global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2013

Thứ tư - 09/10/2013 22:04 3.100 0
ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HÓA, TT&DL
CHI BỘ THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA
Số:…… - KH/CBTV
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  
Sơn La, ngày 10 tháng 02 năm 2013
 
KHOẠCH
Học tập chuyên đề năm 2013
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.
 
Căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 22/1/2013 về Việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân;
Ban chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đơn vị Thư viện tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đấu cần, kệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
2. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
3. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và cán bộ viên chức toàn đơn vị về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ
1. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân: gần dân, vì dân, tôn trọng dân…
2. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy định về những điều Đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.
3. Các tổ chức đoàn thể xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.
III. HÌNH THỨC T CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN
1. Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch.
- Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đơn vị Thư viện tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2013
- Cấp ủy chi bộ, Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai nội dung kế hoạch đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị.
Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2013
- Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu và làm theo.
Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2013
2. Tổ chức học tập thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của tổ chức Công đoàn, chi đoàn TNCSHCM tại đơn vị.
Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu được Đảng ủy Sở VHTTDL, Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng tỉnh cung cấp, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, quần chúng, đảng viên trong đơn vị. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo.
- Chủ đ quý 1 năm 2013: Học tập, làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với những quy định về những điều Đảng viên không được làm.
+ Thực hiện ôn lại Quy định Những điều đảng viên không được làm, yêu cầu đảng viên phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên khồng được làm.
+ Cá nhân và tập thể thảo luận, đăng ký nội dung phấn đấu, phương hướng phấn đấu theo chủ đề.
- Chủ đề quý 2 năm 2013: Học tập, làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
+ Thực hiện tuyên truyền kết quả của việc thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI trong sinh hoạt chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Yêu cầu đảng viên phải nắm vững tinh thần và kết quả kiểm điểm của việc thực hiện Nghị quyết TW4.
- Chủ đề quý 3 năm 2013: Học tập, làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trong đơn vị.
- Chủ đ quý 4 năm 2013: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo; Quần chúng tự kiểm điểm trước tập thể đơn vị về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.
Trong sinh hoạt định kỳ cấp ủy chi bộ chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể thảo luận và bàn biện pháp khắc phục.
III. T CHỨC THỰC HIỆN
- Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc học tập; Đưa nội dung kế hoạch và các buối sinh hoạt chi bộ.
- Ban Chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đơn vị Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch. Tổ chức triển khai việc học tập, chủ trì việc triển khai kế hoạch cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện, sớm phát hiện những tồn tại để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp.
- Cán bộ, đảng viên, quần chúng căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký học tập, làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chính trị của đơn vị mình.
- Chi ủy Chi bộ giao cho Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Thư viện tỉnh Sơn La đôn đốc, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.
 
 
  Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở VHTTDL;
- Lưu CBTV+BCĐhận:
TM.CẤP ỦY CHI BỘ
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
  Nguyễn Quốc Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay10,715
  • Tháng hiện tại285,944
  • Tổng lượt truy cập13,208,653
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây