global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI thực hiện một số nội dung trọng tâm về học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh quý IV năm 2012 và năm 2013

Thứ tư - 09/10/2013 23:10 2.568 0
          ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
               Số  50-KH/ĐUK                                  Sơn La, ngày 19 tháng 11 năm 2012
 
KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
thực hiện một số nội dung trọng tâm về học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh quý IV năm 2012 và năm 2013
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 25-KH/TƯ ngày-12.92011 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Chi thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tò nay đến năm 2015 Kế hoạch số 55-KH/TƯ ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thực hiện một số nội dung trọng tâm vê học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quý IV năm 2012 và năm 2013. Ban Thương vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tính ban hành Kế hoạch thực hiện như sau :
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CU
1- Mục đích
- Tập trung chỉ đạo một số việc cụ thể nhằm làm rõ hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Gắn công tác chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vắn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để tạo sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
2- Yêu cầu
- Việc xác định một số nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo phải xuất phát từ yêu cầu, nội dung thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và thực tiễn của đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực công tác về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; thông qua đó góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
- Việc chỉ đạo các nội dung cụ thế cần được triến khai một cách đông bộ, chuẩn bị chu đáo về vãn bản hướng dẫn và điều kiện thực hiện; phát huy tốt tinh thần năng động, tính sáng tạo để vận dụng phù hợp với đặc điểm của cơ quan,
II- NỘI DUNG
1- Đảng ủy Khối xây dựng nội dung nêu gương của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh năm 2013, Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2012,
2- Các cấp ủy lãnh đạo việc tổ chức triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về:
- Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
- Hướng dẫn số 09-HD/TƯ ngày 19.9.2012 của Tinh ủy Sơn La về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW.
- Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 19.9.2012 của Tỉnh ủy hướng đẫn quy trình đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ.
Hướng dẫn số 11-HDTU ngày 19.9.2012 hướng dẫn tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 19.9.2012 hướng dẫn quy trình xây dựng chuẩn mực và thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh.
- Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện một số nội dung trọng tâm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quý IV năm 2012 và năm 2013. Thời gian hoàn thành 30.11.2012.
(Các văn bản trên Đảng ủy Khối sao lục gửi cơ sở).
3- Hoàn thành việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.
- Việc triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình xây dựng chuẩn mực và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh Thông báo số 55-TB/ĐUK, ngày 25/5/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về kết quả Hội thảo xây dựng và thực hiện Quy định những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh.
- Mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện việc đưa nội dung chuẩn mực đạo đức lên Pano và đặt ở trụ sở làm việc để cán bộ, đảng viên biết, học tập và làm theo. Thời gian hoàn thành ngày 30.12.2012.
4- Nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ
- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Nội dung kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi kỳ sinh hoạt phải được thể hiện trong sổ nghị quyết của chi bộ.
- Việc triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/TƯ ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ.
5- Đăng ký rõ nội dung và thực hiện việc nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp;
- Đăng ký và thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp hàng năm.
- Thực hiện nghiêm chức trách, công việc được giao, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân.
- Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TƯ ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
III- T CHỨC THC HIỆN
1- Tổ giúp việc và Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối xây dựng một số nội dung cần phải nêu gương ngay trong năm 2013 của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh (mục 3, phần II) trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong quý IV năm 2012.
2- Các chi bộ, đảng bộ căn cứ nội dung trọng tâm triển khai trong quý IV năm 2012 và năm 2013 tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình (trong đó xác định rõ nội dung, cách thức thực hiện, lộ trình và phân công cụ thể); phát huy tốt sự chủ động, sáng tạo, coi trọng tính thiết thực và cụ thể phù hợp với thực tiễn và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác mang lại hiệu quả thiết thực.
3- Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
4- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tích cực triển khai các nhiệm vụ tập trung chỉ đạo làm theo tấm gương đạo đức của Bác; phát động các phong trào thi đua, động viên, cô vũ đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thân trách nhiệm, tích cực hưởng ứng thực hiện.
5- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tập trung chỉ đạo việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt nhân dịp sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị hằng năm.
6- Cấp uỷ Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La lãnh đạo cán bộ, đảng viên tăng cường tuyên truyền công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; phản ánh kịp thời những chuyển biến tại các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai; tuyên truyền những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tham gia tích cực cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đc Hồ Chí Minh”.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chỉnh quyền, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt./.
                                                                       
 T/M BAN THƯỜNG VỤ
         Nơi nhận:                                                                   BÍ THƯ
- Thường trực tỉnh ủy;                                                       (Đã ký)
- Các chi, đảng bộ trực thuộc;
- Các ban, đoàn thể ĐUK;
- Lưu      
                                                                                                   Nguyễn Văn Vỵ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website thư viện tỉnh Sơn La?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,999
  • Tháng hiện tại38,857
  • Tổng lượt truy cập13,608,251
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây