global html
 
DANGKYTHECHON
           
                               
cuavuthuvien
  
Logo 1010 psd
 

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - LÀO (05/9/1962 - 05/9/2022) VÀ NĂM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO

Thứ hai - 29/08/2022 21:41 165 0
     VIỆT NAM - LÀO ĐẨY MẠNH HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN SÁCH TIẾNG LÀO
     1. Cơ sở của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào trong lĩnh vực xuất bản sách tiếng Lào
     Việt Nam - Lào là hai quốc gia láng giềng thân thiết cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng chung vai sát cánh trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc để giành độc lập, tự do. Quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, toàn diện giữa Việt Nam và Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua các giai đoạn lịch sử. Nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cùng phát triển của hai quốc gia, ngày 05/9/1962, Việt Nam - Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao; ngày 18/7/1977, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký kết, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc. Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Lào tiếp tục được củng cố qua các văn kiện cũng như tuyên bố của đại diện lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, trong đó có các bản Tuyên bố chung (tháng 7/2001, tháng 4/2009, tháng 6/2011). Thành công của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 góp phần tiếp tục khắc sâu tình cảm gắn bó anh em, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Có thể khẳng định, đường lối, quan điểm xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào của hai Đảng, hai Nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặt nền móng cho việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào một cách sâu rộng và toàn diện, trong đó có lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, đặc biệt là hoạt động xuất bản.
     Đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn xây dựng và phát triển, trong những năm gần đây, Việt Nam - Lào tích cực thúc đẩy quan hệ hp tác trong lĩnh vực xuất bản coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Việt Nam) và Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào giữ vai trò trung tâm điều phối thúc đẩy quan hệ hp tác trong lĩnh vực xuất bản, đặc biệt là xuất bản sách tiếng Lào. Ngày 20/6/2013, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào ký Biên bản hp tác, đặt cơ sở cho công tác phối hp xuất bản giữa hai nước Việt Nam - Lào, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối hp tác trong lĩnh vực văn hóa - tư tưng của hai Đảng, hai Nhà nước.
     Ngày 23/5/2019, tại thành phố Đà Nng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào ký kết Biên bản làm việc giữa hai nhà xuất bản. Theo tinh thần hp tác, hằng năm, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật lựa chọn 15 đầu sách lý luận, chính trị có giá trị lý luận và thực tiễn của Việt Nam về các vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật; sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội... để dịch sang tiếng Lào (mi đầu sách 1.000 bản), nhằm cung cấp tài liệu cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội của Lào nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Việt Nam, từ đó góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
     Ngày 09/12/2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào phối hp tổ chức Hội đàm trực tuyến nhằm triển khai chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản. Hai bên thống nhất quan điểm tiếp tục phối hp chặt chẽ trong công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, đẩy mạnh triển khai các chương trình hp tác thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu của mỗi bên, nhằm tuyên truyền, phổ biến mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hp tác không ngừng phát triển. Đặc biệt, tại Hội đàm, hai bên đã trao đổi cụ thể chương trình hp tác trong việc biên dịch, xuất bản một s đầu sách, đồng thời triển khai một số dự án theo chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước.
     2. Kết quả đạt được trong quan hệ hp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực xuất bản sách tiếng Lào
     Về công tác tổ chức bản thảo: Sau khi có chủ trương của Thường trực Ban Bí thư về việc xuất bản sách lý luận, chính trị của Việt Nam sang tiếng Lào, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã khẩn trương lựa chọn các đề tài sách lý luận, chính trị có chất lượng, phù hp với phía bạn để tổ chức biên dịch, xuất bản. Trong quá trình triển khai thực hiện, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phi hợp với Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào lựa chọn danh mục sách xuất bản; đồng thời, phối hp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng xin ý kiến Thường trc Ban Bí thư về kế hoạch đề tài sách xuất bản hằng năm.
     Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật triển khai công tác biên tập, xuất bản, chủ động làm việc với cộng tác viên, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cá nhân có liên quan, trong đó Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào đóng vai trò là cầu nối, hỗ trợ công tác biên dịch và thẩm định sách dịch sang tiếng Lào.
     Trong giai đoạn 2018 - 2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản được 61 đầu sách tiếng Lào.
     Sách xuất bản có chất lượng nội dung phù hợp với yêu cầu của phía Lào, bám sát nhu cầu tham khảo, học tập, nghiên cứu của bạn đọc Lào, được cán bộ quản lý, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và nhân dân nước bạn Lào trân quý, đón nhận, từ đó góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý... của đội ngũ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể - xã hội địa phương của Lào.
     Trong quá trình thực hiện biên soạn bản thảo sách tiếng Lào, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương,... và sự hợp tác nhiệt tình, có trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên tiếng Lào. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các ban biên tập và các đơn vị liên quan của Nhà xuất bản đã nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác dịch và xuất bản sách.
Về công tác biên tập: Các bản thảo tiếng Lào được tổ chức biên tập theo quy trình chặt chẽ: Đối chiếu toàn bộ bản gốc với bản dịch, thống nhất cách dịch các thuật ngữ, từ ngữ lặp đi lặp lại, thường xuyên trao đổi với dịch giả và chuyên gia hiệu đính để hoàn thiện bản dịch, bản thảo và đọc bông, scan theo đúng quy định trước khi chuyển in.
     Về công tác thẩm định: Hội đồng thẩm định phía Lào do Giáo sư, Tiến sỹ Boxẻngkhăm Vôngđala, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào ký quyết định thành lập năm 2018, gồm các chuyên gia, học giả người Lào, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào, như: Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào; nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản,... Ngoài ra, từ năm 2021, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam bắt đầu hỗ trợ thẩm định một số bản thảo sách tiếng Lào.
     Về công tác tổ chức in và bàn giao sách: Việc chế bản, đọc bông, scan và kiểm tra file PDF trước khi chuyển in đều có sự hỗ trợ của đội ngũ cộng tác viên và các chuyên gia tiếng Lào. Sách được thiết kế, trình bày đẹp, đóng bìa cứng hoặc mềm gấp mép, do các cơ sở in có uy tín của Việt Nam thực hiện. Mỗi đầu sách được in số lượng 1.000 bản. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức in và bàn giao toàn bộ sổ sách cho Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (thông qua Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào). Đồng thời, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có văn bản gửi Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đề nghị đánh giá, nhận xét về các sách dịch đã được cung cấp và dự kiến đề tài xuất bản trong giai đoạn sau.
     Có thể khẳng định, hoạt động hợp tác xuất bản sách tiếng Lào giữa các cơ quan chủ quản đã bám sát, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Các kế hoạch thúc đẩy hợp tác được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thông qua và tạo điều kiện, giúp đỡ kịp thời về mọi phương diện. Quan hệ hợp tác xuất bản không ngừng phát triển theo thời gian, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và những đòi hỏi của thực tiễn; chất lượng và giá trị thực tiễn của sách ngày càng được nâng lên, góp phần phát triển văn hóa đọc, phục vụ công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đường lối của hai Đảng, hai Nhà nước.
Kết quả của chương trình hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào đã góp phần tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hợp tác trong lĩnh vực xuất bản sách tiếng Lào vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định: Một số đề tài, đầu sách được lựa chọn xuất bản chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của nước bạn Lào. Tiến độ bàn giao sách còn chậm so với kế hoạch dự kiến từng năm; sự phối hợp thông tin giữa các đơn vị liên quan của hai nước trong việc nắm bắt tình hình “hậu bàn giao”, phát hành chưa thực sự chặt chẽ. Quy mô, chất lượng tuyên truyền, phổ biến việc xuất bản sách tiếng Lào chưa mang lại hiệu quả cao. Do ảnh huởng của dịch bệnh Covid-19, việc nắm bắt nhu cầu, tổ chức xuất bản còn gặp nhiều khó khăn...
     3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào trong lĩnh vực xuất bản sách tiếng Lào
     Nhóm giải pháp về chủ trương, thể chế
     Một là, xây dựng và thống nhất các chủ trương, đường lối của hai Đảng, hai Nhà nước: Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho quan hệ hợp tác xuất bản giữa hai quốc gia. Các chủ trương, đường lối hợp tác trong lĩnh vực xuất bản giữa hai Đảng, hai Nhà nước cần tiếp tục được thể chế hóa thông qua các hiệp định hợp tác song phương, bảo đảm phù hợp với tình hình mới. Cụ thể hóa vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, đặc biệt là vai trò của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào. Tạo căn cứ pháp lý để tập hợp nguồn lực, đầu tư toàn diện cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó; các cơ quan xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mình đối với lợi ích chung của dân tộc cũng như đối với sự phát triển của cơ quan, vừa bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, vừa bảo đảm lợi ích và sự phát triển của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
     Hai là, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình hợp tác xuất bản: Trên cơ sở các hiệp định, chương trình, dự án hợp tác quốc gia, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào và các bên có liên quan cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác mang tính dài hạn và ngắn hạn, được sự chấp thuận của hai Đảng, hai Nhà nước. Chương trình, đề án hợp tác phải có sự bảo trợ, lãnh đạo và đầu tư nguồn lực của hai Đảng, hai Nhà nước. Trên cơ sở đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xây dựng kế hoạch, phát triển công tác xuất bản phục vụ bạn đọc Lào; huy động và đầu tư nguồn lực toàn diện nhằm phát triển mạng lưới xuất bản, hợp tác xuất bản phát hành sách tại nước bạn Lào mang tính dài hạn.
     Ba là, xây dựng các quy tắc trong hợp tác xuất bản, bảo vệ bản quyền: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào và các bên có liên quan cần xây dựng các quy tắc hợp tác xuất bản, bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ bản quyền tác giả trên cơ sở luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi quốc gia. Đây là cơ sở để bảo đảm quan hệ hợp tác bền vững, là căn cứ để các tập thể, cá nhân liên quan thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình.
     Nhóm giải pháp về tổ chức xuất bản
     Một là, tăng cường điều tra, khảo sát nhu cầu của độc giả: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy nhu cầu thưởng thức và hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần, đặc biệt là việc tiếp cận các giá trị thông qua sách, báo. Kịp thời nắm bắt xu thế mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần quyết định sự thành công hoặc thất bại của công tác xuất bản. Vì vậy, cần chú trọng đổi mới khâu điều tra, khảo sát nắm bắt nhu cầu của bạn đọc, trong đó có bạn đọc Lào. Mở rộng đối tượng phục vụ không chỉ dừng lại ở cán bộ lãnh đạo cấp cao, mà cần hướng đến cả bạn đọc Lào. Tăng cường tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, khảo sát, bảo đảm tính rộng lớn, nhanh nhạy và chính xác, tạo cơ sở để xây dựng kế hoạch xuất bản và chương trình hợp tác xuất bản sách tiếng Lào trong thời gian tới.
     Hai là, xây dựng kế hoạch xuất bản: Bên cạnh các kế hoạch, dự án hợp tác chiến lược, dài hạn, cần xây dựng kế hoạch hợp tác xuất bản theo năm, giai đoạn. Đây là cơ sở để tập trung nguồn lực, bảo đảm công tác xuất bản được thực hiện hiệu quả, không chỉ phục vụ tốt mục tiêu phát triển, mà còn đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc. Các kế hoạch xuất bản cần có sự tham vấn, đóng góp ý kiến, hỗ trợ nguồn lực về con người, sản phẩm của các bên liên quan; đồng thời có sự đồng ý, hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền thuộc hai Đảng, hai Nhà nước.
     Ba là, đa dạng hóa các hình thức xuất bản: Bên cạnh vai trò không thể thay thế của ấn phẩm sách, báo truyền thống, công nghệ truyền thông, công nghệ số, sách số, sản phẩm số ngày càng đóng vai trò quan trọng. Cùng một nội dung thông tin, nếu trước đây chỉ được truyền tải qua sách giấy, kênh chữ là chủ đạo, thì hiện nay, nhu cầu tiếp nhận thông tin, thưởng thức các giá trị thông qua phim ảnh, hội họa, âm nhạc, sân khấu hóa,... đã không ngừng tăng lên và thay đổi mạnh mẽ. Nhu cầu tiếp cận các sản phẩm văn hóa mọi nơi, mọi lúc, bằng mọi phương tiện ngày càng trở nên phổ biến. Do đó, việc đa dạng hóa hình thức xuất bản sách tiếng Lào là yêu cầu cấp thiết.
     Bốn là, tăng cường liên kết, hợp tác trong lĩnh vực xuất bản: Trong bối cảnh mới hiện nay, cần tăng cường sự liên kết hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Mỗi nhà xuất bản phải phát huy tốt vai trò là đầu mối, cầu nối trong liên kết hợp tác đối với tất cả các khâu: Từ cụ thể hóa chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước đến xây dựng kế hoạch, chương trình dự án, điều tra, khảo sát, công tác lựa chọn, biên dịch, hiệu đính, thẩm định, xuất bản và trao tặng sách cho nước bạn Lào.
     Quan hệ hợp tác cần bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng, cùng chung trách nhiệm và lợi ích, vì mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác và phát triển của hai quốc gia, dân tộc; tuân thủ các nguyên tắc hợp tác quốc tế song phương giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Ngoài ra, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần tăng cường phát triển mạng lưới cộng tác viên để chủ động trong công tác xuất bản, phát hành; cùng với việc tăng cường hợp tác xuất bản sách tiếng Việt sang tiếng Lào, cần tăng cường biên dịch, xuất bản sách tiếng Lào sang tiếng Việt nhằm phục vụ nhu cầu của bạn đọc Việt Nam, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, dân tộc.
     Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm xuất bản: Khi chuyển sang xã hội phục vụ, công tác tiếp cận bạn đọc hiệu quả là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của lĩnh vực xuất bản. Vấn đề đặt ra là cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức tiếp cận, không nên dừng lại ở phương thức tiếp cận chính quyền từ trên xuống, theo cơ chế hỗ trợ. Muốn vậy, cần đa dạng hóa phương thức tuyên tuyền, quảng bá các sản phẩm xuất bản, từ đó giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận, lựa chọn ấn phẩm phù hợp. Tận dụng tốt sức mạnh của công nghệ thông tin trong việc phổ biến xuất bản phẩm đến bạn đọc; nhân rộng đối tượng bạn đọc và phương thức phục vụ bạn đọc Lào.
     Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng xuất bản phẩm
     Một là, đa dạng hóa chủ đề, nội dung, tăng cường tính thực tiễn của xuất bản phẩm: Trên thực tiễn, bên cạnh sách lý luận, chính trị, sách kinh điển, sách kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, bạn đọc Lào còn quan tâm những đầu sách về khoa học kỹ thuật, tăng cường kỹ năng quản trị, quản lý, phát triển doanh nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, văn hóa, nghệ thuật... Điều này mở ra những hướng đi mới cho công tác hợp tác xuất bản. Do đó, tính thiết thực, giá trị thực tiễn của sách trở thành một trong những tiêu chí vô cùng quan trọng.
     Hai là, nâng cao chất lượng công tác biên dịch, xuất bản: Đặc thù của sách lý luận, chính trị là tính hàn lâm, tính khái quát cao. Điều này cũng gây khó khăn cho việc chuyển ngữ. Vì vậy, cần quan tâm đầu tư, nâng cao hơn nữa chất lượng biên dịch, xuất bản sách tiếng Lào. Trước hết, cần xây dựng đội ngũ chuyên gia biên dịch, thẩm định các sản phẩm, bảo đảm mỗi sản phẩm xuất bản đều có chất lượng cao, được đông đảo bạn đọc đón nhận, được khai thác và vận dụng vào thực tiễn công tác.
     Ba là, đổi mới hình thức của xuất bản phẩm: Bên cạnh yếu tố nội dung, hình thức sản phẩm xuất bản cũng là nhân tố có ảnh hưởng đến thái độ của bạn đọc. Trước yêu cầu của thực tiễn hiện nay, việc đổi mới, tăng cường sự hấp dẫn về hình thức của sản phẩm xuất bản là yêu cầu cấp thiết. Điều này không chỉ nằm ở mẫu mã, hình ảnh, nguyên liệu, mà còn nằm ở phương thức thể hiện nội dung.
  ThS. Vũ Thị The
 Tạp chí Chính trị và phát triển
                                                               Số 04/2022     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM 2022
Danh mục
Đọc và suy ngẫm
Danh Mục
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website thư viện tỉnh Sơn La từ nguồn nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay6,520
  • Tháng hiện tại118,241
  • Tổng lượt truy cập13,555,381
CHUYÊN MỤC SÁCH BÁO VỚI CUỘC SỐNG: Trường Sa - Hoàng Sa trong tâm thức người Việt
LIÊN KẾT THƯ VIỆN CÁC TỈNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây