global html

unnamed (1)

CHONCUOICUNG

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHÊ DÂN CHỦ THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA

Thứ tư - 14/08/2013 06:04 4.262 0
SỞ VHTT&DL SƠN LA
THƯ VIỆN TỈNH

 
   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2012
 
QUY CH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN CHỈ ĐẠO THC HIN QUY CHÊ DÂN CHỦ
THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/QĐ-TV ngày 12/6/2012
của Giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La)

 
   
CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
        Điều 1. Chức năng:
        Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của Thư viện tỉnh Sơn La (Gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Thư viện tỉnh Sơn La thành lập, là tổ chức hoạt động phối hợp có chức năng giúp Trưởng ban Chỉ đạo của Thư viện tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện tốt Quy chế Dân chủ trong hoạt động của Thư viện tỉnh Sơn La đã được ban hành kèm theo Quyết định số: 102/QĐ-TV ngày 11/5/2009 của Thư viện tỉnh Sơn La.
          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
        2.1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Quy chế Dân chủ trong hoạt động của Thư viện tỉnh Sơn La đã được ban hành kèm theo Quyết định SỐ:102/QĐ-TV ngày 11/5/2009 của Giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La trong cơ quan Thư viện tỉnh Sơn La.
        2.2. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của Thư viện tỉnh Sơn La; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện theo từng năm, từng giai đoạn của đơn vị.
        2.3. Phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của các tập thể, cá nhân trong cơ quan Thư viện tỉnh Sơn La.
       2.4. Đề xuất các giải pháp, biện pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ trong phạm vi toàn cơ quan Thư viện tỉnh.
       2.5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) về việc thực hiện Quy chế Dân chủ của Thư viện tỉnh Sơn La; Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và báo cáo với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.
       2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến thực hiện Quy chế Dân chủ của Thư viện tỉnh Sơn La do Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.
       2.7. Duy trì và tổ chức hoạt động của Ban theo Quy chế Hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của Thư viện tỉnh Sơn La.
 
CHƯƠNG II:
PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN
 
        Điều 3. Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chê Dân chủ của Thư viện tỉnh Sơn La gồm 02 thành viên.
       - Ông: Nguyễn Quốc Vinh; Bí thư chi bộ, Giám đốc Thư viện tỉnh: Trưởng ban.
       - Bà: Hồ Thị Dung; Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh: Phó trưởng ban.
       * Nhiệm vụ của bộ phận thường trực:
       - Chỉ đạo và điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của Thư viện tỉnh Sơn La.
      - Chủ trì soạn thảo các chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo sơ, tổng kết và các văn bản khác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của Thư viện tỉnh Sơn La.
       - Thường trực giải quyết những vấn đề và công việc liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của Thư viện tỉnh Sơn La.
       - Triển khai các công tác theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.
        Điều 4. Nhiệm yụ của Trưởng ban:
       Chịu trách nhiệm trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về mọi hoạt động công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
      Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
       Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
      Ký các văn bản thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.
        Điều 5. Nhiệm vụ của Phó trưởng ban:
        Quản lý, lưu giữ các văn bản giấy tờ liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
Dự thảo các văn bản, báo cáo liên quan đến công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
Ký các văn bản giấy tờ và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La khi được Trưởng ban ủy quyền.
Tham mưu với Trưởng ban và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế Dân chủ trong cán bộ đoàn viên và tổ chức Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh Sơn La.
Là Thư ký ghi chép nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
         Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên:
         Tham gia đầy đủ các cuộc họp, sinh hoạt của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
         Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ trong cơ quan Thư viện tỉnh Sơn La.
         Chịu trách nhiệm báo cáo, kiểm tra đôn đốc, theo dõi và tổ chức thực hiện các lĩnh vực được phân công thực hiện.
         Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
         Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên:
        + Bà: Lò Thị Thuận: Tham mưu với Trưởng ban và trực tiếp theo dõi chỉ đạo về công tác thực hiện Quy chế Dân chủ trong cán bộ, đảng viên và Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La.
         + Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang: Tham mưu với Trưởng ban và trực tiếp theo dõi chỉ đạo về lĩnh vực công tác thực hiện            Quy chế Dân chủ trong tổ chức và cán bộ đoàn viên Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thư viện tỉnh.

CHƯƠNG III:
NGUYÊN TẮC VÀ CHÊ ĐỘ LÀM VIỆC
 
         Điều 7. Nguyên tắc làm việc:
        Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và chỉ đạo của Giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La.
         Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số.
         Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La được phép sử dụng con dấu “Thư viện tỉnh Sơn La” để phát hành các văn bản của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
         Các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La phải được ghi chép, cập nhật đầy đủ trong sổ họp.
         Điều 8. Chế độ làm việc:
         Trưởng ban và Phó trưởng ban hội ý mỗi quý/lần trước mỗi kỳ sinh hoạt thường kỳ của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La.
Các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La họp 1 quý/lần.
         Điều 9. Chê độ thông tin báo cáo:
         Mỗi quý 1 lần các thành viên báo cáo về tình hình lĩnh vực được phân công theo dõi chỉ đạo với Phó trưởng ban.
         Báo cáo sơ kết của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La nộp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế          Dân chủ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La trước ngày 15/6 hàng năm.
         Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La nộp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La trước ngày 15/11 hàng năm.
 
CHƯƠNG IV:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         Điều 10.
         Trưởng ban và Phó trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện quy chế này.
        Trong các kỳ kiểm điểm, sơ kết, tổng kết hằng năm của cơ quan Thư viện tỉnh các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La phải có nội dung tự đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Quy chế này.
         Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, nảy sinh thì các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Thư viện tỉnh Sơn La sẽ họp để thảo luận để đề nghị bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp.
         Quy chế có hiệu lực thực hiện kể từ ngày Giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La ký quyết định ban hành./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu HC-TV
GIÁM ĐỐC
 
Nguyễn Quốc Vinh
 
(đã ký)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2020
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay5,706
  • Tháng hiện tại27,135
  • Tổng lượt truy cập9,674,725
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây