                    246tr.; 19cm
Từ khóa:                       1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Văn hóa. 4. Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.54 D121T
 
Thông tin nhan đề:      Giữ gìn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc Tây Bắc
Xuẩt bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2001
Mô tả vật lý:                    476tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Một số bài tham luận của các đại biểu tại Hội thảo khoa học do Sở VH-TT tỉnh Hòa Bình tổ chức với chủ đề: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc
Từ khóa:                        1. Dân tộc học. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tây Bắc. 5. Văn hóa.
Phân loại:                       ĐC.547 GI550G


 
Thông tin nhan đề:      Hoa văn trên vải dân tộc H’Mông/ Diệp Trung Bình
Xuẩt bản, phát hành:   H. : Văn hóa dân tộc, 2005
Mô tả vật lý:                    142tr.: Ảnh; 24cm
Tóm tắt/chú giải:      Khái quát về dân tộc H'Mông; Dệt vải và hoa văn trên vải dân tộc H'Mông; Hoa văn trong đời sống dân tộc H'Mông.
Từ khóa:                        1. Dân tộc H'Mông. 2. Dân tộc học. 3. Dệt vải. 4. Địa chí. 5. Hoa văn. 6. Nghệ thuật. 7. Sơn La.
Phân loại:                       ĐC.97 H401V


 
Thông tin nhan đề:        Hôn nhân và gia đình các dân tộc Tày, Nùng và Thái ở Việt Nam / Đỗ Thúy Bình
Xuẩt bản, phát hành:      H.: Khoa học xã hội, 1994
Mô tả vật lý:                       264tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:            Khái quát vài nét về các dân tộc Tày, Nùng, Thái, thể chế xã hội của hôn nhân, cơ cấu gia đình. Một số chức năng và nghi lễ gia đình.
Từ khóa:                     1. Dân tộc Nùng. 3. Dân tộc Tày. 4. Dân tộc Thái. 5. Địa chí. 6. Gia đình. 7. Hôn nhân. 8. Sơn La. 9. Việt Nam.
Phân loại:                         ĐC.547 H454NH


 
Thông tin nhan đề:      Khi đứa trẻ dân tộc Thái chào đời / Lương Thị Đại, Lò Xuân Hinh sưu tầm, biên dịch, giới thiệu
Xuẩt bản, phát hành:   H. : Văn hóa dân tộc, 2006
Mô tả vật lý:                    732tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Giới thiệu những phong tục, tập quán trong việc sinh đẻ của dân tộc Thái như: Thời kỳ thai nghén; Các lễ tục khi sinh; Thời kỳ ở cữ; Thời kỳ hết ở cữ.
Từ khóa:                      1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Phong tục. 4. Sinh nở. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.97 KH300Đ


 
Thông tin nhan đề:      Khu căn cứ Mộc Hạ - Mộc Châu trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 - 1952)
Xuẩt bản, phát hành:    H.: Chính trị quốc gia, 2006
Mô tả vật lý:                    135tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải:          Quá trình phát triển chiến đấu, xây dựng và bảo vệ khu căn cứ Mộc Hạ từ khi thành lập cho đến ngày giải phóng.
Từ khóa:                      1. Căn cứ cách mạng. 2. Địa chí. 3. Lich sử. 4. Mộc Châu. 5. Mộc Hạ. 6. Sơn La. 7. Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.92 KH500C


 
Thông tin nhan đề:      Lời tang lễ dân tộc Thái / Hoàng Trần Nghịch sưu tầm và biên soạn
Xuẩt bản, phát hành:   H.: Văn hóa, 2000
Mô tả vật lý:                   722tr.; 20,5cm
Tóm tắt/chú giải:         Nội dung lời mo cúng dẫn hồn ma trong lễ tang của dân tộc Thái: Mo hồn lớn; tìm hồn lạc; dẫn hồn ma lên mường trời.
Từ khóa:                      1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Nghi lễ. 4. Sơn La. 5. Tang lễ.
Phân loại:                     ĐC.87 L462T


 
Thông tin nhan đề:      Luật tục Thái ở Việt Nam: Tập quán pháp / Ngô Đức Thịnh, Cầm Trọng, sưu tầm, dịch, chú giải và giới thiệu
Xuẩt bản, phát hành       H.: Dân tộc, 1999
Mô tả vật lý:                       1220tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Một số luật tục truyền miệng cũng như luật tục đã được ghi thành văn của dân tộc Thái ở Việt Nam.
Từ khóa:                       1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Luật tục. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại:                          ĐC.97 L504T


 
Thông tin nhan đề:      Múa dân gian một số dân tộc vùng Tây Bắc / Trương Văn Sơn, Nguyễn Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Mai Hương
Xuẩt bản, phát hành:        H.: Văn hóa dân tộc, 2003
Mô tả vật lý:                         210tr.; 24cm
Từ khóa:                          1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Múa. 4. Nghệ thuật. 5. Sơn La. 6. Tây Bắc. 7. Văn hóa dân gian.
Phân loại:                           ĐC.75 M501D


 
Thông tin nhan đề:      Người HMông ở Việt Nam = The HMong in Viet Nam
Xuẩt bản, phát hành:   H.: Thông tấn, 2005
Mô tả vật lý:                   170tr.; 27cm
Tóm tắt/chú giải:         Cuốn sách ảnh về đời sống, sinh hoạt, sản xuất và những nét đẹp văn hóa của dân tộc HMông ở những vùng núi cao ở Việt Nam.
Từ khóa:                      1. Dân tộc HMông. 2. Dân tộc học. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Sơn La. 6. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.97 NG558HM


 
Thông tin nhan đề:       Người Thái ở Tây Bắc = The Thai in the North-West of VietNam
Xuất bản, phát hành:    H.: Thông tấn, 2008
Mô tả vật lý:                    150tr.: Ảnh màu; 20cm
Tóm tắt/chú giải:          Những hình ảnh tổng quan về người Thái ở Tây Bắc, phản ánh chân thực về đời sống cũng như nét đặc sắc trong văn hóa của dân tộc Thái.
Từ khóa:                       1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tây Bắc. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.547 NG558TH


 
Thông tin nhan đề:       Nhà sàn Thái : Nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên / Hoàng Nam, Lê Ngọc Thắng
Xuẩt bản,phát hành:       H.: Văn hóa, 1984
Mô tả vật lý:                      116tr : hình vẽ; 19cm
Tóm tắt/chú giải:          Miêu tả ngoại hình một nếp nhà sàn Thái, kỹ thuật, thẩm mỹ kiến trúc; Đời sống sinh hoạt từ bình thường mang tính chất vật chất đến sinh hoạt tinh thần văn hóa nghệ thuật diễn ra trong một ngày, một đời người ở mọi lứa tuổi của đồng bào Thái
Từ khóa:                       1. Địa chí. 2. Kiến trúc. 3. Nhà sàn Thái. 4. Sơn La. 5. Văn hoá dân tộc.
Phân loại:                         ĐC.71 NH100S


 
Thông tin nhan đề:       Nhặt hoa trăng / Lò Vũ Vân
Xuất bản, phát hành:    H.: Văn hóa dân tộc, 2000
Mô tả vật lý:                     75tr. ; 19cm
Từ khóa:                         1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Văn học hiện đại. 4. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                        ĐC.85(92) NH118H


 
Thông tin nhan đề:       Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam
Xuất bản, phát hành:    H.: Văn hóa dân tộc, 2003
Mô tả vật lý:                     617tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:          Quá trình công tác và hoạt động văn học nghệ thuật cùng phần trích một số tác phẩm của các nhà văn dân tộc ít người ở Việt Nam.
Từ khóa:                     1. Dân tộc ít người. 2. Địa chí. 3. Nghiên cứu văn học. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.83 NH100V


 
Thông tin nhan đề:       Nhớ Sơn La. T.1
Xuẩt bản, phát hành:   Sơn La: Sơn La, 2002
Mô tả vật lý:                    192tr.; 19cm
Từ khóa:                        1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Văn học hiện đại. 4. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.85(92) NH460S


 
Thông tin nhan đề:        Nhớ Sơn La: Tập sách chào mừng 110 năm ngày thành lập tỉnh và Đại hội XII Đảng bộ tỉnh Sơn La. T.2
Xuất bản, phát hành:     H.: Lý luận chính trị, 2005
Mô tả vật lý:                      284tr.; 19cm
Từ khóa:                         1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Văn học hiện đại. 4. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                        ĐC.85(92) NH460S


 
Thông tin nhan đề:      Phương thức giáo dục cổ truyền của dân tộc Thái / Hoàng Trần Nghịch
Xuất bản, phát hành:       Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Sơn La, 2011
Mô tả vật lý:                        511tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:               Phương thức giáo dục trẻ em; Phương thức giáo dục người lớn
Từ khóa:                         1. Việt Nam. 2. Dân tộc Thái. 3. Giáo dục cổ truyền. 4. Văn hóa dân gian.
Phân loại:                          ĐC.97 PH561TH


 
Thông tin nhan đề:       Sơn La Sư bắc 1954 - 1974
Xuẩt bản, phát hành:    Sơn La: Ty Văn hóa và Thông tin, 1979
Mô tả vật lý:                     263tr.; 19cm
Từ khóa:                       1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Thơ. 5. Văn học hiện đại. 6. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                        ĐC.85(92) S464L


 
Thông tin nhan đề:           Tản chụ xống xương: Tâm tình tiễn thương / Hoàng Tam Khọi sưu tầm; Mào Văn Ết dịch
Xuẩt bản, phát hành:         Lai Châu: Sở Văn hóa Thông tin, 1984
Mô tả vật lý:                          37tr.; 19cm
Từ khóa:                         1. Dân ca. 2. Dân tộc Thái. 3. Sách địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn học dân gian. 6. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                           ĐC.891 T105CH


 
Thông tin nhan đề:         Tây Bắc vùng đất - con người
Xuẩt bản, phát hành:      H.: Quân đội nhân dân, 2010
Mô tả vật lý:                       199tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và di tích, thắng cảnh ở Tây Bắc cùng nền văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc.
Từ khóa:                         1. Địa chí. 2. Địa lí. 3. Kinh tế. 4. Sơn La. 5. Tây Bắc. 6. Văn hóa. 7. Xã hội.
Phân loại:                          ĐC.11 T126B


 
Thông tin nhan đề:        Thị xã Sơn La bất khuất (1940 - 1975)
Xuất bản, phát hành:     Sơn La: Ban Tuyên giáo thị ủy, 1991
Mô tả vật lý:                      132tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Tổng quan về Thị xã Sơn La. Quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của quân và dân Sơn La từ năm 1940 cho đến 1975.
Từ khóa:                          1. Địa chí. 2. Lịch sử. 3. Sơn La.
Phân loại:                         ĐC.93 TH300X


 
Thông tin nhan đề:       Thơ dân tộc và miền núi đầu thế kỷ XXI
Xuất bản, phát hành:    H.: Văn hóa dân tộc, 2011
Mô tả vật lý:                     607tr.; 21cm
Từ khóa:                         1. Địa chí. 2. Thơ. 3. Văn học hiện đại. 4. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.85(92) TH460T


 
Thông tin nhan đề:      Thơ / Lò Văn Cậy
Xuẩt bản, phát hành:   Sơn La: Hội văn học nghệ thuật, 1997
Mô tả vật lý:                    276tr.; 19cm
Từ khóa:                    1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học hiện đại. 5. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                     ĐC.85(92) TH460


 
Thông tin nhan đề:       Sống chụ son sao (Tiễn dặn người yêu)
Xuẩt bản, phát hành:    Sơn La: [Knxb], [199?]
Mô tả vật lý:                     116tr.; 19cm
Từ khóa:                    1. Chữ dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại:                        ĐC.891 S455CH


 
Thông tin nhan đề:      Trang phục các tộc người thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt - Mường và Tày - Thái / Đỗ Thị Hòa
Xuất bản, phát hành:    H.: Văn hóa dân tộc, 2003
Mô tả vật lý:                     267tr.; 24cm
Tóm tắt/chú giải:         Các kiến thức về trang phục của các tộc người thiểu số như: Giá trị thẩm mĩ, các kỹ thuật tạo hình, màu sắc, hoa văn... và những giải pháp xây dựng bộ sưu tập trang phục các tộc người thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái.
Từ khóa:                     1. Dân tộc học. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Tày - Thái. 6. Trang phục. 7. Việt - Mường.
Phân loại:                       ĐC.97 TR106PH


 
Thông tin nhan đề:        Truyện cổ Thái / Ninh Viết Giao, Phan Kiến Giang, Hoàng Tam Khọi... sưu tầm, biên soạn
Xuẩt bản, phát hành:     H.: Văn hóa, 1980
Mô tả vật lý:                     175tr.; 19cm
Từ khóa:                         1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học dân gian. 5. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.891 TR527C


 
Thông tin nhan đề:      Truyện dân gian Thái, T.3 / Cầm Cường sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn
Xuất bản, phát hành :  H.: Khoa học xã hội, 1986
Mô tả vật lý:                    219tr.; 19cm
Thông tin tùng thư:      Văn học dân tộc Thái - Việt Nam
Tóm tắt/chú giải:         Khái quát về văn học dân gian dân tộc Thái. Những câu chuyện về nhân tình thế thái, phản ánh những đặc trưng của xã hội Thái xưa, mỗi câu chuyện là một lời khuyên, lời nhắn nhủ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về cuộc sống.
Từ khóa:                         1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.891 TR527D


 
Thông tin nhan đề:       Truyện dân gian Thái, T3 / Cầm Cường sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn
Xuất bản, phát hành:    H: Khoa học xã hội, 1986
Mô tả vật lý:                     219tr.; 19cm
Thông tin tùng thư:       Văn học dân tộc Thái - Việt Nam
Tóm tắt/chú giải:         Khái quát về văn học dan gian dân tộc Thái. Những câu chuyện về nhân tình thế thái, phản ánh những đặc trưng của xã hội Thái xưa, mỗi câu chuyện là một lời khuyên, lời nhắn nhủ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về cuộc sống
Từ khóa:                         1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Văn học dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.891 TR527D


 
Thông tin nhan đề:      Truyện, ký Sơn La 1984 - 2000
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: Hội Văn học Nghệ thuật, 2000
Mô tả vật lý:                    464tr.; 19cm
Từ khóa:                        1. Địa chí. 2. Ký. 3. Sơn La. 4. Truyện. 5. Văn học hiện đại. 6. Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.85(92) TR527K


 
Thông tin nhan đề:      Truyền thống của dân tộc Mèo đoàn kết đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: Mênhx cxưx HMôngz thoanx chêx tơưv txênhz lê yoanx thôngr / Giàng A Páo, Lâm Tâm
Xuất bản, phát hành:      H.: Văn hóa, 1979
Mô tả vật lý:                       71tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:           Giới thiệu về lịch sử truyền thống dân tộc Mèo đoàn kết chống giặc ngoại xâm... bằng hai thứ tiếng: Phổ thông và HMông.
Từ khóa:                           1. Dân tộc H'Mông. 2. Đấu tranh. 3. Địa chí. 4. Lịch sử. 5. Sơn La.


 
Thông tin nhan đề:         Truyện thơ - trường ca dân gian Thái, T.1
Xuất bản, phát hành:     Sơn La: Hội Văn nghệ. Sở Văn hóa TT-TT, 1997
Mô tả vật lý:                      384tr.; 20cm
Tóm tắt/chú giải:         Gồm 10 tác phẩm truyện thơ và trường ca dân gian Thái: Xống chụ Xon xao, Khun Lú Nàng Ủa, Ý Đón Ý Đăm, Hiến Hom... được in bằng chữ Thái đen.
Từ khóa:                      1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Trường ca. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại:                        ĐC.891 TR527TH


 
Thông tin nhan đề:      Truyện thơ - trường ca dân gian Thái, T.2
Xuẩt bản, phát hành:   Sơn La: Hội Văn nghệ. Sở Văn hóa TT-TT, 1997
Mô tả vật lý:                    351tr.; 20cm
Tóm tắt/chú giải:          Gồm 11 tác phẩm truyện thơ và trường ca dân gian Thái: Quám Khun Tính, Quám Ca Đông, Quám Kén Kẻo, Út Ỏ, Ngú Háo, U Thến... được in bằng chữ Thái đen.
Từ khóa:                      1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Trường ca. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại:                        ĐC.891 TR527TH


 
Thông tin nhan đề:      Tục ngữ Thái / Ma Văn Năm, Cầm Thương, Tòng Kim Ân... sưu tầm và biên dịch
Xuất bản, phát hành:       H.: Văn hóa dân tộc, 1978
Mô tả vật lý:                       156tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:              Một số câu tục ngữ của dân tộc Thái về các mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với xã hội cùng phần dịch nghĩa tiếng Việt.
Từ khóa:                        1. Dân tộc Thái. 2. Sách địa chí. 3. Sơn La. 4. Tục ngữ. 5. Văn hóa dân gian. 6. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                            ĐC.891 T506NG


 
Thông tin nhan đề:      Văn hóa Thái Việt Nam / Cầm Trọng, Phan Hữu Dật
Xuất bản, phát hành:    H.: Văn hóa thông tin, 1995
Mô tả vật lý:                     542tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Khảo sát văn hóa dân tộc Thái trong cội nguồn chung của văn hóa Đông Nam Á. Đặc trưng của văn hóa Thái như một nền văn hoá thung lũng, một loại hình văn hóa kỹ thuật tiền công nghiệp. Văn hóa thiết chế xã hội của người Thái. Văn hóa của người Thái ở Việt Nam.
Từ khóa:                        1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Thái. 3. Sơn La. 4. Văn hoá. 5. Việt nam.
Phân loại:                       ĐC.547 V115H


 
Thông tin nhan đề:      Văn nghệ Sơn La một chặng đường
Xuất bản, phát hành:  H.: Hội Văn học - Nghệ thuật, 1995
Mô tả vật lý:                   267tr.: Nhiều ảnh chân dung; 19cm
Từ khóa:                       1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Văn học hiện đại. 4. Văn nghệ. 5. Việt Nam.
Phân loại:                     ĐC.85(92) V115NGH


 
Thông tin nhan đề:      Sống chụ son sao = Tiễn dặn người yêu / Nguyễn Khôi biên dich và khảo cứu
Xuất bản, phát hành:   In lần thứ 3.- H.: Văn học, 2011
Mô tả vật lý:                   102tr.; 20cm
Từ khóa:                       1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Truyện thơ. 4. Văn học dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại:                     ĐC.891 S455CH


 Thông tin nhan đề:        Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Mông : Kỷ yếu hội thảo
Xuất bản, phát hành:     H: Nxb Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý:                      327tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Các bài viết của nhiều tác giả về Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Mông
Từ khóa:                        1. Bảo tồn. 2. Dân tộc Mông. 3. Phát triển. 4. Sách địa chí. 5. Sơn La. 6. Văn hóa.
Phân loại:                        ĐC.547 B108T


 


 
Thông tin nhan đề:      Chương Han / Vương Trung sưu tầm và dịch
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc., 2005
Mô tả vật lý:                    351tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Giới thiệu khái quát về Chương Han - tác phẩm mang tầm vóc sử thi anh hùng ca của đồng bào dân tộc Thái, đồng thời giới thiệu nội dung tác phẩm bằng tiếng Thái và tiếng Việt.
Từ khóa:                      1. Dân tộc Thái. 2. Nghiên cứu văn học. 3. Sử thi. 4. Văn học dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.891 CH561H


 
Thông tin nhan đề:      Dệt sứ - Dệt lam thời xưa của các dân tộc Thái đen Sơn La / Cầm Hùng sưu tầm, biên dịch
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 2011
Mô tả vật lý:                    367tr.; 21cm
Từ khóa:                      1. Cưới hỏi. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Lời ca. 5. Phong tục. 6. Sơn La. 7. Văn hóa dân gian. 8. Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.89 D258S


 
Thông tin nhan đề:       Đồng dao Thái Tây Bắc / Tô Ngọc Thanh sưu tầm, dịch
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 1994
Mô tả vật lý:                    58tr.; 19cm
Từ khóa:                      1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Đồng dao. 4. Sơn La. 5. Tây Bắc. 6. Văn hóa dân gian.
Phân loại:                      ĐC.891 Đ455D


 
Thông tin nhan đề:       Hỏi - Đáp về phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2010
Mô tả vật lý:                    96tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:          Phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", Danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến", phong trào xây dựng "Bản, phố văn hóa"
Từ khóa:                      1. Địa chí. 2. Hỏi - Đáp. 3. Sơn La. 4. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Phân loại:                      ĐC.547 H428Đ


 
Thông tin nhan đề:      Mo kể chuyện đẻ đất đẻ nước: Song ngữ Mường - Việt / Đinh Văn Ân sưu tầm và dịch
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 2005
Mô tả vật lý:                   346tr.; 19cm
Từ khóa:                       1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sử thi. 4. Văn học dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.89 M400K


 
Thông tin nhan đề:      Mo Mường. T.1 / Bùi Văn Nợi sưu tầm, dịch, giới thiệu
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả vật lý:                    59tr.; 21cm
Từ khóa:                       1. Dân tộc Mường. 2. Sử thi. 3. Văn hóa dân gian. 4. Việt Nam.
Phân loại:                     ĐC.891 M400M
Thông tin nhan đề:      Nàng Chiêu Quân: Truyện thơ dân gian / Phương Lung, Hoàng Trần Nghịch sưu tầm biên soạn
Xuất bản, phát hành:        Sơn La: Hội Văn học - Nghệ thuật, 1999
Mô tả vật lý:                         324tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:           Chuyện kể về thời phong kiến xa xưa, ở nước Hán và nước Phiên. Vua nước Phiên tiến đánh nước Hán để cướp nàng Chiêu Quân là vợ của vua nước Hán về làm vợ. Nàng Chiêu Quân đã tỏ rõ lòng thủy chung son sắt, thà chết để thân xác và hồn vía của mình trôi sông về đất Hán đoàn tụ với quê hương và chồng con.
Từ khóa:                            1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Truyện thơ. 4. Văn học dân gian.
Phân loại:                          ĐC.891 N106CH
Thông tin nhan đề:      Nhà cổ truyền dân tộc Cơ Tu và Người Thái / Đinh Hồng Hải, Vương Trung
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả vật lý:                    298tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:          Khái quát về người Thái và người Cơ Tu; các kỹ thuật dựng nhà, hình tượng trang trí kiến trúc và nề nếp sinh hoạt dưới mái nhà cổ truyền của người Thái và người Cơ Tu.
Từ khóa:                     1. Dân tộc Cơ Tu. 2. Dân tộc Thái. 3. Địa chí. 4. Kiến trúc. 5. Nhà cổ. 6. Văn hóa dân gian.
Phân loại:                      ĐC.71 NH100C
Thông tin nhan đề:      Nhận diện văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Đăng Duy biên soạn
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 2004
Mô tả vật lý:                 Tổng quan những nét văn hóa của các dân tộc thiểu số theo 8 nhóm ngôn ngữ khác nhau về các mặt: Dân số, địa bàn cư trú, văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần.
Từ khóa:                        1. Dân tộc học. 2. Dân tộc thiểu số. 3. Sách địa chí. 4. Sơn La. 5. Văn hóa.
Phân loại:                      ĐC.547 NH121D
Thông tin nhan đề:      Những tập thể, cá nhân điển hình thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". T.1
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: [Knxb], 2011
Mô tả vật lý:                    268tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:          Những việc làm cụ thể, thành tích xuất sắc đạt được của một số tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi tỉnh Sơn La.
Từ khóa:                         1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phân loại:                       ĐC.261 NH556T
Thông tin nhan đề:       Pắn kứn pai nưng (Phóng tác theo Nghìn lẻ một đêm) / Hoàng Nó
Xuất bản, phát hành:    Sơn La: Hội Văn học - Nghệ thuật, 2001
Mô tả vật lý:                     99tr.; 19cm
Từ khóa:                       1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian. 6. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.891 P115K
Thông tin nhan đề:      Phong tục cổ truyền các dân tộc Thái, Tày, Nùng
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả vật lý:                    391tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:          Một số các phong tục truyền thống của người Thái, Tày, Nùng như: Lễ cưới, Tết xíp xí, tục lên nhà mới..
Từ khóa:                    1. Dân tộc Nùng. 2. Dân tộc Tày. 3. Dân tộc Thái. 4. Dân tộc thiểu số. 5. Phong tục. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại:                     ĐC.97 PH431T
Thông tin nhan đề:      Quam Tô Mương / Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản, phát hành:   H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý:                    359tr. ; 21cm
Từ khóa:                      1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện. 5. Văn học dân gian. 6. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.91 QU-104T
Thông tin nhan đề:      Quỳnh Nhai con người vùng đất văn hóa lịch sử cách mạng tiềm năng & phát triển = Quynh Nhai - People, Land of culture, Revolutionary history, Potential & Development
Xuẩt bản, phát hành:     H.: Thông tấn, 2012
Mô tả vật lý:                     111tr.; 25cm
Tóm tắt/chú giải:            Khái quát về tình hình kinh tế văn hóa - xã hội của huyện Quỳnh Nhai.
Từ khóa:                         1. Địa chí. 2. Địa lý. 3. Quỳnh Nhai. 4. Sơn La. 5. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.11(T6) QU-609NH
Thông tin nhan đề:         Táy pú xấc / Vương Trung sưu tầm và dịch
Xuất bản, phát hành:      H.: Văn hóa dân tộc, 2003
Mô tả vật lý:                       337tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:            Khái quát những nét đặc sắc trong văn hóa của dân tộc Thái như: Phong tục, lễ nghi, kiến trúc, ẩm thực, văn học... qua một số tài liệu có trong Thư viện tỉnh Sơn La.
Từ khóa:                       1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Sử thi. 5. Truyện thơ. 6. Văn học dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại:                         ĐC.891 T112P

         
Thông tin nhan đề:      15 năm tình thơ tình đời
Xuất bản, phát hành:   Sơn La: Sơn La, 2010
Mô tả vật lý:                    124tr.; 19cm
Từ khóa:                         1. Địa chí. 2. Thơ. 3. Văn học hiện đại. 4. Văn học Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.85(92) M558L
Thông tin nhan đề:      Trang phục các tộc người thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái, Kađai / Đỗ Thị Hòa
Xuất bản, phát hành:      H.: Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả vật lý:                       678tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:           Các kiến thức về trang phục của các tộc người thiểu số như: Giá trị thẩm mĩ, các kỹ thuật tạo hình, màu sắc, hoa văn... và những giải pháp xây dựng bộ sưu tập trang phục các tộc người thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Tày - Thái, Kađai.
Từ khóa:                      1. Dân tộc thiểu số. 2. Địa chí. 3. Trang phục. 4. Văn hóa dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại:                         ĐC547 TR106PH
Thông tin nhan đề:      Truyện dân gian dân tộc Mường T.2 - Truyện thơ
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 2010
Mô tả vật lý:                    307tr.; 21cm
Từ khóa:                        1. Dân tộc Mường. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Truyện thơ. 5. Văn học dân gian.
Phân loại:                      ĐC.891 TR527D


 
Thông tin nhan đề:      Truyện Khun Chương = Lai Khủn Chưởng / Quán Vi Miên chủ biên; Lô Khánh Xuyên, Sầm Văn Bình sưu tầm giới thiệu
Xuất bản, phát hành:      H.: Văn hóa dân tộc, 2010
Mô tả vật lý:                      432tr.; 21cm
Từ khóa:                        1. Văn học dân gian. 2. dân tộc thái. 3. Địa chí. 4. Sơn La. 5. Truyện. 6. Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.891 TR527KH


 
Thông tin nhan đề:          Vài nét về người Thái ở Sơn La / Vi Trọng Liên
Xuất bản, phát hành:       Sơn La: Văn hóa dân tộc, 2002
Mô tả vật lý:                        124tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:          Khái quát về phong tục tập quán cùng những nét văn hóa đặc sắc của người Thái đen ở Sơn La.
Từ khóa:                        1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Phong tục. 4. Sơn La. 5. Tập quán. 6. Văn hóa.
Phân loại:                          ĐC.97 V103N


 
Thông tin nhan đề:      Văn hóa dân gian người Kháng ở Tây Bắc
Xuất bản, phát hành:   H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý:                    504tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Khái quát về người Kháng ở Việt Nam; Tín ngưỡng dân gian; Các nghi lễ phong tục liên quan đến chu kỳ đời người.
Từ khóa:                      1. Dân tộc Kháng. 2. Địa chí. 3. Sơn La. 4. Tây Bắc. 5. Văn hóa dân gian. 6. Việt Nam.
Phân loại:                     ĐC.547 V115H


 
Thông tin nhan đề:       Văn hóa dân gian người Thổ / Lê Mai Oanh sưu tầm, giới thiệu
Xuẩt bản, phát hành:   H. : Văn hóa dân tộc, 2011
Mô tả vật lý:                    287tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Tổng quan về người Thổ; một số nét văn hóa đặc sắc cùng các tác phẩm văn học dân gian tiểu biểu của người Thổ.
Từ khóa:                        1. Dân tộc Thổ. 3. Địa chí. 4. Văn hóa dân gian. 5. Việt Nam.
Phân loại:                      ĐC.547 V115H


 
Thông tin nhan đề:       Văn hóa dân tộc Mường: Kỷ yếu hội thảo văn hóa dân tộc Mường tại Hòa Bình.
Xuất bản, phát hành:     Hòa Bình: Sở Văn hóa. Hội Văn hóa các dân tộc, 1995
Mô tả vật lý:                      260tr.; 19cm
Tóm tắt/chú giải:         Những bài phát biểu, ý kiến tham luận của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa về những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường.
Từ khóa:                      1. Dân tộc học. 2. Dân tộc Mường. 3. Hòa Bình. 4. Sơn La. 5. Văn hóa. 6. Việt Nam.
Phân loại:                        ĐC.547 V115H


 
Thông tin nhan đề:      Văn hóa Thái - Những tri thức dân gian / Đặng Thị Oanh
Xuẩt bản,phát hành:    TP. Hồ Chí Minh: Thanh Niên, 2011
Mô tả vật lý:                    199tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:         Khái quát về văn hóa Thái ở Tây Bắc, một số tri thức dân gian về hoa ban, cầu thang trong văn hóa của người Thái ở Tây Bắc..
Từ khóa:                       1. Dân tộc Thái. 2. Địa chí. 3. Kiến trúc. 4. Nhà sàn. 5. Phong tục. 6. Văn hóa dân gian. 7. Việt Nam.
Phân loại:                       ĐC.547 V115H


 
Thông tin nhan đề:          Văn hóa Xinh - Mun
Xuất bản, phát hành:      H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý:                       241tr.; 21cm
Tóm tắt/chú giải:          Viết về môi trường tự nhiên và xã hội, văn hóa và những ảnh hưởng văn hóa Thái của người Xinh Mun.
Từ khóa:                           1. Địa chí. 2. Sơn La. 3. Văn hóa. 4. Việt Nam. 5. Xinh Mun.
Phân loại:                         ĐC.547 V115H


 
Thông tin nhan đề:       Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi / Phạm Duy Nghĩa
Xuất bản, phát hành:   H.: Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả vật lý:                    324tr.; 21cm
Từ khóa:                      1. Dân tộc thiểu số. 2. Nghiên cứu văn học. 3. Văn học hiện đại. 4. Văn xuôi. 5. Việt Nam.
Phân loại:                     ĐC.85(92) V115X

 

Tác giả bài viết: HT (biên soạn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay5,876
  • Tháng hiện tại228,764
  • Tổng lượt truy cập12,681,829
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây