global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

KẾ HOẠCH Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2016

Thứ hai - 29/08/2016 06:55 2.186 0
      ĐẢNG BỘ SỞ VH,TT&DL                                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA 
                      *
 
          Số: 85-KH/CBTV                                                                                  Sơn La, ngày 18 tháng 8 năm 2016


KẾ HOẠCH 
 Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Năm 2016
 
           Căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          Chi bộ Thư viện tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 cụ thể như sau:
            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          1. Tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Về mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, góp phần cùng Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
          2. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, hàng tháng, trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Gắn việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành và nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đơn vị.
          3. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và cán bộ viên chức toàn đơn vị những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đối với đời sống xã hội nói chung.
            II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ:
          1. Tiếp tục tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Trung thực”, “Trách nhiệm”; “Gắn bó với nhân dân”; “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Cụ thể: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, hoặc nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh;
2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Cụ thể: Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2002 của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thường xuyên rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện toàn diện trên các mặt: Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác được phân công, phụ trách; ý thức phục vụ nhân dân; về lối sống, tác phong “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.
          3. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng, hướng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về phẩm chất trung thực; trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm, đoàn kết nội bộ; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu sát phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”.
          4. Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.
            III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN:
          1. Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch:
          - Tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.
- Chi bộ Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.
          Thời gian thực hiện: Tháng 08 năm 2016.
          - Cấp ủy chi bộ, Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai nội dung Kế hoạch đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị.
          Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2016.
          - Các tổ chức: Công đoàn cơ sở, Chi đoan TN đơn vị, các cá nhân cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu và làm theo.
          Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2016.
          2. Tiếp tục tổ chức quán triệt học tập thảo luận về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt trong tổ chức Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại đơn vị.
          Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu được Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ khối cơ quan tỉnh cung cấp, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, quần chúng, đảng viên trong đơn vị. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm đúng, cụ thể:
          - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
          - Thực hiện ôn lại Quy định Những điều đảng viên không được làm, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
          - Thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) trong sinh hoạt chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; chỉ rõ những trường hợp học tập, làm theo kém hiệu quả, chưa đạt yêu cầu, tìm biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp và khắc phục những hạn chế.
          - Cá nhân và tập thể thảo luận, liên hệ với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị; rà soát, bổ sung nội dung đăng ký làm theo của từng cá nhân gắn với nội dung năm 2016.
          Thời gian thực hiện: Quý 3, quý 4 năm 2016.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Ban Chi ủy chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc học tập; đưa nội dung kế hoạch vào các buổi sinh hoạt định kỳ thường xuyên chi bộ.
- Ban Chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đơn vị Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai việc học tập, chủ trì việc triển khai kế hoạch cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện, sớm phát hiện những tồn tại để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp.
Cán bộ, đảng viên, quần chúng căn cứ Kế hoạch này để thực hiện việc đăng ký học tập, làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chính trị của đơn vị mình.
Chi ủy chi bộ Thư viện tỉnh giao cho Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Thư viện tỉnh Sơn La đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này./.


Nơi nhận:                                                                                                                                                TM. CẤP ỦY CHI BỘ
- Đảng ủy Sở VHTT&DL;                                                                                                                                      BÍ THƯ
- Lưu CBTV + BCĐ                                                                                                                                                                  Nguyễn Quốc Vinh

Tác giả bài viết: HD

Nguồn tin: Thư viện tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,999
  • Tháng hiện tại39,330
  • Tổng lượt truy cập13,608,724
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây