global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

Thứ tư - 14/08/2013 05:08 1.773 0
         
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                  Số: 44-KH/ĐUVHTTDL Sơn La, ngày 26 tháng 10 năm 2011
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015
 
Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 29.9.2011 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Sơn La; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Đảng ủy Sở VHTT&DL xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện từ nay đến năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các Chi bộ trực thuộc, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên trong toàn ngành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao năng lực công tác, góp phần cùng toàn ngành phát triển toàn diện và vững chắc sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong những năm tới. Xây dựng và giữ vững Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Khối, Nghị quyết lần thứ XIV Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Yêu cầu:
Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ trong thời gian qua, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức và ý thức tự rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên của toàn ngành. Kết hợp giữa xây và chống, giữa động viên, khuyến khích với sự đôn đốc, kiểm tra của cấp ủy đảng; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo các phòng thuộc sở, đồng thời thực hiện nghiêm Điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.
Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
Xác định rõ việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp là Ban chi ủy, đồng chí Bí thư chi bộ, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên trong toàn ngành.
Các chi bộ cần thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II- NỘI DUNG
1- Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Chi ủy chi bộ các đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ một cách nghiêm túc, tránh gò bó, khô cứng, nhằm nâng cao chất lượng (theo hướng dẫn của Trung ương). Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, các chi ủy chi bộ chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai học tập đảm bảo sát thực, gắn với việc học tập các chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị phù hợp với điều kiện và thời gian cụ thể của từng đơn vị.
- Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy, yêu cầu cấp ủy các chi bộ, chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện cuộc Vận động của các chi bộ tham mưu với cấp ủy và xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn khóa và từng năm sát với tình hình cụ thể của từng đơn vị. Đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện của đảng viên trong dịp sơ kết, tổng kết công tác xây dựng đảng hàng năm.
- Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của cấp trên, các chi bộ tổ chức thực hiện trong quý IV năm 2011.
2- Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay.
- Các cấp ủy chi bộ rà soát, bổ sung, chỉ đạo thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đảng viên ở đơn vị mình.
- Thời gian thực hiện: Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy khối, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc rà soát quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Cuối quý IV năm 2011 các cấp ủy chi bộ rà soát, bổ sung xây dựng xong quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3- Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị.
- Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo, bí thư, phó bí thư các chi bộ, các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ chủ chốt của đơn vị, cần phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong sinh hoạt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo thực hiện cuộc Vận động của các chi bộ, cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai các quy định của Trung ương về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt của đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo cuộc vận động các chi bộ cần chủ động theo dõi để tham mưu với cấp ủy nêu gương những đảng viên thực hiện tốt trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, nhằm động viên khuyến khích từ đó từng bước nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị. Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát các chi bộ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các đơn vị trình Ban thường vụ Đảng ủy phê duyệt vào cuối quý IV năm 2011.
4- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Các chi bộ bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động của nhiệm kỳ và kế hoạch hoạt động từng năm phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó cần xác định rõ một số nội dung cụ thể, một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cơ quan, để tập trung chỉ đạo dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, tạo niềm tin và không khí làm việc cởi mở trong cơ quan, xây dựng khối đoàn kết tin tưởng và tương trợ giúp đỡ nhau trong công việc và sinh hoạt hàng ngày cho cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, quyết tâm giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh, từng bước cải cách hành chính, lề lối làm việc, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, tham mưu cho Ban chấp hành Đảng ủy sở chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đưa vào sinh hoạt của các chi bộ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trước mắt tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3731-CV/BTCTW, ngày 16.4.2008 của ban Tổ chức Trung ương); hướng dẫn việc đánh giá, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.
5- Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các chi ủy chi bộ, Ban chấp hành Đoàn Sở xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho Đoàn viên, thanh niên toàn ngành, theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Đoàn Sở chủ động chỉ đạo đoàn viên, thanh niên các chi đoàn trực thuộc tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Đoàn Khối phát động, thanh niên làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức phát động và tổ chức cho thanh niên tham gia hoạt động với các hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
- Căn cứ vào kế hoạch của Đoàn cấp trên, Ban chấp hành đoàn Sở xây dựng kế hoạch thực hiện xong cuối quý IV năm 2011.
6- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nội dung kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết: Đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của các cấp ủy theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; tính tích cực của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, phát hiện được cách làm hay, hiệu quả, để biểu dương và nhận diện. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, qua thực tế triển khai ở đơn vị kiến nghị với cấp ủy cấp trên về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới. Báo cáo của các chi bộ gửi về Thường trực Ban chỉ đạo cuộc Vận động của Đảng ủy, qua Văn phòng Đảng ủy Sở.
- Hàng năm ủy ban kiểm tra của Đảng ủy, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc, đánh giá sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổng kết công tác xây dựng đảng của Đảng ủy.
7- Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và chức năng của ngành, Đảng ủy sở chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyên về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tình hình triển khai thực hiện, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tương, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh. Chỉ đạo chi bộ: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm phát hành sách và vật tư văn hóa, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ với việc tuyên truyền cuộc vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chỉ đạo các chi bộ chủ động tổ chức triển khai các văn bản, tài liệu hướng dẫn của cấp trên vào các buổi sinh hoạt thường kỳ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức những hoạt động thiết thực nhằm động viên đoàn viên của tổ chức mình, chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban chấp hành Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo. Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động của Đảng ủy căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn và tài liệu của cấp trên, chủ động tham mưu cho Ban chấp hành Đảng ủy chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đối với các chi bộ tập thể cấp ủy chịu trách nhiệm tổ chức lãnh đạo thực hiện, phân công 01 đồng chí trong cấp ủy theo dõi việc triển khai, thực hiện của đơn vị mình.
2- Căn cứ vào kế hoạch Ban chấp hành Đảng ủy Sở, cấp ủy các chi bộ xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với yêu cầu, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận                                                                                    TM/ BAN CHẤP HÀNH
- Đảng bộ khối (B/c),                                                                               BÍ THƯ
- Các chi bộ trực thuộc,                                                                          (Đã ký)
- Lưu VPĐU                                                                              
                      
                                                                                                            Mai Thu Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay10,130
  • Tháng hiện tại285,359
  • Tổng lượt truy cập13,208,068
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây