global html

unnamed (1)

CHONCUOICUNG

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA

Thứ năm - 15/08/2013 05:42 2.155 0
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 51 /QĐ-VH,TT&DL ngày 17 /03/2012
của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La)
CHƯƠNG I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
          1. Quy chế này quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ trách nhiệm và lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc, quan hệ công tác và tài chính của Thư viện tỉnh Sơn La.
           2. Cán bộ viên chức thuộc Thư viện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Thư viện tỉnh Sơn La chịu sự điều chỉnh của quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động và làm việc của Thư viện tỉnh
         1. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường của mỗi cán bộ viên chức; Đồng thời tăng cường sự phối hợp, cộng tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị được quy định tại Quyết định số: 725/QĐ-CTUBND ngày 02/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
        2. Giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật; Sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Thư viện Quốc gia Việt Nam, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
        3. Thư viện tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Giám đốc, Thư viện tỉnh.
         4. Bảo đảm tính dân chủ, công khai rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của Thư viện.
       5. Trong phân công giải quyết công việc, mỗi việc chỉ được giao cho một cá nhân, một phòng phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc của cá nhân, các cá nhân phải chịu trách nhiệm về công việc được phân công.
CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 Điều 3. Vị trí, chức năng
        Thư viện tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại tỉnh Sơn La và nói về địa phương Sơn La, các tài liệu trong nước và của nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La về: Chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
Thư viện tỉnh Sơn La có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 4. Đối tượng phục vụ
        Đối tượng phục vụ của Thư viện tỉnh là người đọc trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Sơn La; Đặc biệt là cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng và chính quyền, cán bộ các tổ chức chuyên môn, người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, chỉ đạo sản xuất, doanh nhân và nhà sản xuất.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn
          Thư viện tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
        1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của Thư viện; Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
        2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi, cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, cho mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện.
         3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm Địa lý tự nhiên, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La và các đối tượng phục vụ của Thư viện, cụ thể:
         - Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các loại hình tài liệu được xuất bản tại tỉnh Sơn La, viết về địa phương Sơn La, các xuất bản phẩm trong nước và của nước ngoài.
        - Thực hiện nhiệm vụ mua: Sách, báo, tạp chí và các vật mang tin khác từ các nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cho Thư viện.
        - Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có ấn phẩm xuất bản chuyển giao; Các bản sao luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học và các Trung tâm giáo dục – đào tạo  đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
        - Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị và bộ phận tài liệu bằng tiếng các dân tộc của tỉnh Sơn La.
       - Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng liên thông giữa Thư viện tỉnh Sơn La với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng các hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.
       - Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
        4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu của thư viện đến mọi người; Đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La; Xây dựng phong trào đọc sách, báo và văn hóa đọc trong nhân dân các dân tộc ở tỉnh Sơn La.
          5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, cung cấp thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.
         6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở tỉnh Sơn La; Tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc.
         7. Xây dựng, tổ chức và duy trì các hoạt động Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn La.
         8. Hướng dẫn, tư vấn, tổ chức hoạt động thư viện; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; Tổ chức luân chuyển sách, báo, tạp chí và các loại hình tài liệu khác; Chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các Thư viện khác trong tỉnh Sơn La.
        9. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.
         10. Thực hiện báo cáo định kỳ: Tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Thư viện Quốc gia Việt Nam.
         11. Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo sự phân cấp của tỉnh Sơn La.
         12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La giao.

CHƯƠNG III
 TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ
 
          Điều 6. Bộ máy tổ chức biên chế

          Bộ máy tổ chức của Thư viện tỉnh gồm:
          - Ban Giám đốc.
        - Các phòng chức năng: Phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu; Phòng Phục vụ và Xây dựng phong trào; Phòng Thông tin - Thư mục; Phòng Hành chính - Tổng hợp.
          Biên chế của Thư viện tỉnh đến năm 2015 có 30 người; Căn cứ chức năng nhiệm vụ, công việc cụ thể, hàng năm đơn vị lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng biên chế và cơ cấu ngạch biên chế của đơn vị đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xem xét trình UBND tỉnh Sơn La và các ngành chức năng quyết định.

          Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn
 
         1. Phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu
 
- Lựa chọn, phân tích, xây dựng và bổ sung vốn tài liệu cho Thư viện tỉnh.
- Nghiên cứu, lựa chọn đề xuất danh mục các loại sách, báo, tạp chí và các vật mang tin khác trước khi mua từ nguồn kinh phí của nhà nước cấp cho thư viện trình lãnh đạo Thư viện tỉnh phê duyệt.
- Lựa chọn, hướng dẫn và bổ sung vốn tài liệu cho hệ thống các Thư viện - Tủ sách công cộng trong toàn tỉnh.
- Nhận lưu chiểu các loại hình xuất bản phẩm của địa phương.
- Tiếp nhận, lựa chọn các loại hình xuất bản phẩm như: Biếu tặng, tài trợ, trao đổi và các hình thức khác để gia tăng vốn tài liệu.
- Tổ chức trao đổi, liên thông vốn tài liệu giữa Thư viện tỉnh Sơn La với Thư viện Quốc gia Việt Nam và các Thư viện tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc. 
- Thực hiện xử lý hoàn thiện các chu trình kỹ thuật nghiệp vụ ban đầu cho vốn tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện tỉnh.
- Thực hiện xử lý hoàn thiện các chu trình kỹ thuật nghiệp vụ ban đầu cho vốn tài liệu mới được bổ sung và phân bổ cho hệ thống các Thư viện công cộng huyện, thành phố và cơ sở trong toàn tỉnh.
- Chỉnh lý hệ thống cơ cấu các kho tài liệu và các hệ thống tra cứu mục lục của Thư viện tỉnh.
- Rà soát, thanh lọc và thanh lý ra khỏi hệ thống các cơ cấu kho của Thư viện tỉnh các loại tài liệu đã mất thời gian tính hoặc bị mục nát, mối mọt.
- Chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế các tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng và các nguyên nhân khác.
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện phân công.

 2. Phòng Phục vụ và Xây dựng phong trào.

- Cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu dùng tin của các tổ chức và cá nhân về sử dụng, khai thác vốn tài liệu hiện có trong hoặc ngoài Thư viện tỉnh.
- Trực tiếp quản lý các kho tài liệu và tổ chức phục vụ các đối tượng bạn đọc thông qua các cơ cấu kho + Phòng phục vụ bạn đọc của Thư viện tỉnh đó là:
+ Phòng Đọc tổng hợp.
+ Phòng Mượn tổng hợp.
+ Phòng Báo - Tạp chí.
+ Phòng Địa chí.
+ Phòng Tài liệu Thiếu nhi.
+ Phòng Tài liệu Ngoại văn.
+ Phòng Tài liệu tiếng và chữ dân tộc thiểu số.
+ Phòng Đa phương tiện.
+ Phòng Đọc tài liệu hạn chế.
+ Kho Luân chuyển ấn phẩm trong toàn tỉnh.
+ Phòng Đọc tài liệu đặc biệt dành cho người khiếm thính, khiếm thị.
- Chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho mạng lưới Thư viện - Tủ sách ở các huyện, thành phố và ở cơ sở trong toàn tỉnh.
- Tham gia xây dựng và thành lập mới các Thư viện, Phòng đọc sách - Tủ sách ở các huyện, thành phố và ở cơ sở trong toàn tỉnh.
- Xây dựng và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của: Điểm sách, Trạm sách, Chi nhánh Thư viện tỉnh.
- Quản lý và tổ chức luân chuyển vốn tài liệu từ kho Luân chuyển của Thư viện tỉnh đến tất cả các Điểm sách, Trạm sách, Chi nhánh thư viện của Thư viện tỉnh và hệ thống Thư viện công cộng ở các huyện, thành phố và cơ sở trong toàn tỉnh.
- Tham gia phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị chủ quản trong các công việc xây dựng, duy trì, tổ chức hoạt động của hệ thống: Điểm Bưu điện văn hóa xã; Tủ sách Pháp luật xã, phường; Tủ sách Khuyến nông xã, phường; Tủ sách Đồn Biên phòng trong toàn tỉnh. 
- Tổ chức hướng dẫn và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện cơ sở trong toàn tỉnh.
- Phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác thanh tra hoạt động của các Thư viện - Tủ sách trong toàn tỉnh.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong việc duy trì, phát triển và triển khai hoạt động về công tác địa chí của Thư viện tỉnh Sơn La.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.

3. Phòng Thông tin - Thư  mục.

- Lựa chọn nguồn và nội dung thông tin để biên soạn, in và phát hành trong toàn tỉnh sản phẩm: “Thông tin Khoa học chuyên đề”.
- Lựa chọn nguồn và nội dung thông tin để biên soạn, in và phát hành trong toàn tỉnh sản phẩm thông tin: “Điểm báo”.
- Lựa chọn nguồn và nội dung thông tin để biên soạn, in và phát hành trong toàn tỉnh sản phẩm thông tin: “Tài liệu truyền thông”.
- Biên soạn - in và phát hành trong hệ thống các Thư viện - Tủ sách và bạn đọc của toàn tỉnh các loại hình Thư mục: Thư mục sách mới; Thư mục các bài trích báo - tạp chí; Thư mục tổng quát; Thư mục chuyên đề; Thư mục địa chí...
- Khai thác, chọn lựa các thông tin và tiềm lực thông tin cho Thư viện tỉnh thông qua mạng diện rộng của ngành Thư viện (mạng LAN), mạng Intenet.
- Tổ chức các hoạt động của Trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh Sơn La.
- Hướng dẫn tra cứu; Giải đáp và trả lời thông tin được lưu giữ trong vốn tài liệu hiện có của Thư viện tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu của thư viện thông qua các hình thức: Nói chuyện chuyên đề; Giới thiệu sách mới; Giới thiệu sách các tập san, nội san của các ngành; Giới thiệu sách mới trên Đài Truyền hình và sóng Đài Phát thanh của tỉnh và trên báo, tạp chí của địa phương; Tổ chức tọa đàm bạn đọc; Sinh hoạt câu lạc bộ bạn đọc; Hội thảo chuyên đề; Hội nghị bạn đọc.
- Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn và định hướng nhu cầu đọc cho bạn đọc của Thư viện tỉnh và các đối tượng bạn đọc thuộc hệ thống Thư viện - Tủ sách công cộng toàn tỉnh.
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của Thư viện tỉnh như: Tạo lập các loại cơ sở dữ liệu về vốn tài liệu của thư viện tỉnh; Cập nhật - thống kê tình hình và chất lượng sử dụng tài liệu của bạn đọc thư viện; In “ Phích” cho mỗi đơn vị tài liệu; Quản lý tài liệu và bạn đọc; Phân tích đánh giá tình hình và chất lượng bạn đọc; Theo dõi công tác bổ sung vốn tài liệu.
- Thực hiện công tác chuyển dạng, số hóa tài liệu của Thư viện tỉnh.
- Phát huy, khai thác và phổ biến tiềm năng thông tin từ mạng diện rộng của ngành thư viện công cộng toàn quốc và mạng Intener.
- Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng: Mạng, hệ thống máy tính và các trang thiết bị điện tử khác của Thư viện tỉnh; Hệ thống máy tính của các Thư viện huyện, thành phố trong tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Hướng dẫn, tổ chức đăng ký, cấp mới và đổi thẻ thường xuyên của Thư viện cho bạn đọc.
- Thường xuyên tiến hành thu, nộp và quản lý nguồn thu từ các dịch vụ của Thư viện tỉnh theo quy định.
- Xử lý, giải quyết đền bù việc bạn đọc làm hư hỏng, mất mát tài liệu của Thư viện.
- Định kỳ tổ chức thông báo gián tiếp và trực tiếp đến nơi cư trú hoặc công tác của bạn đọc để đòi tài liệu bạn đọc mượn quá hạn hoặc không trả tài liệu cho thư viện.
- Xây dựng các kế hoạch tổ chức hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của thư viện.
- Làm các công tác tài chính, kế toán, thu, chi thường xuyên của Thư viện.
- Thực hiện các công tác thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu các mặt hoạt động của Thư viện tỉnh.
- Đảm nhiệm công tác Văn thư - Đánh máy, sao chụp các văn bản, giấy tờ của đơn vị.
- Triển khai các công việc sự vụ; Hành chính, quản trị; Giao dịch, tiếp khách đến quan hệ, công tác với Thư viện tỉnh.
- Đảm nhiệm các công việc: Tạp vụ; Bảo vệ; Thủ kho; Thủ quỹ của Thư viện.
- Sản xuất, cung ứng: Vật tư, tài liệu, sổ sách, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ ngành Thư viện cho Thư viện tỉnh và mạng lưới Thư viện trong toàn tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.
 
CHƯƠNG IV
 TRÁCH NHIỆM, QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc và các Phó giám đốc

1. Giám đốc.

Là người đứng đầu Thư viện tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La; Vụ Thư viện (Bộ VH,TT-DL) và Thư viện Quốc gia Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Thư viện tỉnh Sơn La được quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
          Căn cứ quy hoạch, kế hoạch về phát triển sự nghiệp thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án để phát triển Thư viện trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và các ngành chức năng phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Kiểm tra, đôn đốc các hoạt động phát triển sự nghiệp của hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh.
          Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La xây dựng các văn bản pháp quy nhằm cụ thể hóa các văn bản quản lý nhà nước về công tác thư viện để trình UBND tỉnh Sơn La phê duyệt ban hành để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.
          Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La ra các các văn bản chỉ đạo trong quản lý nhà nước về công tác thư viện để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.
          Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phòng chức năng của Thư viện tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và các quy định của pháp luật và Nhà nước trong hoạt động Thư viện.
          Trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo: Công tác tổ chức cán bộ và quản lý lao động; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác kế hoạch - Tài vụ; Công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo.
          Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm công tác xây dựng và phát triển vốn ấn phẩm của Thư viện tỉnh; Phê duyệt danh mục và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng vốn tài liệu (sách, báo, tạp chí và các vật mang tin khác) khi Thư viện tỉnh mua từ các nguồn kinh phí của nhà nước cấp.
          Tổ chức, chỉ đạo công tác: Sơ kết, tổng kết, giao ban, hội thảo của đơn vị.
          Là Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật của đơn vị; Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Thư viện của đơn vị; Chủ tài khoản của đơn vị.
          Ký duyệt hoặc ủy quyền ký duyệt các văn bản của Thư viện tỉnh.
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La giao.

          2. Các Phó giám đốc.

          Là người trực tiếp giúp việc Giám đốc chỉ đạo, theo dõi một số lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công.
          Ký các văn bản, giấy tờ của đơn vị khi được Giám đốc ủy quyền; Là chủ tài khoản thứ hai của đơn vị khi được Giám đốc ủy quyền.
          Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ các công việc được phân công phụ trách, theo dõi, chỉ đạo. Thay mặt Giám đốc giải quyết, xử lý các công việc của đơn vị khi Giám đốc đi vắng và có trách nhiệm báo cáo lại với Giám đốc các công việc đã được ủy quyền giải quyết. Tham gia ý kiến với Giám đốc về các lĩnh vực trong công tác quản lý, công tác tổ chức điều hành hoạt động của đơn vị khi Giám đốc yêu cầu.
          Trực tiếp theo dõi, phụ trách các công việc chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện tỉnh theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc.

          Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

          1. Trưởng phòng.
          Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng. Điều hành mọi hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
          Chịu sự chỉ đạo của Giám đốc và các Phó giám đốc được phân công trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Phòng được phân công phụ trách trước Ban Giám đốc Thư viện tỉnh.
          Có trách nhiệm: Quản lý lao động, phân công, bố trí công việc, giao nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra đốn đốc công việc của các viên chức trong Phòng. Phục tùng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thư viện tỉnh. Tiếp nhận, xử lý các văn bản được giao; Báo cáo, thống kê kết quả và số liệu hoạt động, làm việc của Phòng theo quy định.
          Tham mưu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Thư viện tỉnh về các lĩnh vực công tác được phân công và về các lĩnh vực và hoạt động của đơn vị, của các Phòng chức năng khác trong đơn vị khi được Ban Giám đốc Thư viện tỉnh yêu cầu.
          Có trách nhiệm thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác, tổ chức hoạt động với các Phòng chức năng khác trong Thư viện.
          Trực tiếp đảm nhiệm một hoặc một số công việc chuyên môn cụ thể của Phòng. Hàng ngày trực tiếp quản lý theo dõi, chấm công làm việc của cán bộ viên chức trong Phòng; Được quyền giải quyết cho cán bộ viên chức nghỉ dưới 0,5 ngày.
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc Thư viện tỉnh giao.
 
          2. Phó trưởng phòng.
          Là người trực tiếp giúp việc cho Trưởng phòng. Trực tiếp đảm nhận một hoặc một số công việc chuyên môn cụ thể trong phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về một số nội dung, nhiệm vụ công tác được phân công.
          Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi Trưởng phòng đi vắng và chịu trách nhiệm về công việc mà mình đã giải quyết.
 
Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức Thư viện.

          1. Nhiệm vụ.

          Nghiên cứu, nắm vững đường lối chủ chương, nghị quyết đường lối, chính sách và các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La; Đặc biệt là các văn bản có liên quan đến công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch và công tác Thư viện.
          Chủ động tham mưu, đề xuất ý kiến trong công tác và trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao với lãnh đạo Phòng và Ban Giám đốc Thư viện tỉnh.
          Thực hiện chế độ báo cáo công việc với lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Thư viện khi có yêu cầu.
          Chấp hành và phục tùng sự chỉ đạo công tác, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Thư viện. Thực hiện đầy đủ các quy định trong Luật Cán bộ, công chức.
          Thực hiện tốt các quy định về bảo quản, quản lý hồ sơ tài liệu, trang thiết bị và tài sản được giao.
 
          2. Quyền hạn.

          Được nghe truyền đạt, phổ biến các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về những vấn đề liên quan đến công tác, nhiệm vụ được giao.
          Được tham gia dự họp và bàn bạc, phát biểu ý kiến các vấn đề có liên quan đến công tác, nhiệm vụ được giao với Phòng, Ban Giám đốc Thư viện và cơ quan khi khi có yêu cầu.
 
          Điều 11. Nhiệm vụ quyền hạn của nhân viên hành chính.

          1. Nhân viên văn thư, lưu trữ, tạp vụ.

          Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định bằng văn bản hay bằng miệng của Lãnh đạo Thư viện và lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phục vụ kể cả ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu chính đáng.
          Chuẩn bị và phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Thư viện. Tổ chức tiếp nhận, chuyển giao đầy đủ, kịp thời, chính xác, xử lý đúng nguyên tắc các loại công văn giấy tờ đi và đến thư viện; Quản lý sổ sách, lưu trữ tài liệu. Sử dụng quản lý con dấu đúng quy định.
          Thay mặt cơ quan giao dịch, bố trí tiếp khách khi khách đến giao dịch với Thư viện; Quản lý và trực và sử dụng điện thoại công của Thư viện theo quy định.
          Giữ bí mật công tác; Bảo quản tốt trang thiết bị vật tư, tài sản được giao; Vệ sinh các khu vực của cơ quan theo quy định.
          Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp và lãnh đạo thư viện yêu cầu.

          2. Nhân viên kế toán, kho quỹ.

          Chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định bằng văn bản hay bằng miệng của Lãnh đạo Thư viện và lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phục vụ kể cả ngoài giờ hành chính khi có yêu cầu chính đáng.
          Chuẩn bị và phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Thư viện. Đảm bảo các điều kiện làm việc cho lãnh đạo Thư viện và các công việc đột xuất khác do lãnh đạo thư viện tỉnh quyết định, yêu cầu.
          Đảm bảo thực hiện đúng chế độ, nguyên tắc đã quy định trong Luật Ngân sách, Pháp lệnh Kế toán và Quy chế Chi tiêu nội bộ của đơn vị trong lĩnh vực Thu - chi tài chính, tài vụ của Thư viện. Bảo quản tốt trang thiết bị vật tư, tài sản được giao.
          Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp và lãnh đạo Thư viện yêu cầu.
 
          3. Nhân viên bảo vệ.
          Có trách nhiệm bảo vệ tốt tài sản, trang thiết bị của đơn vị. Đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cơ quan trong 24/24 giờ. Xử lý và tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự của đơn vị.
          Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp và Ban Giám đốc Thư viện yêu cầu.

CHƯƠNG V
 LỀ LỐI LÀM VIỆC
 CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC VÀ MỐI QUAN HỆ
 
          Điều 12. Lề lối làm việc.

          Giám đốc Thư viện tỉnh chỉ đạo, điều hành công việc của cơ quan thông qua các Phó giám đốc, Trưởng phòng và trực tiếp đến viên chức và nhân viên trong đơn vị khi cần thiết.
          Các văn bản, giấy tờ của Thư viện tỉnh do Giám đốc ký. Các Phó Giám đốc hoặc Trưởng phòng chỉ ký văn bản, giấy tờ khi được Giám đốc ủy quyền hoặc những văn bản, giấy tờ đã được thống nhất ủy quyền trong một số lĩnh vực đã được phân công phụ trách.
          Khi Giám đốc đi vắng phải ủy quyền cho Phó giám đốc bằng miệng hoặc bằng văn bản. Phó giám đốc được ủy quyền phải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời với giám đốc về các công việc đã giải quyết, chưa giải quyết hoặc không thể giải quyết được khi Giám đốc về cơ quan.
          Các Phó giám đốc phải báo cáo đầy đủ kịp thời với Giám đốc các công việc và lĩnh vực được phân công.
          Những vấn đề công tác được đưa ra bàn bạc, thảo luận trong tập thể lãnh đạo thư viện, nếu có ý kiến khác nhau thì quyền quyết định cuối cùng là Giám đốc. Những công việc đã được tập thể Ban Giám đốc Thư viện thông qua nếu Giám đốc đi vắng thì Phó giám đốc sẽ xem xét, xử lý, quyết định sau đó báo cáo lại Giám đốc.
 
          Điều 13. Phân công giao việc
Lãnh đạo Thư viện, lãnh đạo Phòng khi giao việc cần làm rõ: Nội dung, khối lượng, chất lượng, thời gian hoàn thành, điều kiện thực hiện và những ý kiến chỉ đạo định hướng giải quyết.
Lãnh đạo Thư viện tỉnh trực tiếp giao việc cho Trưởng phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao việc, kiểm tra, đốn đốc nhân viên trong Phòng mình thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ được giao.
Khi cần thiết lãnh đạo Thư viện có thể giao việc trực tiếp cho nhân viên nhưng sau đó nhân viên được giao việc phải báo cáo lại cho lãnh đạo Phòng biết công việc của lãnh đạo Thư viện đã giao.
          Điều 14. Xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị văn bản và quản lý công văn, tài liệu.
          Định kỳ hàng tháng, quý, năm Thư viện tỉnh phải xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị. Các Phòng định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm phải xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Phòng để trình lãnh đạo Thư viện tỉnh phê duyệt và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
          Đơn vị phải chấp hành thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo - thống kê đột xuất hay định kỳ với cấp trên hoặc khi cấp trên yêu cầu.
          Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Thư viện tỉnh về nội dung văn bản, giấy tờ trước khi trình lãnh đạo Thư viện ký. Lãnh đạo Thư viện phải soát xét nội dung, thể thức văn bản trước khi ký, giao cho văn thư đóng dấu gửi đi.
          Nhân viên văn thư, viên chức Thư viện quản lý, xử lý, lưu trữ các loại: Công văn, giấy tờ, tài liệu được giao, nhận theo đúng quy định.
 
          Điều 15. Quy định về họp, làm việc

          Ban Giám đốc và các Trưởng phó phòng giao ban công việc 1 tuần/lần vào ngày làm việc đầu tiên tuần. Tổ chức họp cơ quan 1 tháng/lần. Giám đốc triệu tập họp, hội ý công việc trong Ban Giám đốc hoặc mở rộng thêm các thành phần họp khi thấy cần thiết.
          Tổ chức họp đơn vị để: Sơ kết, tổng kết, hội nghị, hội thảo khác theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của cấp trên.
          Các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng sinh hoạt, hoạt động theo quy chế của tổ chức đó và phải thống nhất với Giám đốc đế bố trí công việc, thời gian và các điều kiện khác cần thiết, phù hợp.
          Cán bộ, viên chức đơn vị phải chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp lệnh Cán bộ công chức; Chấp hành kỷ luật lao động; Không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn; Thực hiện nếp sống văn minh trong giờ làm việc; Giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường; Mang thẻ viên chức trong lúc làm việc. Khi rời cơ quan trong giờ làm việc hoặc nghỉ ốm, nghỉ việc riêng phải báo cáo theo quy định.

          Điều 16.
Ngoài những điều đã quy định, cán bộ, viên chức Thư viện phải thực hiện đầy đủ chế độ kỷ luật lao động theo quy định của Luật Lao động, Pháp lệnh Cán bộ công chức và Quy chế Chi tiêu tài chính nội bộ.
          Chấp hành nghiêm chỉnh: Chế độ thỉnh thị, báo cáo, sự chỉ đạo phân công nhiệm vụ của cấp trên. Khi đi công tác vắng hoặc nghỉ phép phải bàn giao công việc theo quy định.
          Thực hiện chế độ làm việc, nghỉ việc đúng giờ theo quy định. Khi ốm đau, hoặc có việc riêng cần thiết phải báo cáo xin phép và cơ quan sẽ trừ số ngày nghỉ đó vào tiêu chuẩn chế độ nghỉ phép hàng năm của cán bộ, viện chức đó.
          Trong công tác, sinh hoạt phải có ý thức cầu thị tiến bộ, học hỏi, tự học hỏi vươn lên để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tốt vật tư, tài liệu, tài sản của cơ quan.
          Phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và đơn vị về chất lượng, hiệu quả công việc được giao.
Thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh trong giao dịch và làm việc; Bảo vệ môi trường, cảnh quan của cơ quan.
          Điều 17. Khen thưởng - Kỷ luật
 
          Duy trì và thường xuyên phát động, cổ vũ phong trào thi đua trong đơn vị; Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được biểu dương và đề nghị các cấp khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.
          Những tập thể, cá nhân vi phạm quy chế, kỷ luật lao động, mắc các sai phạm về pháp luật, các quy định của Nhà nước, của các tổ chức đoàn thể thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
 
          Điều 18. Quan hệ công tác
 
1. Quan hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.
 
          Thư viện tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.
Tham mưu, đề xuất ý kiến với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La về các lĩnh vực để phát triển đơn vị và sự nghiệp Thư viện của toàn tỉnh Sơn La. Thực hiện chế độ báo cáo, các nhiệm vụ,  công tác hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La giao.
 
          2. Quan hệ với Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Thư viện Quốc gia Việt Nam và Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc.

          Thư viện tỉnh chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Thực hiện chế độ báo cáo và các yêu cầu công tác hoạt động của Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Thư viện Quốc gia Việt Nam và Liên hiệp Thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc.
 
3. Quan hệ với các Phòng VH-TT và Trung tâm VH,TT-TT các huyện, thành phố trong tỉnh.

          Quan hệ giữa Thư viện tỉnh với các Phòng VH-TT và Trung tâm VH,TT-TT các huyện, thành phố trong toàn tỉnh là quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác thư viện.
 
          4. Quan hệ với các Thư viện huyện, thành phố và cơ sở trong tỉnh

Quan hệ giữa Thư viện tỉnh với các thư viện huyện, thành phố và cơ sở là mối quan hệ chỉ đạo, giúp đỡ hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra đôn đốc hoạt động thư viện theo ngành dọc.

          5. Quan hệ giữa Ban Giám đốc Thư viện tỉnh với Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

          Quan hệ giữa Ban Giám đốc Thư viện tỉnh với Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị là quan hệ phối hợp, nhằm đảm bảo nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng; Tạo điều kiện để các đoàn thể, tổ chức quần chúng hoạt động đúng với điều lệ, quy định của các tổ chức đó nhằm phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, viên chức trong đơn vị, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch của nhà nước giao cho đơn vị.

          6. Quan hệ giữa các phòng và cán bộ nhân viên trong Thư viện tỉnh
         
Quan hệ giữa các phòng chuyên môn và cán bộ nhân viên trong Thư viện tỉnh là quan hệ vừa có tính chất độc lập nhưng vừa có tính chất phối hợp, cộng tác chặt chẽ và thống nhất trong toàn đơn vị.
Nếu công việc, nhiệm vụ trong phạm vi một phòng thì Trưởng phòng chịu trách nhiệm điều hành cán bộ, nhân viên trong phòng mình thực hiện; Nếu công việc, nhiệm vụ trong phạm vi hai hoặc nhiều phòng thì các Trưởng phòng chịu trách nhiệm điều hành thực hiện dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Thư viện tỉnh.
 
CHƯƠNG VI
 TÀI CHÍNH CỦA THƯ VIỆN
 
Điều 19. Nguồn tài chính
Nguồn tài chính của Thư viện tỉnh bao gồm: Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp.

1. Nguồn ngân sách Nhà nước cấp:

- Kinh phí hoạt động thường xuyên theo chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm.
- Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị, vốn tài liệu thư viện, tuyên truyền giới thiệu sách, báo, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động sự nghiệp theo kế hoạch đã được giao hàng năm.
- Kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa hàng năm.
 
2. Nguồn thu sự nghiệp gồm:
- Thu từ phí làm thẻ bạn đọc.
- Thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ thư viện - thông tin bao gồm: dịch thuật và sao chụp tài liệu; Lập danh mục theo chuyên đề; Cung cấp các sản phẩm thông tin đã được xử lý theo yêu cầu của người đọc; Xử lý kỹ thuật tài liệu thư viện; sử dụng phòng đọc đa phương tiện, mạng thông tin - thư viện trong nước và quốc tế; Tư vấn xây dựng thư viện; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ thư viện và đào tạo người đọc cách sử dụng thư viện; Vận chuyển tài liệu thư viện trực tiếp hoặc qua bưu điện theo yêu cầu của người đọc và một số dịch vụ khác.
- Các khoản thu khác như: Viện trợ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 
Điều 20. Nội dung chi
1. Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Chi cho cán bộ, viên chức của Thư viện tỉnh: Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích bảo hiểm y tế, xã hội.
3. Chi quản lý hành chính: Vật tư văn phòng, dịch vụ công, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí.
4. Chi cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.
5. Chi các hoạt động có tổ chức thu phí.
6. Chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị - công nghệ, vốn tài liệu.
7. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
 
Điều 21. Cơ chế quản lý tài chính

Thư viện tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động (theo Quyết định số: 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của UBND tỉnh Sơn La).
Việc quản lý tài chính của Thư viện tỉnh thực hiện theo Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập và Thông tư số: 71/2006/ BTC ngày 09 8/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006  của Chính phủ;  Quyết định số: 2265/QĐ-UBND ngày 11/9/2006 của UBND tỉnh Sơn La V/v Thực hiện Nghị định số: 43/CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.
Thư viện tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước.
 
CHƯƠNG VII
 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 22. Tổ chức thực hiện
Giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt và hướng dẫn thực hiện cụ thể việc thực hiện Quy chế này trong Thư viện tỉnh.
Giám đốc Thư viện tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng nội quy  làm việc của phòng mình để quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng nhưng nội dung không được trái với Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, hoặc cần bổ sung sửa đổi thì Giám đốc Thư viện tỉnh báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La xem xét, quyết định chỉnh lý, bổ sung.
Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ./.
 
                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC
 
                                                                                                                                  Mai Thu Hương
                                                                                                                                         
(đã ký)

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2020
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay3,958
  • Tháng hiện tại150,946
  • Tổng lượt truy cập9,638,443
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây