global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

BÁO CÁO Tổng kết năm 2012, Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ tư - 09/10/2013 22:25 5.749 0
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ TỈNH SƠN LA                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY SỞ VĂN HOÁ, TT&DL
                             *                                                                                               Sơn La, ngày 28 tháng 01 năm 2013
Số: 07-KH/ĐUVHTTDL
 
    BÁO CÁO
Tổng kết năm 2012, Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo
 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 
Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Hướng dẫn tổng kết năm 2012, Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy Sở VHTT&DL báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NĂM 2012 VÀ KẾT 2 NĂM THC HIỆN CHỈ THỊ 03.

1. Kết quả thực hiện năm 2012.
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011. Thực hiện Hướng dẫn số 07 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 20 tháng 01 năm 2012, Đảng ủy Sở VHTT&DL đã có Hướng dẫn jsố 03 gửi các chi bộ trực thuọc Đảng bộ tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; Bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
100% các chi bộ trực thuộc đã tổ chức lựa chọn các chuyên đề để tổ chức nghiên cứu trong nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đồng thời yêu cầu các đồng chí đảng viên cùng thảo luận, trong đó tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến hoạt động của ngành, từ đó vận dụng vào trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực quản lý của ngành.
Chỉ đạo các tồ chức đoàn thể tổ chức nghiên cứu một số chuyên đề thông qua các kỳ sinh hoạt, tạo điều kiện để tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đều được tham gia nghiên cứu. Thông qua việc nghiên cứu 100% đảng viên toàn đảng bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về " suốt đời phấn đấu cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và được thông qua tập thể thảo luận góp ý
đế hoàn thiện. Đồng thời trong kiểm điểm đảng viên cuối năm yêu cầu các đồng chí đảng viên kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chương trình kế hoạch của bản thân năm 2012 và đây cũng chính là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên.
 
2. Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 03
 
2.1. Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy Sở VHTT&DL, đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai học tập quán triệt tới tất các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, diễn viên trong toàn ngành, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác. Căn cứ Kế hoạch số 24- KH/ĐUK ngày 29/9/2011 của Đảng ủy Khối; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị so 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đảng ủy Sở VHTT&DL đã ban hành kế hoạch số 44-KH/ĐƯVHTTDL ngày 10.11.2011, yêu cầu các chi bộ trực thuộc, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện một cách cụ thể đạt hiệu quả cao, tránh hình thức.
Kết quả, sau 02 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn ngành được nâng lên, nhất là cán bộ, đảng viên đã xác định rõ; việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, trong đó đảng viên, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị phải là người tiên phong, gương mẫu trong tổ chức thực hiện. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên được cụ thể và sát thực hơn với chức năng, nhiệm vụ được phân công, đồng thời có thời gian thực hiện một cách cụ thể.
Do xác định rõ ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy Sở VHTT&DL đã chỉ đạo quyết liệt đến các chi bộ trực thuộc. Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy đều có nội dung về việc lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt các nội dung trong chỉ thị như: Tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Rà soát, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan ..v..vế. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy sở tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao, tiêu biểu là chi bộ cơ quan sở, chi bộ Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, chi bộ Thư viện tỉnh.
2.2. Sự phổi hợp giữa cắp ủy với chính quyền trong việc trỉến khai thực hiện.
Đảng ủy Sở VHTT&DL đã cử 01 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy; Phó Giám đốc sở, bí thư chi bộ cơ quan sở là thường trực, trực tiếp tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng ủy và tập thể lãnh đạo sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành, có trách nhiệm cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của cấp trên giúp cho các chi bộ thuận tiện trong triển khai thực hiện, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả tại các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng ủy, đề xuất nội dung tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng tiếp theo và được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan sở. Các chi bộ đều cử 01 đồng chí trong cấp ủy là thường trực để tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị. Bí thư các chi bộ đồng thời là thủ trưởng các đơn vị, vì vậy rất thuận tiện trong công tác triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Qua báo cáo và trực tiếp kiểm tra ở các chi bộ trực thuộc, cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị đã có sự phối họp tốt trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị.
Trong quá trình tổ chức triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ sở đầu năm 2012 đã xảy ra một vấn đề bức xúc, nổi cộm về đạo đức của người đảng viên đó là: một đảng viên thuộc đảng bộ liên quan đến vấn đề về ma túy (cụ thể buôn bán ma túy) bị khởi tố và phạt tù 02 năm, gây ảnh hưởng đến 02 chi bộ là: chi bộ cơ quan sở (vợ của người phạm tội đang sinh hoạt), chi bộ Trung tâm hoạt động thể thao tỉnh (người phạm tội sinh hoạt tại chi bộ), đã gây bức xúc cho cán bộ, đảng viên trong toàn ngành. Nhất là người phạm 'tội là đảng viên, giữ chức vụ Trưởng phòng hành chính của Trung tâm hoạt động thể thao, đã có trên 20 năm cồng tác. Ngay khi sự việc xảy ra Đảng ủy sở VHTT&DL đã chủ động phân công đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo sở xuống trực tiếp họp với toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm hoạt động thể thao tỉnh ầể năm bắt tình hình và động viên cán bộ viên chức yên tâm, không giao động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo chi bộ Trung tâm hoạt động thể thao tỉnh họp bất thường, triển khai thực hiện các quy trình theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật và sự chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên. Chỉ đạo chi bộ cơ quan sở tiến hành kiểm điểm người liên quan tới người vi phạm về ma túy một cách nghiêm túc, đồng thời đề nghị hình thức kỷ luật đúng người đúng tội theo quy định. Song song với việc triển khai giải quyết theo quy định của tổ chức đảng. Tập thế lãnh đạo sở đã chỉ đạo cơ quan sở và Trung tâm hoạt động thể thao tỉnh tiến hành các bước xem xét kỷ luật theo quy định đối với cán bộ vi phạm kỷ luật. Do xác định rõ tính bức xúc của sự việc Đảng ủy sở và tập thể lãnh đạo sở đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo các đơn vị liên quan, thực hiện dứt điểm không để sự việc kéo dài gây hoang mang, dao động, ảnh hưởng tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Tại phiên họp Ban chấp hành Đảng ủy tháng 3 năm 2012, Ban chấp hành yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành, táng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên trong chi bộ, công tác phòng chống ma túy, đặc biệt thực hiện tốt công tác phát giác, tố giác. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo sở, sự việc đã được giải quyết một cách kịp thời và dứt điểm, không để kéo dài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên.
Qua việc tổ chức tốt việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc xây dựng chương trình kế hoạch làm theo một cụ thể và xác thực, đã nâng cao được nhận thức của cán bộ đảng viên, thấy rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, để chủ động trong tham mưu, đề xuất, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao được chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Do xác định rõ tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bám sát vào các nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đảng ủy Sở VHTT&DL đã lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác tổ chức thực hiện, đạo đức tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên, từng bước làm lành mạnh hóa các hoạt động trong sinh hoạt và trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
3.1  Tồn tại, hạn chế.
- Việc triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị, có chi bộ thực hiện còn chung chung, tổ chức triển khai chưa quyết liệt.
- Một số cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo còn sơ sài, hình thức, chưa cụ thể.
- Một số chi bộ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ còn hạn chế.
- Có đảng viên còn hạn chế trong tự giác rèn luyện, dẫn đến vi phạm pháp luật, bị khởi tố vì liên quan đến ma túy.
3.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.
- Là một ngành đông cán bộ, đảng viên, thường xuyên đi công tác, nên việc tổ chức học tập một số tác phẩm về tấm gương tư tưởng, đạo đức của Bác còn hạn ché và chưa kịp thời.
- Công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình việc thực hiện của các chi bộ chưa thường xuyên.
- Một số đảng viên là lãnh đạo còn chưa thực sự gương mẫu thực hiện.
5. Một số bài học kinh nghiệm.
- Phải có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trong quá trình lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện.
- Người đứng đầu đơn vị và cấp ủy phải thực sự gương mẫu trong thực hiện, là tấm gương để tất cả cán bộ, đảng viên noi theo.
- Phải làm tốt công tác biểu dương những cá nhân đã thực hiện tốt và chất lượng, đồng thời cương quyết phê bình những cá nhân làm hời hợt trách nhiệm không cao.
- Phải thường xuyên đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới một cách ngắn gọn và dễ hiểu.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013.
Nhằm tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt hơn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn Đảng bộ trong năm 2013. Đảng bộ Sở VHTT&DL cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và đưa vào Nghị quyết thực hiện của chi bộ.
2. Chỉ đạo các chi bộ, căn cứ vào kết quả năm 2012, yêu cầu các đồng chí đảng viên tiếp tục xây dựng chương trình kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 một cách thiết thực, gắn với nhiệm vụ được giao.
3. Hoàn thành việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị. Các cơ quan thực hiện việc đưa nội dung chuẩn mực đạo đức lên Panô và đặt ở trụ sở làm việc để cán bộ, đảng viên biết, học tập và làm theo.
4. Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt, đồng thời tổ chức từ 2-3 buổi sinh hoạt chuyên đề trong đó có nội dung về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trên đây là báo cáo Tổng kết năm 2012, Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đảng ủy Sở VHTT&DL trân trọng báo cáo./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy KCCQ tỉnh.                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ
- TT Đảng ủy sở.                                                               PHÓ BÍ THƯ
- Lưu                                                                                        (Đã ký)
 
                                                                                        Vì Xuân Chương
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay9,993
  • Tháng hiện tại285,222
  • Tổng lượt truy cập13,207,931
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây